Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phản ánh vào TK 152, 153 cả tổng hợp và chi tiết biết rằng DN tính giá xuất VL theo phương pháp nhập trước xuất trước

Phản ánh vào TK 152, 153 cả tổng hợp và chi tiết biết rằng DN tính giá xuất VL theo phương pháp nhập trước xuất trước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1. Ngày 2: Mua và đem vào sử dụng một máy nén khí ở phân xưởng sản xuất,

giá mua (chưa có thuế) 250.000; Thuế GTGT 5% tiền hàng đã thanh toán bằng

chuyển khoản qua ngân hàng. Chi phí vận chuyển bằng tiền mặt 10.000. Được biết tỷ

lệ khấu hao TSCĐ này là 15%/năm.

2. Ngày 6: Bộ phận XDCB của đơn vị vừa bàn giao một tồ nhà làm văn

phòng, giá thành thực tế theo quyết toán được duyệt là 344.000 dự kiến sử dụng trong

10 năm, chi phí khơng hợp lý trong quá trình xây dựng duyệt bỏ là 20.000

3. Ngày 10: Nhận vốn góp liên doanh từ cơng ty X bằng một thiết bị sản xuất

theo giá thoả thuận 200.000, chi phí lắp đặt th ngồi chưa trả tiền với giá chưa thuế

GTGT 10% là 10.000. Biết tỷ lệ KH của thiết bị này là 6% năm.

4. Ngày 12: DN đem góp vốn vào cơng ty X bằng TSCĐ của phân xưởng sản

xuất nguyên giá 204.000, đã khấu hao 40.000 , tỷ lệ khấu hao 10% năm, tỷ lệ góp vốn

của DN trong X là 25%. Các bên thống nhất đánh giá giá trị của tài sản này là

170.000.

5. Ngày 15: Trao đổi một thiết bị sản xuất với nguyên giá là 600.000, đã khấu

hao 150.000 để đổi lấy một phương tiện vận tải được đánh giá với giá hợp lý chưa có

thuế GTGT 10% là 360.000, DN đã thu thêm số tiền bằng chuyển khoản là 50.000

(thuế suất thuế GTGT của thiết bị sản xuất là 10%). Thiết bị SX và phương tiện vận

tải có tỷ lệ khấu hao là 10%/năm

6. Ngày 18: Nhượng bán một thiết bị không phù hợp với dây chuyền sản xuất

nguyên giá 408.000 đã khấu hao 160.000 tỷ lệ khấu hao 12% năm. Giá bán cả thuế

GTGT là 273.000. Người mua đã thanh toán qua ngân hàng, thuế suất thuế GTGT

5%.

7. Ngày 20: Mua và đưa vào sử dụng ở bộ phận văn phòng một phương tiện

vận tải với tổng giá mua trả góp trong 2 năm là 900.000 (kèm theo hóa đơn mua thiết

bị với giá mua chưa thuế GTGT 10% là 750.000), tỷ lệ khấu hao 8%/năm8. Ngày 22: Cấp vốn kinh doanh cho xí nghiệp hạch tốn phụ thuộc bằng một

thiết bị động lực đang dùng ở PX với NG: 750.000, đã khấu hao: 120.000, tỷ lệ khấu

hao 10%/năm.

9. Ngày 25: mua một ngôi nhà gắn với quyền sử dụng đất để sử dụng làm cửa

hàng giới thiệu sản phẩm với giá mua chưa thuế GTGT 10% là 2.500.000 (trong đó

giá trị nhà 1.000.000, giá trị quyền sử dụng đất là 1.500.000), thời gian sử dụng của

nhà là 10 năm, thời gian sử dụng của quyền sử dụng đất là vô thời hạn.

10. Tổng số khấu hao trích trong tháng 10 của DN là 775.000, trong đó phân

bổ như sau:

- Khấu hao TSCĐ của bộ phận sản xuất: 554.000

- Khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng: 110.000

- Khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN: 111.000

Biết đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Yêu cầu:

1, Định khoản và phản ánh vào tài khoản.

