Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề 4: Chuẩn bị đối với giảng dạy tích hợp

Vấn đề 4: Chuẩn bị đối với giảng dạy tích hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

hành động đối với một công việc (task) để tạo ra những sản phẩm đáp ứng các tiêu

chuẩn đã xác định.

Trong dạy học tích hợp, các tiêu chí sau đây nên được chú ý để lựa chọn PPDH:

- Hoạt động dạy và học tập trung hướng tới mục tiêu;

- Để HS nêu cao trách nhiệm trong quá trình học;

- HS phải hình thành và phát huy năng lực hợp tác;

- HS phải học cách tìm kiếm thơng tin;

- HS có cơ hội bộc lộ năng lực của họ;

- HS phải học cách học;

- Người dạy hạn chế đến mức tối đa việc quá chú trọng đến thuyết giảng mà

cần coi trọng định hướng hành động cho HS.

4.2. Nhiệm vụ của sinh viên TTSP đối với chuẩn bị giảng dạy tích hợp

4.2.1. Chuẩn bị hồ sơ giảng dạy

Hồ sơ giảng dạy bao gồm toàn bộ những nội dung phục vụ cho hoạt động giảng

dạy được văn bản hóa và định dạng theo các biểu mẫu quy định, gồm có: lịch trình

giảng dạy, giáo án theo mẫu, đề cương bài giảng chi tiết và các loại sổ ghi chép phục

vụ cho hoạt động quản lý hoạt động dạy học.

Hiện nay, giảng dạy tích hợp được thực hiện theo mẫu giáo án tích hợp (mẫu 7,

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH)

Ví dụ: Chuẩn bị một số giáo án tích hợp

GIÁO ÁN TÍCH HỢP SỐ 1

GIÁO ÁN SỐ: ................

Thời gian thực hiện: 60 phút

Tên bài học trước: Giới thiệu dịch vụ DHCP

Thực hiện từ ngày........ ......đến ngày ........

TÊN BÀI: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Kiến thức: Trình bày được cơ chế hoạt động, trình tự thực hiện cài đặt và cấu

hình dịch vụ DHCP; các sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng tránh.

- Kỹ năng: Cài đặt và cấu hình được dịch vụ DHCP đúng quy trình trong thời gian 11

phút.

- Thái độ: Tự giác trong học tập, ý thức tốt trong việc bảo quản các trang thiết bị

phòng máy, thấy được tầm quan trọng của bài học trong nghề nghiệp và cuộc sống.125ĐỒ DÙNG VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

- Máy chiếu đa năng, màn chiếu.

- Hệ thống mạng LAN gồm 7 máy tính cài phần mềm máy ảo VMWare (1 máy

cài Windows Server 2003, 1 máy cài Windows XP), phần mềm quản lý lớp học

NetSupport Manager.

- Bảng quy trình, phiếu luyện tập kỹ năng, phiếu bài tập về nhà.

- Hồ sơ bài giảng

- Sổ tay giáo viên

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

- Lý thuyết: Cả lớp.

- Thực hành: Cá nhân

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 01 phút

1. Điểm danh:

- Sĩ số: ......./.........

- Số sinh viên vắng: .........

2. Nhắc nhở:

- Thái độ học tập của lớp

- Tác phong sinh viên

- Thực hiện nội quy phòng máy

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

Thời gian: 59 phút

TTABNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

SINH VIÊNDẫn nhập:

- Kiểm tra và dẫn - Chiếu slide 1

dắt vào bài mới

- Đặt câu hỏi: Trình bày

giải pháp thiết lập địa chỉ

IP cho một mạng cục bộ

gồm 80 máy tính.

- Gọi sinh viên trả lời

- Gọi sinh viên nhận xét

- Hệ thống lại câu trả lời

và chuyển tiếp vào bài

Giới thiệu chủ đề:

- Tên bài giảng:

- Giới thiệu tên bài và

Cài đặt và cấu hình chiếu slide 2

dịch vụ DHCP

- Chiếu slide 3126THỜI

GIAN3’

- Quan sát

- Lắng nghe

- Suy nghĩ- Trả lời câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Lắng nghe, ghi chép

2’

- Lắng nghe, quan sát,

ghi chép

- Quan sátTTNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

SINH VIÊNTHỜI

GIAN- Mục tiêu của bài: - Giới thiệu mục tiêu

- Lắng nghe, ghi chép

+ Kiến thức:

+ Kỹ năng:

+ Thái độ:

- Nội dung của bài: - Chiếu slide 4

- Quan sát

 Cơ chế hoạt động - Giới thiệu các nội dung - Nghe giảng

của dịch vụ DHCP. cơ bản cần thực hiện

 Trình tự thực hiện

cài đặt và cấu hình

dịch vụ DHCP.

