Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tiếp)

Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệmTin học 7- Ổn định lớp.

3.2. Kiểm tra bài cũ.

Câu 1. Hàm là gì? Em hãy nêu cách sử dụng hàm trong Excel?

3.3. Tiến trình dạy học

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Hoạt động 1: Một số hàm trong

chương trình bảng tính.

a. Hàm tính tổng.

Gv: Hãy tính tổng điểm 3 số 7, 8, 9

Hs: Tính tổng: 7+8+9 = 24

Gv: Có một cách tính tổng khác như

sau:

=Sum (7,8,9)

Giới thiệu hàm Sum

Gv: Các biến: biến 1, biến 2, …, biến n

có giới hạn số lượng khơng?

Hs:Khơng

Gv: Hướng dẫn cách giải cho HS

+, Gõ dấu =

+, Gõ tên hàm theo đúng cú pháp

+, Gõ Enter

GV: = Sum(7,8,9) Enter cho kết quả gì?

HS: kết quả 7+8+9 = 24

Gv: Yêu cầu HS thực hiện ví dụ 2.

Hs: Thực hiện

Gv: Đưa ra một số ví dụ khác và gọi Hs

thực hiện.

Hs: thực hiện.b. Hàm tính trung bình cộng.

- Cú pháp: = AVERAGE(biến 1, biến 2,

…, biến n)

GV: biến 1, biến 2, …, biến n gọi là

gì?

Hs: Tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời.

- Chức năng ?NỘI DUNG

3. Một số hàm trong chương trình

bảng tính.

a. Hàm tính tổng.- Cú pháp:

= SUM(biến 1, biến 2, …,

biến n)

- Chức năng:

Cho kết quả là tổng các dữ liệu

số trong các biến.

Ví dụ 1: Tính tổng 3 số 7, 8, 9 có thể

được tính bằng cách nhập nội dung

sau vào ơ tính:

=SUM(7,8,9)

Ví dụ 2: Giả sử ơ A2 chứa số 7, ô B2

chứa số 8, và ô B3 chứa số 9

=SUM(A2B2,B3)

Ta cũng có thể dùng kết hợp các biến

số và địa chỉ ơ

=SUM(C2,D2,E2,5)

Ví dụ 3: Để đơn giản việc liệt kê các

giá trị khi tính tốn, ta có thể sử dụng

địa chỉ khối ô:

=SUM(A1:C5)

Hàm Sum cho phép sử dụng địa

chỉ khối trong cơng thức tính.

b. Hàm tính trung bình cộng.

- Cú pháp:

= AVERAGE(biến 1, biến 2, …,

biến n)

- Chức năng:

Cho kết quả là giá trị trung bình

của các dữ liệu số trong các biếnMột số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7Trang 11Sáng kiến kinh nghiệmTin học 7GV: Yêu cầu Hs thực hiện ví dụ

Hs:

=AVERAGE(7,8,9);

GV:Khi bấm phím Enter hàm sẽ cho kết

quả gì?

Hs: 8

GV: yêu cầu HS xác định kết quả của ví

dụ 2

HS: trả lờiVí dụ 1: Tính trung bình cộng 3 số 7,

8, 9

=AVERAGE(7,8,9) cho kết quả là

(7+8+9)/3=8

Ví dụ 2: Giả sử khối ô C5:D6 lần lượt

chứa các giá trị 6, 8, 5, 7. Các hàm

sau cho kết quả gi?

= AVERAGE(C5:D6)

= AVERAGE(C5:D6, 9)

= AVERAGE(C5:D6, D5)c. Hàm xác định giá trị lớn nhất

Giáo viên đưa ra ví dụ:

= MAX(45,56,65,24);

- Cú pháp?

Gv: Tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời.

- Chức năng?

Hs: Tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời.

GV: =Max(7,8,9) cho kết quả là bao

nhiêu?

Hs: 9

GV: yêu cầu HS xác định kết quả của ví

dụ 2c. Hàm xác định giá trị lớn nhất

- Cú pháp:

= MAX(biến 1, biến 2, …,

biến n);

- Chức năng:

Cho kết quả là giá trị lớn nhất

trong các biến.