2, Lập bảng tính và phân bổ khấu hao tháng 11 biết rằng áp dụng phương pháp

khấu hao đường thẳng theo ngun tắc tròn tháng.

3. Lập bảng tính và phân bổ khấu hao của tháng 11 biết rằng công ty áp dụng

phương pháp khấu hao đường thẳng theo nguyên tắc tăng giảm theo ngày và trong

tháng 10 ngày 5 có đưa vào sử dụng một thiết bị SX ở PX với NG: 810.000, tỷ lệ

khấu hao 10%/năm và ngày 15 ngừng sử dụng một phương tiện vận tải ở bộ phận văn

phòng có NG: 600.000, tỷ lệ khấu hao 8%/năm.

Câu 6: Doanh nghiệp sản xuất HT tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài

liệu sau:

1. Biên bản giao nhận TSCĐ số 10 ngày 8/3. Bộ phận XDCB bàn giao một nhà

xưởng cho phân xưởng sản xuất chính số 1, giá cơng trình hồn thành được duyệt là

12 tỷ, thời gian sử dụng hữu ích 10 năm, chi phí khơng hợp lý trong q trình xâydựng là 120 triệu (đã ra quyết định bắt bồi thường). TS được đầu tư bằng nguồn vốn

đầu tư XDCB

2.Biên bản giao nhận TSCĐ số 110 ngày 10/3. Công ty nhượng bán một thiết

bị sản xuất ở phân xưởng sản xuất số 1 cho Công ty X:

-NG 1.600.000.000; Đã khấu hao 400.000.000 kèm theo các chứng từ:

- Hoá đơn GTGT số 152 ngày 10/3 do DN phát hành:

+ Giá bán chưa có thuế GTGT : 1.300.000.000

+ Thuế GTGT phải nộp: 130.000.000+ Tổng giá thanh tốn: 1.430.000.000- Giấy báo có của Ngân hàng số 135 ngày 10/3 Cơng ty X đã thanh tốn tiền

mua thiết bị sản xuất số tiền 1.430.000.000

- Phiếu chi tiền mặt số 76 ngày 8/3 chi tiền mặt cho việc tân trang sửa chữa

trước khi bán thiết bị là : 20.000.000

-Thiết bị này có thời gian sử dụng là 10 năm.

4. Biên bản giao nhận TSCĐ số 11 ngày 12/3 bàn giao một số máy móc thiết bị

chuyên dùng cho phân xưởng sản xuất chính số 2. Kèm theo các chứng từ tài liệu kế

toán sau:

- Hoá đơn số 120 ngày 15/3 (Kèm theo hợp đồng ngoại thương), nhập khẩu

thiết bị động lực của Công ty ESC (Mỹ).

+ Giá mua (CIF): 30.000 USD

+ Thuế nhập khẩu : 20%, thuế suất thuế GTGT 10%

Chưa thanh toán tiền, tỷ giá giao dịch thực tế là : 22.600đ/USD.

- Hoá đơn GTGT số 47 ngày 16/3 thuê Công ty vận tải T, vận chuyển thiết bị

trên về doanh nghiệp:

+ Cước phí vận chuyển cả thuế GT

GT 10% là 16,5 triệu đồng;

Công ty đã trả bằng tiền gửi ngân hàng (Báo nợ số 15 ngày 16/3).

- Thiết bị động lực trên có thời gian sử dụng 10 năm và đầu tư 50% bằng quỹ

đầu tư phát triển5.Biên bản thanh lý TSCĐ số 25 ngày 18/3 thanh lý một nhà làm việc của

Công ty,thời gian hữu ích dự tính 10 năm.

