Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng trong tốc độ làm nguội mặt đường Asphalt

Ảnh hưởng trong tốc độ làm nguội mặt đường Asphalt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ảnh hưởng của nhiệt độ và công tác quản lý nhiệt độ trong suốt quá trình đầm nén mặt đường HMAvà truyền dẫn nhiệt được tính toán trong thí nghiệm này tăng gấp 3 lần trong tốc độ

làm nguội khi nâng lên 40mm (1.6 in), và tăng 4 lần khi nâng lên 100 mm (3.9 in).

Mô hình được sư dụng trong phân tích độ nhạy chỉ ra rằng khi giảm nhiệt độ từ

140 xuống 70 (284 xuống 158), dẫn tới kết quả là tăng tốc độ làm lạnh của hỗn hợp

cấp phối đặc lên 20% và 50%80% đối với hỗn hợp SMA.

Mặc dù phân tích này dựa trên mô hình làm lạnh mặt đường tương đối cơ bản,

tuy nhiên phương pháp này đã được kiểm chứng như là một thiết bị dự báo đầy

đủ về tốc độ làm nguội mặt đường của Corlew và Dickson. Nhiều tính chất mặt

đường được coi như là hằng số nhưng mục đích của những phân tích này nhằm đạt

được thông tin cơ bản của tính chất nhiệt tác động tới tốc độ nguội của mặt đường.

Miền của tớc độ nguội được dự đốn bởi phân tích này cho thấy yêu cầu cần thiết

về những nghiên cứu sâu hơn về những tính chất này và chúng tác động như thế

nào tới mặt đường HMA.trang 33Ảnh hưởng của nhiệt độ và công tác quản lý nhiệt độ trong suốt quá trình đầm nén mặt đường HMAtrang 34Ảnh hưởng của nhiệt độ và công tác quản lý nhiệt độ trong suốt quá trình đầm nén mặt đường HMATỔNG KẾT

 Kết luận

Qua các thí nghiệm và phương pháp xác định mối liên hệ giữa các tính chất

chúng ta có thể rút ra nhận xét như sau:

 Các miền giá trị độ dẫn nhiệt và sự khuếch tán nhiệt được xác định bởi

phương pháp làm nguội tấm bản phù hợp với vùng giá trị được báo cáo.

 Giá trị độ dẫn nhiệt và khuếch tán nhiệt tác động đáng kể tới tốc độ

nguội của hỗn hợp mặt đường

 Giá trị độ dẫn nhiệt được tính toán từ khuếch tán nhiệt, giá trị giả thiết

của khối lượng riêng(2000 kg/) và giá trị nhiệt dung riêng (900J/kgK)

phù hợp với kết quả độ dẫn nhiệt được đo đạc.

 Giá trị độ khếch tán nhiệt được xác định bởi phương pháp làm nguội tấm

bản nên phù hợp cho sư dụng công cụ rải mặt đường dưới điều kiện thời

tiết bất lợi.

 Kiến nghị

Những bước sau đây nên được thực hiện để kiểm định những ảnh hưởng của

tính chất nhiệt tới tốc độ nguội mặt đường HMA và giúp ích cho việc phát

triển công cụ máy rải mặt đường trong thời tiết bất lợi:

 Thúc đẩy phương pháp và cải tiến dụng cụ cho công tác đo đạc, xác

định nhiệt độ tại một số độ sâu khác nhau ngay sau khi rải các lớp

HMA.

 Điều chỉnh phương pháp cảm biến nhiệt cũng như làm nguội bản bê

tông thông qua việc sư dụng các tiêu chuẩn tham khảo tính chất nhiệt

liên quan như: giá trị khuếch tán nhiệt và độ dẫn nhiệt để báo cáo cho bê

tơng Asphalt đang sư dụng.

 Kiểm sốt chương trình thí nghiệm hồn thiện nhằm xác định những

thay đởi về độ dẫn nhiệt, khuếch tán nhiệt, giá trị nhiệt dung riêng từ sự

thay đổi nhiệt độ cũng như khối lượng riêng xảy ra trong suốt quá trình

đầm nén.

 Kết hợp chặt chẽ những giá trị độ khuếch tán nhiệt được đo đạc với

công cụ rải mặt đường dưới điều kiện thời tiết bất lợi.

 Định vị những nguồn phù hợp của thông tin chuyên gia phục vụ cho

phát triển của hệ thống chuyên gia.

 Kiểm tra những phiên bản có sẵn của những công cụ rải dưới điều kiện

thời tiết bất lợi cho việc kiểm định hiện trường và phát triển phần mềm.

 Phát triển một chương trình cho công tác thực thi của phiên bản cuối

cùng của công cụ rải mặt đường dưới điều kiện thời tiết bất lợi.trang 35Ảnh hưởng của nhiệt độ và công tác quản lý nhiệt độ trong suốt quá trình đầm nén mặt đường HMATÀI LIỆU THAM KHẢO

 GS.TS Phạm Duy Hữu–“Giáo trình Vật liệu xây dựng” Nhà xuất bản Giao

Thông Vận Tải

 GS.TS Phạm Duy Hữu – “Lựa chọn phương pháp thiết kế cấu trúc hợp lí bê

tông Asphalt (B95 – 17 – 60) – Hà Nội – 1995”

 Viện Asphalt Mỹ – “Tính toán bề dày mặt đường Asphalt”

 Asphalt Institude –“Mix design methods for asphalt concrete – 1994”

 Dale S. Decker - “Quality management of Hot Mix Asphalt ”

 North Carolina Department of Transportation Materials and Tests – “Hot

Mix Asphalt Quality Management System”

 Authur Taute, Derick Pretorius, Herman Marais, Joe Grobler – “Hot Mix

Asphalt Quality Control”

 Robert D. Horan, George K. Chang, Qinwu Xu, Victor L. Gallivan

 State Bituminous Construction Engineer – “Hot Mix Asphalt Level II

Quality Control Technician Certification Study Quide”

 Radha Akkinepally and Dr Nii Attoh-Okine Department of Civil and

Enviromental Engineering University of Delaware - “Quanlity Control And

Quality Assurance of Hot Mix Asphalt Construction in Delaware”trang 36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng trong tốc độ làm nguội mặt đường Asphalt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×