Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề 1: Giáo viên chủ nhiệm và công tác thực tập chủ nhiệm lớp

Vấn đề 1: Giáo viên chủ nhiệm và công tác thực tập chủ nhiệm lớp

Tải bản đầy đủ - 0trang

GV tác động tới nhân cách HS bằng phẩm chất đạo đức và tài năng của bản

thân mình. " Dùng nhân cách để giáo dục nhân cách"(KD Usinxki)

Do đặc điểm trên, nghề dạy học đòi hỏi phải có những u cầu về phẩm chất và

năng lực, GV là tấm gương sáng cho HS học tập và noi theo.

- Nghề tái sản xuất sức lao động cho xã hội.

Giáo dục là chuẩn bị cho học sinh đi vào đời sống xã hội, đi vào hoạt động lao

động trong những lĩnh vực nghề nghiệp nhất định.

Trong thời kỳ CNH và HĐH của đất nước, con người muốn thích ứng với sự

phát triển của sản xuất phải được đào tạo.

- Hoạt động của giáo viên là hoạt động có tính khoa học, sáng tạo và mang

tính nghệ thuật

Giáo viên phải nắm vững qui luật tâm lý và giáo dục để giáo dục nhân cách HS,

tác động của giáo viên tới HS phải trên cơ sở phù hợp với đối tượng và thích hợp với

những tình huống sư phạm. Tác động sư phạm nhằm hướng tới sự phát triển con

người, người thầy giáo tồi là người mang chân lý sẵn đến cho HS, người thầy giáo

giỏi là người biết dạy cho HS đi tìm chân lý.

Hoạt động của giáo viên khơng đóng khung trong khuôn khổ của giờ giảng,

trong khuôn khổ nhà trường mà trong toàn bộ cuộc sống của cá nhân giáo viên.

- Nghề lao động trí óc chun biệt

Phải có thời kỳ nhất định để lao động đi vào nề nếp, tạo ra hiệu quả

Có sự căng thẳng về mặt trí tuệ nhất là khi giải quyết các tình huống sư phạm

Có "quán tính" của trí tuệ, người giáo viên tâm huyết với nghề là người thường

trực trong suy nghĩ của mình những băn khoăn trăn trở về bài dạy, về những tình

huống sư phạm.

Vì vậy nghề dạy học khơng đóng khung theo "kiểu hành chính" mà ở khối

lượng, chất lượng và tính sáng tạo của cơng việc

1.1.3. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo

1.1.3.1. Tiêu chuẩn nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân

Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây:

- Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chun mơn nghiệp vụ;

- Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp;178- Lý lịch bản thân rõ ràng.

Nhà giáo dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề

nghiệp trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp gọi là giáo viên.

Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng nghề gọi là giảng viên

1.1.3.2. Nhiệm vụ của nhà giáo

Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây:

- Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có

chất lượng chương trình giáo dục;

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và Điều

lệ nhà trường;

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tơn trọng nhân cách người

học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học;

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ

chính trị, chun mơn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho

người học.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Giáo viên chủ nhiệm lớp

1.2.1. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm

- Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp quản lý, giáo dục học sinh ở một lớp

học.

- Giáo viên chủ nhiệm thay mặt Hiệu trưởng quản lý toàn diện một tập thể học

sinh, đưa ra những biện pháp quản lý và giáo dục trong những tình huống cụ thể.

- Giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp với giáo viên giảng dạy các bộ môn

của lớp để thống nhất về phương pháp, tiến trình giảng dạy; thơng báo cho giáo viên

bộ mơn đặc điểm tình hình học sinh, về tổ chức tập thể HS.

- Giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp với chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh,

Hội sinh viên (nếu có) của lớp, của nhà trường để tiến hành các nghi thức sinh hoạt tập

thể và hoạt động của tập thể.

- Giáo viên chủ nhiệm tiến hành các hoạt động thường xuyên nhằm duy trì mối

quan hệ giữa giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình.179Như vậy: Giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò quan trọng trong tổ chức mọi hoạt

động của tập thể lớp nhằm giáo dục học sinh, là người gần gũi với HS, tập hợp và

đoàn kết tập thể HS.