- Nguyên giá 560.000.000; Đã khấu hao 520.000, kèm theo các chứng từ :

- Phiếu thu số 420 ngày 18/3 thu tiền mặt bán phế liệu 60.000.000

- Phiếu chi số 220 ngày 18/3 chi tiền thuê ngoài thanh lý 12.000.000

6/Theo biên bản bàn giao số 30 ngaỳ 19/3 cơng ty góp 1 thiết bị sản xuất đang

dùng ở phân xưởng chính số 1vào cơng ty liên kết NG ghi sổ của tài sản 480.000, đã

khấu hao 180.000.000; gía thoả thuận đấnh giá 320.000.000.Thời gian sử dụng 10

năm.

7. Biên bản giao nhận TSCĐ số 13 ngày 20/3 bàn giao một thiết bị đo lường

dùng cho bộ phận quản lý của Cơng ty, do nhận vốn góp liên doanh, giá đánh giá của

hội đồng là 960.000.000, thời gian sử dụng 8 năm.

8. Biên bản đánh giá TSCĐ của Hội đồng liên doanh Số 12 ngày 21/3, Công ty

góp vốn vào cơ sở liên doanh Y theo hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng

kiểm soát một số TSCĐ như sau:

Tên TSCĐ

1.Nhà xưởngNơi

dụng

PX 22.Quyền sử dụng đất PX 2

3.Nhà bán hàngBPBH4.Thiết bị đo lường QLDNsử Nguyên

giáSố đã khấu

haoGiádoHĐLDđánh giá

480.000.00 240.000.00 260.000.00

0

0

0

2.400.000. 1.100.000. 1.500.000.

000

000

000

600.000.00 400.000.00 400.000.00

0

1200Thời gian

sử dụng

10 năm

20 năm

10 năm60.000.000 50.000.000 8 năm

0.000.000

9. Biên bản kiểm kê TSCĐ số 25 ngày 30/3 phát hiện thiếu một thiết bị vănphòng ở Cơng ty chưa rõ ngun nhân đang chờ xử lý, nguyên giá : 180.000.000 đã

khấu hao 80.000.000 Thời gian sử dụng 10 năm.10.Quyết định số 05 ngày 31/3 của Giám đốc Công ty chuyển một thiết bịđo lường ở bộ phận bán hàng thành CCDC nguyên giá 8.640.000, đã khấu hao

7.200.000, thời gian sử dụng 6 năm.

11.Trích bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 2/N: Số khấu haotồn cơng ty đã trích tháng 2: 250.000.000; trong đó :

-Khấu hao của phân xưởng chính số 1: 95.000.000

-Khấu hao của phân xưởng chính số2: 85.000.000

-Khấu hao của bộ phận bán hàng 20.000.000

-Khấu hao tính của các bộ phận quản lý công ty: 50.000.000

Yêu cầu:

1. Căn cứ vào tài liệu trên hãy lập Bảng tính và phân bổ khấu hao tháng 3 năm N.

2. Lập định khoản và ghi vào Nhật ký chung.

Cho biết: -Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng (theo năm sử dụng)

nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Giá trị thanh lý ước tính khơng có.

- Giả thiết Cơng ty tính khấu hao TSCĐ cho tài sản tăng giảm theo nguyên tắc

tròn tháng.Câu 7: Tháng 01 năm N có các tài liệu sau của DN XT sản xuất (đơn vị 1 000 đ)

1. Bảng tổng hợp tiền lương phải trả trong tháng cho các đơn vị sauBộ phậnCác khoản tiền lương và các khoản khác phải trả trong

thángMứcLươngLươnlươngS.gC. bản phẩmLươnT. ggianP.cấp BHXCộngN. T.nhiệm Hphép(trợ

cấp

khó

khăn)1. PX chính số

1

+ Tổ SX Số 1

50.000

+ Tổ SX Số 2

60.000

Bộ phận Q.lý 10.00050.000

60.0002.000

4.000200

200

30012.0001.00053.200

64.200

12.300px

2. PX chính số

2

+ tổ sx số162.00064.8001.00010065.900+ tổ sx số 244.00043.8001.50010045.40030015.800100

30016.100

3.60010010.1003002.500

10.000Bộ phận Q.lý 14.000

px

3.PX phụ Nước

+ Tổ SX

15.000

+ Bộphận Q.lý 3.000

PX

4. PX phụ điện

+Tổ SX phụ 10.00015.000 50015.000

3.0001.000

30010.000điện

+ Bộ phận Q.lý 2.000

5.