 Thực hành luyện

tập kỹ năng.

C

1.2.Giải quyết vấn đề:

Lý thuyết liên

quan:

- Đặt câu hỏi: Client và

Cơ chế hoạt động server gửi đi những gói

của dịch vụ DHCP

tin nào?

- Chiếu slide 5

- Gọi sinh viên trả lời

- Nhận xét tổng quát

- Phân tích cơ chế hoạt

động

- Đặt câu hỏi 3: Cơ chế

hoạt động của dịch vụ

DHCP được áp dụng cho

những mơ hình nào?

- Gọi sinh viên trả lời

- Nhận xét tổng quát6’

- Lắng nghe, suy nghĩ- Quan sát

- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Lắng nghe, ghi chép

- Lắng nghe, suy nghĩ- Trả lời câu hỏi

- Nghe và ghi chépTrình tự thực hiện:

2.1. Quy trình thực - Đặt câu hỏi: Trình bày - Lắng nghe, suy nghĩ

hiện

nội dung tổng quát của

bảng quy trình cài đặt và

cấu hình dịch vụ DNS?12724’

6’TTNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

SINH VIÊN- Gọi sinh viên trả lời

- Nhận xét

- Phát bảng quy trình

- Đặt câu hỏi: Hãy so sánh

điểm giống và khác nhau

giữa hai bảng quy trình?

- Gọi sinh viên trả lời

- Nhận xét

- Chiếu slide 6

- Chiếu slide 7

- Phân tích nội dung

- Đặt câu hỏi: Em hãy đưa

ra một dải địa chỉ IP phù

hợp cho hệ thống mạng

của công ty gồm 80 máy?

- Gọi học sinh trả lời

- Nhận xét tổng quát

- Chiếu slide 7

- Phân tích nội dung

- Chiếu slide 8

- Phân tích nội dung

- Chiếu slide 8

- Phân tích nội dungBước 1:

Chuẩn bị

- Kiểm tra hệ thống

mạng

- Hoạch định bài

toán cần thực hiện

Bước 2: Cài đặt dịch

vụ DHCP

Bước 3: Cấu hình

dịch vụ DHCP

Bước 4: Cấu hình

máy client sử dụng

dịch vụ DHCP

Bước 5: Kiểm tra - Phân tích nội dung

địa chỉ

2.2.Thao tác mẫu:

Bước 1: Chuẩn bị

- Kiểm tra hệ thống mạng

LAN

- Hoạch định bài toán cần

thực hiện

Bước 2: Cài đặt

- Thực hiện chậm từng

dịch vụ DHCP

thao tác cài đặt, phân tích,

phổ biến kinh nghiệm.128THỜI

GIAN- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Quan sát

- Lắng nghe, suy nghĩ- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe, ghi chép

- Quan sát

- Quan sát

- Lắng nghe, ghi chép

- Lắng nghe, suy nghĩ- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe, ghi chép

- Quan sát

- Lắng nghe, ghi chép

- Quan sát

- Lắng nghe, ghi chép

- Quan sát

- Lắng nghe, ghi chép

- Lắng nghe, ghi chép

9’

- Quan sát, lắng nghe- Quan sát, lắng ngheTTNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

SINH VIÊNTHỜI

GIANBước 3: Cấu hình

dịch vụ DHCP

Server- Thực hiện chậm từng

- Quan sát, lắng nghe

thao tác cấu hình DHCP

Server, giải thích, phổ

biến kinh nghiệm.

Bước 4: Cấu hình

- Thực hiện chậm từng

- Quan sát, lắng nghe

DHCP cho máy

thao tác cấu hình DHCP

Client

cho máy Client, phân tích,

phổ biến kinh nghiệm.

