Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG I

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG I

Tải bản đầy đủ - 0trang

XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục một số vấn đề lý

luận và thực tiễn. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội

2. Thông tư Số 12/2011/TT-BGDĐT, BAN HÀNH ĐIỀU LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THƠNG CĨ NHIỀU CẤP HỌC, Hà

Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2011

3. Nguyễn Ngọc Bảo – Hà Thị Đức - Hoạt động dạy học ở

trường trung học cơ sở – NXB Giáo dục. 1999

4. Nguyễn Văn Đản – Mối quan hệ giữa hoạt động dạy với hoạt

động học trong q trình dạy học – Tạp chí Thơng tin khoa học

giáo dục số 63/1997

5. Tài liệu Tập huấn mơ hình trường học mới VNENXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSBỐ

CỤCXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSMỤC TIÊU

Kiến thức:

- Hiểu được các nguyên tắc quản lý hoạt động dạy học và giáo

dục trong mơ hình nhà trường đầu thế kỉ XXI.

- Đánh giá được ưu, nhược điểm cũng như xu hướng phát triển

của từng mô hình nhà trường đầu thế kỉ XXI.

- Đánh giá đươc ưu, nhược điểm của mơ hình quản lý hoạt động

dạy học và giáo dục ở trường THCS hiện nay, từ đó định hướng

được sự đổi mới quản lí hoạt động dạy học và giáo dục ở trường

THCS trong thời gian tới.XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSMỤC TIÊU

Về kỹ năng

- Tự nghiên cứu được các tài liệu giáo khoa, giáo trình, tài liệu

tham khảo; hình thành kĩ năng nhận diện và phân tích đặc điểm

của từng mơ hình nhà trường. Từ đó, đề xuất, góp ý kiến có tính

khả thi về xây dựng mơ hình trường học mới phù hợp với đặc

điểm giáo dục của Việt Nam.

- Có kỹ năng làm việc nhóm trong q trình thực hiện đổi mới

quản lý dạy học và giáo dục ở trường THCS.XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSMỤC TIÊU

Về thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của các mơ hình trường học

trong bối cảnh mới.

- Có ý thức nghiên cứu tài liệu, triển khai các hoạt động dạy học,

xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục phù hợp với từng mơ

hình nhà trường nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục

đào tạo ở trường THCS.

- Có ý thức và quyết tâm đổi mới quản lý dạy học và giáo dục ở

trường THCS.XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSNỘI DUNG

5.1. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong một số mơ

hình nhà trường đầu thế kỉ XXI

5. 2. Xu hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy học và giáo

dục ở trường Trung học cơ sở

5.3. Báo cáo thực tế triển khai đổi mới quản lý hoạt động dạy

học và giáo dục của một số trường THCS tại địa phương

5.4. Viết thu hoạch chuyên đề ( Kiểm tra)XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSNỘI DUNG

5.1. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong

một số mơ hình nhà trường đầu thế kỉ XXI

5.1.1. Vấn đề quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong các

mơ hình nhà trường

5.1.2. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong mơ hình

nhà trường hiệu quả

5.1.3. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong mô hình

nhà trường cộng đồng

5.1.4. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong mơ hình

trường học mới Việt Nam (VNEN)XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSNỘI DUNG

5.1.1. Vấn đề quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

trong các mơ hình nhà trường

5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học và giáo dục

5.1.1.2. Các nguyên tắc quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

5.1.1.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở các

trường THCS Việt namXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSNỘI DUNG

5.1.1. Vấn đề quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

trong các mơ hình nhà trường

5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học và giáo dụcThế nào là hoạt động dạy học và

giáo dục ? Phân biệt ?XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học và giáo dục

• Khái niệm: hoạt động dạy học và giáo dục

• Đặc điểm:

–Là hoạt động của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và

học: hoạt động sư phạm

–Hoạt động được thực hiện nhằm đạt các mục tiêu của quá

trình dạy họcXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học (teaching) và giáo

dục (education)

Khái niệm hoạt động dạy học (teaching):

Có nhiều khái niệm, các khái niệm mang tính lịch sử, tính xã

hội…

Một số khái niệm:

(1)Hoạt động dạy học là hoạt động chuyên biệt của người dạy

(người được đào tạo nghề dạy học), là quá trình tổ chức và điều

khiển hoạt động học của trẻ nhằm giúp họ lĩnh hội nền văn hóa xã

hội, tạo ra sự phát triển tâm lý, hình thành và hoàn thiện nhân

cách bản thân trẻ.

(Nguồn: Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Lê Văn Hồng (chủ biên), NXB

ĐHQG Hà nội, 2001)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG I

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×