Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3: Bảng số liệu nguồn vốn huy động đã được san để loại bỏ yếu tố mùa vụ

Bảng 3: Bảng số liệu nguồn vốn huy động đã được san để loại bỏ yếu tố mùa vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chun đề thực tập tốt nghiệpPhụ lục 4.2 Mơ hình nhiều biến

NVSM = C(1) + C(2)*R1(-1) + C(3)*R2(-1) + C(4)*E_EUR

+ C(5)*E_EUR(-1) + C(6)*E_EUR + C(7)*E_USD

+ C(8)*E_USD(-1)

Bảng 3.29Nguyễn Thị Trang73Lớp: Toán Kinh tế 48Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNVSM = C(1) + C(2)*R1(-1) + C(3)*R2(-1) + C(4)*E_EUR(-1) +

C(5)*E_USD

+ C(6)*E_USD(-1)

Bảng 3.30Nguyễn Thị Trang74Lớp: Toán Kinh tế 48Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNguyễn Thị Trang75Lớp: Toán Kinh tế 48Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………Nguyễn Thị TrangLớp: Toán Kinh tế 48Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………Nguyễn Thị TrangLớp: Toán Kinh tế 48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3: Bảng số liệu nguồn vốn huy động đã được san để loại bỏ yếu tố mùa vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×