1.2.2. Nội dung của công tác giáo viên chủ nhiệm

- Xây dựng tập thể HS vững mạnh, biết đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau

để cùng phấn đấu vì mục tiêu chung, xây dựng tập thể HS thành môi trường và

phương tiện để giáo dục HS.

- Tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng cho tập thể HS bằng các cuộc thi

đua học tập và tu dưỡng, bằng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao,

tham quan du lịch, đưa HS vào guồng máy tích cực.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn để tiến hành các hoạt động giảng dạy. Theo

dõi thường xuyên quá trình học tập của tập thể và của từng cá nhân, uốn nắn các sai

lệch của HS trong quá trình học tập. Nhận xét, đánh giá HS trong năm học cũng như

cuối năm một cách công bằng, khách quan.

- Chủ động đưa ra kế hoạch phối hợp với chi đoàn trong lớp để giáo dục HS, cố

vấn cho các hoạt động Đoàn.

- Chủ động tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục, đưa ra kế hoạch để đảm

bảo tính thống nhất các tác động tới HS.

1.2.3. Phương pháp công tác chủ nhiệm lớp

- Nghiên cứu, điều tra đầy đủ về các mặt của từng HS trong lớp để từ đó mà

phân loại HS theo các tiêu chí khác nhau: Đạo đức, học lực, sức khoẻ, hứng thú, sở

trường, năng khiếu. Từ sự phân loại đó mà có tác động giáo dục thích hợp.

- Xây dựng nề nếp, kỷ luật tập thể ngay từ đầu năm học; xây dựng dư luận lành

mạnh trong tập thể nhằm biến tập thể thành môi trường và phương tiện giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động tập thể với nhiều loại hình phong phú nhất là các hoạt

động liên quan đến học tập và tu dưỡng đạo đức của HS.

- Liên lạc chặt chẽ với gia đình học sinh; tuyên truyền để gia đình học sinh hiểu

được mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục để thống nhất các yêu cầu giáo dục

chung.

- Chăm lo giáo dục cá biệt các đối tượng học sinh. Trên cơ sở phân loại học

sinh mà có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục học sinh yếu kém....1801.2.4. Yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm

- Giáo viên chủ nhiệm là người nắm vững lý luận sư phạm nhất là lý luận về

quá trình giáo dục; biết vận dụng lý thuyết đó vào hồn cảnh giáo dục cụ thể.

- Giáo viên chủ nhiệm là người có tư cách đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc

sống, lao động và học tập, tận tình thương yêu học sinh, nêu cao tinh thần" Kỷ cương,

tình thương, trách nhiệm"

- Giáo viên chủ nhiệm là người có khả năng tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt

động xã hội.

- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình của tập thể, uốn nắn

những sai lệch trong hành vi đạo đức của học sinh. Vì thế, Giáo viên chủ nhiệm nên là

giáo viên đang giảng dạy tại lớp học đó.

1.3. Tìm hiểu đặc điểm về lớp chủ nhiệm

Tìm hiểu về giáo viên đang chủ nhiệm lớp, tên lớp, sĩ số lớp, đặc điểm lứa tuổi,

giới tính, đặc trưng nghề đào tạo và kế hoạch dạy học của lớp. Ngoài ra, giáo viên chủ

nhiệm là người thường xuyên theo sát sự phát triển về học tập, tâm tư, nguyện vọng

của từng HS và của cả lớp.