Phòng 8.0002.000

8.000H.chính

6.

Phòng 12.00015.000 50015.500K.doanh

7. Phòng kỹ 10.00012.00012.000thuật200

2.0008 . Phòng kế 12.00015.00015.000tốn

9. Bộ11.000 1.00012.000phận 10.000B.hàng

Cộng

243 600 93 000 14 000 2 000

352 600

2. Các khoản trích theo lương doanh nghiệp trích theo quy định hiện hành.

3. Ngày 15/01 doanh nghiệp rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt để trả lương kỳ I

= 100.000 theo phiếu thu số 124 ngaỳ 15 /01.

4. Ngày 16/01 doanh nghiệp trả lương kỳ I cho công nhân viên số tiền 100.000

theo phiếu chi 150 ngày 16/01.

5. Bảng khấu trừ vào tiền lương của CNV: tiền điện + nước trong tháng 01 số

tiền 4.500.

6. BHXH phải chi cho công nhân viên 3.000 theo bảng kê thanh toán số 2 ngày

31/ 01

7. Rút tiền từ ngân hàng về quĩ để trả lương kỳ 2 và trợ cấp BHXH theo phiếu

thu 201 ngày 30/01 (tự tính số tiền)

8. Phiếu chi tiền 120 ngày 31/01 chi lương kỳ 2 và trợ cấp BHXH chi hộ

9. Doanh nghiệp chuyển tiền nộp BHXH cho công ty BHXH 5.000 theo giấy

báo nợ số 450 ngày 31/01.

Yêu cầu:

1. Tính tốn và lập bảng phân bổ tiền lương & BHXH tháng 01 năm N

2. Ghi sổ Nhật ký chung các nghiệp vụ kinh tế trên và sổ cái TK 334 tháng 01

năm N.

3. DN có thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của CNTTSX chính theo

tỷ lệ 2% trên tiền lương thực tế phải trả trong tháng. Hãy lập lại bảng phân bổ tiền

lương và định khoản các nghiệp vụ phát sinh

Tài liệu bổ sung: - Các tổ sản xuất số 1 ở hai phân xưởng chuyên sản xuất sản

phẩm A

- Các tổ sản xuất số 2 ở hai phân xưởng chuyên sản xuất BBài tập số 8

Doanh nghiệp sản xuất HT có tài liệu sau: (đơn vị: 1.000đ)

1.Trích bảng tổng hợp thanh tốn tiền lương tháng 1 năm N:Đơn vịMức

lương

cơ bảnLương chính

Lương

phụCộngLương

SPLương

thời

gian+ Tổ SX sản phẩm 50.000

A70.000-6.00076.000+ Tổ SX sản phẩm 100.00

B

0120.000-6.400126.40022.000-22.000- PXSX số 1- Bộ phận QLPX 1 20.000

- PXSX số 2-+ Tổ SX sản phẩm 40.000

A50.000-50.000+ Tổ SX sản phẩm 70.000

B84.0004.80088.800- Bộ phận QLPX 2 16.00018.0002.00020.000-Các phòng

QLDNban 18.00020.0001.60021.600-Bộ phận bán hàng 14.00016.0001.20017.2002. Doanh nghiệp trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ

3. Doanh nghiệp đã rút tiền mặt từ ngân hàng về để trả lương cho cơng nhân

viên kì I số tiền: 240.000 theo phiếu thu tiền mặt số 12 ngày 05/01 (đã có giấy báo nợ

của ngân hàng).4. Doanh nghiệp đã trả lương kì I cho cơng nhân viên theo phiếu chi TM số 18

ngày ngày 16/01/N, số tiền là 240.000.