Bước 5: Kiểm tra IP - Thực hiện thao tác kiểm - Quan sát, lắng nghe

do DHCP Server

tra.

cung cấp

2.3.Sinh viên làm

thử:

(Thực hiện từ bước

3 trên máy của giáo

viên)

Bước 3: Cấu hình

dịch vụ DHCP

Server

Bước 4: Cấu hình

DHCP cho máy

Client

Bước 5: Kiểm tra IP

do DHCP cấp

2.4. Các sai hỏng,

nguyên nhân và

cách phòng tránh.6’- Gọi sinh viên thực hiện

thao tác cấu hình DHCP

Server

- Gọi sinh viên làm bước

4 và 5- Thực hiện các thao

tác cấu hình DHCP

Server

- Thực hiện các thao

tác trong bước 4, bước

5.- Đặt câu hỏi 5: Qua quá

trình theo dõi thao tác

mẫu và làm thử, em hãy

trình bày các sai hỏng

chúng ta có thể gặp phải

khi cài đặt và cấu hình

dịch vụ DHCP?

- Gọi sinh viên trả lời

- Nhận xét

- Bổ sung thêm các sai- Lắng nghe, suy nghĩ129- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe, ghi chép

- Quan sát3’TTNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

SINH VIÊNhỏng, chiếu slide từ slide

9 đến slide 22

- Phân tích các sai hỏng,

ngun nhân, cách phòng

tránh

3.DThực hành luyện

tập kỹ năng

Phân cơngTHỜI

GIAN- Lắng nghe, ghi chép19’- Chia nhóm luyện tập

(1Hs/01cabin).

- Phân công nhiệm vụ

từng học sinh.

- Phát phiếu phiếu luyện

tập kỹ năng.

Sinh viên luyện tập - Hướng dẫn thực hiện

hình thành kỹ năng

theo bảng quy trình và ghi

phiếu đánh giá kết quả,

phiếu luyện tập kỹ năng.

- Hướng dẫn sinh viên sử

dụng video thao tác mẫu

thực hiện cài đặt và cấu

hình dịch vụ DHCP

Giúp đỡ sinh viên - Kiểm tra, đơn đốc, uốn

yếu

nắn, phân tích sai hỏng

- Hướng dẫn từng thao

tác, giảng giải.

Nhận xét đánh giá

- Thu phiếu luyện tập kỹ

năng

- Nhận xét kết quả

Kết thúc vấn đề:

- Củng cố kiến thức: - Khái quát hóa

Cơ chế hoạt động - Nhấn mạnh những vấn

của dịch vụ DHCP

đề cơ bản, trọng tâm, cầnLắng nghe, ghi nhớ

Làm theo sự phân công

của giáo viên

- Nhận phiếu luyện tập

kỹ năng

- Nghe hướng dẫn và

làm theo- Nghe hướng dẫn- Lắng nghe, trao đổi

rút kinh nghiệm

- Nghe và làm theo

- Nộp phiếu luyện tập

kỹ năng

- Lắng nghe

3’

- Lắng nghe

- Lắng nghe, ghi chéplưu ý.

- Củng cố kỹ năng

+ Quy trình thực - Khái quát lại quy trình - Lắng nghe

hiện cài đặt và cấu thực hiện, nhấn mạnh130TTNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

SINH VIÊNthao động tác khó, phức

tạp.

- Nhấn mạnh những vấn

đề về sai hỏng, lỗi thường

gặp

- Nhận xét kết quả - Nhận xét, đánh giá về ý

học tập.

thức học tập của học sinh

- Giải đáp thắc mắc - Nhận xét, đánh giá sản

phẩm của từng học sinh

- Rút kinh nghiệm quá

trình luyện tậpTHỜI

GIANhình dịch vụ DHCP

+ Lưu ýE- Lắng ngheLắng nghe

Lắng nghe,

Trao đổi những kinh

nghiệm có được thơng

qua luyện tậpHướng dẫn tự học:

- Giao nhiệm vụ về

nhà:

+ Bài tập củng cố - Chiếu slide 24, 25

kiến thức

- Phát và hướng dẫn phiếu - Nhận bài tập và nghe

bài tập về nhà.

hướng dẫn

+ Bài tập chuẩn bị - Chuẩn bị trước nội dung

tiết học sau

thiết lập địa chỉ dành - Lắng nghe, ghi chép

riêng.1312’III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN ..................., ngày...... tháng ..... năm........

GIÁO VIÊN/GIẢNG VIÊN132ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

TÊN BÀI: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Kiến thức: Trình bày được cơ chế hoạt động của dịch vụ DCHP; trình tự thực hiện

cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP; giải thích được các sai hỏng, nguyên nhân và cách

phòng tránh.

- Kỹ năng: Cài đặt và cấu hình được dịch vụ DHCP đúng quy trình trong thời gian 11

phút.