* Thực hành

- Xây dựng và trình duyệt kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp

- Tiếp xúc lớp chủ nhiệm

- Triển khai thực hiện kế hoạch chủ nhiệm

- Rút kinh nghiệm, đánh giá công tác thực tập chủ nhiệm lớp: việc thực hiện kế

hoạch, tác dụng giáo dục, những tồn tại, công bố kết quả đánh giá

* Sản phẩm: nề nếp của lớp chủ nhiệm và tác dụng giáo dục của tập thể lớp2. Vấn đề 2: Hoạt động giáo dục toàn diện

2.1. Tầm quan trọng của hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường

Cùng với q trình dạy học, hoạt động giáo dục tồn diện có vai trò rất quan

trọng nhằm góp phần phát triển những phẩm chất nhân cách tốt đẹp cho HS. Việc tổ

chức các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường thực sự là quá trình tạo sân

chơi lành mạnh cho các em, những hoạt động này ln có tác động tích cực đến việc

thực hiện nhiệm vụ học tập trên lớp. Thông qua hoạt động này mà thể chất, trí tuệ, thị

hiếu thẩm mỹ và tinh thân yêu lao động, sẵn sàng lao động, kể cả những kỹ năng mềm

của các em được phát triển một cách bền vững. Cũng nhờ có hoạt động giáo dục tồn181diện và các quy phạm pháp luật, các nội quy quy định của nhà trường, những định

hướng giáo dục tư tưởng, chính trị... được các em dần dần nhận thức một cách đầy đủ

và tích cực, tự giác thực hiện, chủ động vận động mọi người cùng hưởng ứng thực

hiện theo. Tham gia các hoạt động giáo dục tồn diện, HS có cơ hội gần gũi thầy cô và

các bạn, tăng cường sự cảm thông chia sẻ cùng nhau và giúp nhau cùng tiến bộ. Nếu

hoạt động giáo dục toàn diện được xây dựng và tổ chức tốt nó còn có tác dụng giúp

các em dễ dàng tiếp thu, lĩnh hội những nội dung dạy học vốn vẫn được tổ chức đóng

khép trong phạm vi mơn học, lớp học.

2.2. Nội dung và hình thức hoạt động giáo dục tồn diện

Trong q trình tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện, các nội dung về giáo

dục phát triển trí tuệ, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về sức khẻo, giới tính, giáo

dục về phát triển an toàn và bền vững, giáo dục những kỹ năng mềm, giáo dục tình yêu

thiên nhiên, yêu lao động, tình yêu cuộc sống tốt đẹp... và giáo dục lý tưởng nghề

nghiệp.

Giáo dục tồn diện có thể được tổ chức thơng qua các hoạt động văn hóa - văn

nghệ, thể dục thể thao, các diễn đàn, các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc thi sáng tạo, các

buổi lao động theo nhiệm vụ hoặc lao động tình nguyện. Có thể tổ chức họa động giáo

dục tồn diện trong phạm vi khuôn viên của nhà trường hoặc giao lưu với các trường

bạn hay các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vị ngồi nhà trường.

Có thể tiến hành giáo dục toàn diện theo tổ chức lớp, tổ chức Đồn thanh niên,

Hội sinh viên (nếu có), theo nhóm bạn cùng sở thích. Cũng có thể tiến hành thơng qua

các hoạt động thăm quan, thực tế, cắm trại hay lao động tình nguyện vì cộng đồng.

2.3. Yêu cầu đối với kế hoạch hoạt động giáo dục toàn diện

Hoạt động giáo dục toàn diện cần được thực hiện theo kế hoạch hướng đích rõ

ràng. Kế hoạch cần được xây dựng phù hợp với tổng quỹ thời gian trong quá trình các

em học tập. Có thể tổ chức theo định kỳ hay thường kỳ đan xen với lịch học tập ở

trường của HS.

Khi xây dựng kế hoạt cho hoạt động giáo dục toàn diện cần căn cứ theo kế

hoạch dạy học của nhà trường để phát huy vai trò phát triển tồn diện nhân cách cho

HS nhưng khơng ảnh hưởng đến nội dung, kế hoạch dạy học trên lớp.

Có kế hoạch giáo dục toàn diện tổng thể và kế hoạch chi tiết. Có kế hoạch để

thực hiện trong phạm vi khn viên nhà trường và ngồi phạm vi khn viên nhà182Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề 1: Giáo viên chủ nhiệm và công tác thực tập chủ nhiệm lớp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×