5. Doanh nghiệp đã rút tiền từ ngân hàng về để chuẩn bị thanh tốn lương kì II

(phiếu thu số 13 ngày 25/01: số tiền 600.000).

7. Doanh nghiệp đã trả lương kì II theo phiếu chi TM số 19 ngày 31/01/N.

Yêu cầu:

1. Lập phân bổ tiền lương và BHXH tháng 01/N.

2. Định khoản và phản ánh vào sơ đồ TK 334, 338( số dư đầu kỳ TK 338 là 0)

3. DN có thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của CNTTSX chính theo tỷ lệ

3% trên tiền lương chính thực tế phải trả trong tháng. Hãy lập lại bảng phân bổ

tiền lương và định khoản các nghiệp vụ phát sinh

Câu 9: Tại cơng ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ, tính thuế

GTGT theo phương pháp khấu trừ, đánh giá SPDD cuối kỳ theo phương pháp sản

lượng hoàn thành tương đương với CPNVLTT bỏ vào 1 lần từ đầu quy trình cơng

nghệ, tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo ngun tắc tròn tháng có số

liệu sau

I. Có số dư đầu tháng: TK 152- VL X số lượng 30.000kg đơn giá 25.000đ/kg

TK 152 - VL Y số lượng 10.000kg đơn giá 12.000đ/kg

TK 154-:

- Chi phí NVL trực tiếp: 200 triệu đồng

- Chi phí NCTT: 100 triệu đồng

-Chi phí SXC: 100 triệu đồngII. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau:

1, Ngày 3: mua NVL của công ty Thanh Hà VL (X) số lượng 50.000kg, VL (Y)

14.000kg, hàng đã nhập kho đủ theo phiếu nhập số 117 với giá hoá đơn chưa thuế

GTGT 10%: 25.500đ/kg và 12.500đ/kg2, Ngày 4, phiếu xuất kho số 232 xuất kho VL dùng trực tiếp cho sản xuất SP: VL

(X): 52.000kg, VL(Y): 8.000kg

3, Ngày 5, phiếu nhập kho VL mua của công ty Thanh Hà chưa trả tiền: VL (X) số

lượng 34.000kg đơn giá chưa thuế 10% là 26.200đ/kg, VL (Y): số lượng 12.000kg,

đơn giá mua chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 12.800đ/kg

4, Ngày 7 xuất kho VL dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm: VL (X) 45.000kg, VL

(Y) 14.000kg

5. Ngày 13 Công ty mua 01 oto vận tải của công ty Trường Hải để dựng cho PXSX,

giá mua chưa thuế là 360 triệu đồng ( hóa đơn GTGT số AB/10- 02353, thuế suất

10%). Công ty đưa vào hoạt động ngay (có Biên bản giao nhận TSCĐ số 190), thời

gian sử dụng 10 năm

6. Ngày 15/1/2010 Thanh toán tiền điện nước bằng tiền mặt là 30 triệu đồng (chưa

thuế GTGT 10%). Chi tiết:

- Bộ phận phân xưởng sản xuất 30 triệu đồng

7. Phiếu nhập kho ngày 15, doanh nghiệp mua của công ty Thanh Hà số lượng 5.000

kg VL(X) đơn giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 26.000đ/kg, đã thanh toán bằng