- Thái độ: Tự giác trong học tập, ý thức tốt trong việc bảo quản các trang thiết bị phòng

máy, thấy được tầm quan trọng của bài học trong nghề nghiệp và cuộc sống.

1. Lý thuyết liên quan: Cơ chế hoạt động của dịch vụ DHCP

DHCP làm việc theo mơ hình Client/Server do đó quá trình tương tác giữa

DHCP Client và Server diễn ra theo như sau:

- Khi máy Client khởi động, máy sẽ gửi broadcast gói tin DHCPDISCOVER, yêu

cầu một Server phục vụ. Gói tin này chứa địa chỉ MAC của máy client.

- Các máy Server trên mạng khi nhận được gói tin u cầu đó, nếu còn khả năng

cung cấp địa chỉ IP, đều gửi lại cho máy Client gói tin DHCPOFFER, đề nghị cho thuê

một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian nhất định, kèm theo là một subnet mask và

địa chỉ của Server. Server sẽ không cấp phát địa chỉ IP đã cấp phát cho những Client

khác trong suốt quá trình.

- Máy Client sẽ lựa chọn một trong những lời đề nghị (DHCPOFFER) và gửi

broadcast lại gói tin DHCPREQUEST chấp nhận lời đề nghị đó. Các đề nghị khơng được

chấp nhận sẽ được các Server rút lại và dùng đề cấp phát cho Client khác.

- Máy Server được Client chấp nhận sẽ gửi ngược lại một gói tin DHCPACK như

là một lời xác nhận, cho biết là địa chỉ IP đó, subnet mask đó và thời hạn cho sử dụng

đó sẽ chính thức được áp dụng.

2. Trình tự thực hiện

2.1. Bảng quy trình1332.2. Thao tác mẫu

2.3. Sinh viên làm thử

2.4. Các sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng tránh

TT

1CÁC SAI HỎNG

NGUYÊN NHÂN

- Thông báo lỗi khi - Do không có đĩa cài

cài đặt dịch vụ DHCP. Windows Server 2003

- Browse khơng đúng

đường dẫn tới file cần copy

vào.CÁCH PHỊNG TRÁNH

- Đưa đĩa cài Windows Server

2003 vào

- Chọn lại đường dẫn cho

đúng file cần cài đặt.2- Thông báo lỗi khi - Do thiết lập số lượng địa

thiết lập giải địa chỉ chỉ IP cấp phát động vượt

IP cấp phát động

số lượng quy định của lớp

địa chỉ IP tương ứng.

- Trùng giải địa chỉ IP của

Scope đã thiết lập.- Thiết lập lại sao cho số

lượng địa chỉ IP cấp phát động

trong phạm vi quy định của

lớp đó.

- Thiết lập giải địa chỉ IP khác

khơng trùng với giải đã có.3- Thơng báo lỗi khi - Do nhập sai tên máy - Nhập lại tên máy Server và

ánh xạ tên Server Server

ánh xạ sang IP của Server.

name sang IP của

Server.4- Thông báo không - Đăng nhập tài khoản - Đăng nhập cục bộ bằng tài

cấu hình TCP/ IP cho người dùng trên miền

khoản Administrator.

máy trạm (Client)134TT

5CÁC SAI HỎNG

- Thông báo không

xin cấp phát được địa

chỉ IP do DHCP cung

cấpNGUYÊN NHÂN

- Do chưa bỏ lựa chọn IP

tĩnh trong TCP/IP

- Do gõ sai lệnh ngừng cấp

IP ngẫu nhiên và lệnh xin

cấp IP động do DHCP cung

cấp.CÁCH PHÒNG TRÁNH

- Đánh dấu vào chọn lựa cấp

IP động

- Gõ lại lệnh6- IP được cấp động

trên máy trạm không

trùng với IP do máy

chủ cung cấp trong

dịch vụ DHCP- Không khởi động lại máy

trạm lên dịch vụ DHCP

Server không cung cấp IP

kịp thời xuống máy trạm.- Khởi động lại máy trạm và

xem thông tin về IP được cung

cấp động giữa máy chủ và

máy trạm.7- Server trong khung - Do chưa xác thực Server

DHCP không hoạt

động.3. Thực hành luyện tập kỹ năng135- Xác thực Server, vào menu

Action/Authorize.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề 4: Chuẩn bị đối với giảng dạy tích hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×