TGNH, số lượng thực tế nhập kho 4.000kg

8. Ngày 16 Xuất kho 2.000kg VL X, 2.000kg VLY dùng cho nhu cầu chung của

PXSX

9. Ngày 18 phiếu nhập kho doanh nghiệp mua VLC Y số lượng nhập kho 18.000kg,

đơn giá mua 13.500đ/kg chưa thuế GTGT 10%

10. Ngày 25 Thanh toán tiền điện thoại ở bằng tiền mặt là 5 triệu đồng (chưa thuế

GTGT 10%). Chi tiết: Bộ phận PX sản xuất 5 triệu đồng

11. Ngày 25: mua và đưa vào sử dụng một thiết bị SX ở PXSX với giá mua chưa thuế

GTGT 10% là 640 triệu đồng (thanh tốn 50% bằng TGNH và còn lại chưa thanh

tốn tiền), chi phí lắp đặt thiết bị đã chi bằng tiền mặt là 2 triệu đồng, TSCĐ được đầu

tư bằng quỹ đầu tư phát triển, TSCĐ sử dụng trong 8 năm

12. Ngày 31: Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định biết rằng số khấu hao trích

ở tháng trước của các bộ phận như sau: PX sản xuất 120 triệu đồng, bộ phận QLDN:

72 triệu đồng

13. Ngày 31: Doanh nghiệp tính tiền lương trả cho CNV ở các bộ phận trong tháng:

- Trả cho CN trực tiếp sản xuất 680 triệu đồng

- Trả cho NVPX 40 triệu đồng.

- Trả cho NVQL doanh nghiệp 90 triệu đồng.

14. Trích các khoản theo lương theo quy định (giả sử lương cơ bản bằng lương thực

tế)15. Ngày 31 biên bản kiểm kê sản phẩm trên dây chuyền có 800 A 1 sản phẩm dở

dang, mức độ hoàn thành 80% và 1.000 sản phẩm A 2 dở dang với mức độ hoàn thành

60%.

16. Ngày 31/1 phiếu nhập kho sản phẩm hoàn thành sản xuất số lượng 12.000 sản

phẩm A1 và 8.000 sản phẩm A2

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh biết rằng hệ số quy đổi của SP

A1 là 1.5 và A2 là 2

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh biết rằng hệ số quy đổi của SP

A1 là 1.5 và A2 là 2 và DN tính giá trị SPDD cuối kỳ theo CPNVLTT

Câu 10:

I.Số dư đầu tháng như sau: Vật liệu X số lượng 60.000kg, đơn giá 50.000đ/kg

VL (Y) số lượng 1.500kg, đơn giá 20.000đ/kg, CCDC số lượng 500 cái,

đơn giá tồn đầu kỳ 200.000đ/cái, TK 151: 10.500.000- TK 154(PX1): 0; TK 154 PX2: 0

II.

Nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau:

1. Nhập kho Vật liệu Y số lượng 500kg (hoá đơn số 425 đã về tháng trước với đơn

giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 21.000đ/kg)

2. Xuất kho vật liệu X dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm ở PX số 1 số lượng

40.000kg

3. Xuất kho CCDC D dùng cho quản lý ở PX số 1 số lượng 100 chiếc, ( CCDC dùng

trong 4 tháng và bắt đầu phân bổ từ tháng này)

4. Trích KH TSCĐ dùng cho sản xuất ở PX 1: 30.000.000, dùng cho sản xuất ở PX 2:

25.000.000, dùng cho BH: 15.000.000, dùng cho QLDN: 40.000.000

5. Xuất kho vật liệu Y dùng cho trực tiếp sản xuất ở PX số 1 số lượng 600kg.

6. Có bảng tổng hợp các khoản phải trả CNV như sau:

Bộ phận

Lương cơ bản

Lương thực tế phải

trả trong tháng

1. PX1

- CNSX

180.000.000

300.000.000

- NVPX

15.000.000

20.000.000

2. PX2

- CNSX

150.000.000

250.000.000

- NVPX

12.000.000

15.000.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phản ánh vào TK 152, 153 cả tổng hợp và chi tiết biết rằng DN tính giá xuất VL theo phương pháp nhập trước xuất trước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×