Ví dụ 1:

=Max(7,8,9) cho kết quả là: 9

Ví dụ 2: Giả sử khối ô C5:D6 lần lượt

chứa các giá trị 6, 8, 5, 7. Các hàm

sau cho kết quả gi?

= Max(C5:D6)

= Max(C5:D6, 9)

= Max(C5:D6, D5)d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất.

d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất.

Cú pháp:

- Cú pháp:

MIN(a,b,c...);

= MIN(biến 1, biến 2, …,

- Chức năng: cho kết quả là giá trị nhỏ biến n);

nhất trong các biến.

- Chức năng:

Cho kết quả là giá trị nhỏ nhất

trong các biến.

GV: =Min(7,8,9) cho kết quả là bao Ví dụ 1:

nhiêu?

=Min(7,8,9) cho kết quả là: 9

Ví dụ 2: Giả sử khối ô C5:D6 lần lượt

Hs: 7

GV: yêu cầu HS xác định kết quả của ví chứa các giá trị 6, 8, 5, 7. Các hàm

sau cho kết quả gi?

dụ 2

= Min (C5:D6)

= Min (C5:D6, 9)

= Min (C5:D6, -15)

Hoạt đồng 2. Ứng dụng vào bài tập

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7Trang 12Sáng kiến kinh nghiệmGV: Phát bài tập nhómTin học 7Bài tập. Cho bảng tính sau:GV: cho học sinh thảo luận nhóm để

tính:

- Nhóm 1: Tính TỔNG ĐIỂM

- Nhóm 2: Tính ĐIỂM TB

- Nhóm 3: Xác định ĐIỂM TB cao nhât

- Nhóm 4: Xác định ĐIỂM TB thấp nhất Dùng hàm đã học tính:

HS: Các nhóm thảo luận, làm bài, đại a, Tổng điểm trong bảng?

b,Tính trung bình cộng điểm các mơn

diện nhóm trình bày bài.

học vào cột Điểm TB?

c, Xác định điểm TB cao nhât trong

GV: Nhận xét sửa bài

bảng?

d, Xác định điểm TB cao nhât trong

bảng?

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

4.1. Tổng kết

Nhắc lại các bước sử dụng hàm có sẵn trong Excel.

Các hàm Sum, Average, Max, Min

4.2. Hướng dẫn tự học

- Về nhà các em xem lại các kiến thức đã học của bài học hôm nay.

- Làm các bài tập trong Sgk, thực hành các hàm nếu có điều kiện.

- Đọc bài đọc thêm số 2

- Chuẩn bị kiến thức đã học và các bài tập để tiết học tới làm bài tập.

5. PHỤ LỤC

6. Kết quả

Sau khi các em được làm quen với các hàm trên và áp dụng vào việc lập các

công thức trong Excel để giải một số bài tốn đơn giản thì các em cảm thấy thích

thú và ham học hơn, được làm quen với các hàm này cũng là tiên đề để các em làm

quen với các ngơn ngữ lập trình khác: Ví dụ như Ngơn ngữ lập trình Pascal lên lớp

8 các em sẽ được học, hàm cũng thường được sử dụng trong việc lập trình giải các

bài tốn.

Sau khi đã áp dụng giải pháp “ Một số biện pháp giúp học sinh học tốt các

hàm ở tin học 7” (thực hiện khảo sát ở lớp 7A năm học 2016-2017, sau khi học bài

“ Sử dụng các hàm để tính tốn” thơng qua bài kiểm tra 15 phút, đề ra như đã nêu

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7Trang 13Sáng kiến kinh nghiệmTin học 7ở phần khó khăn). Tơi chấm bài và thống kê tổng hợp kết quả tương đối khả quan

cụ thể như sau:

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG

SĨ GIỎI

STT LỚP

SỐ

SL TL(%)17A361027,8KHÁT. BÌNHTL(%)1233,3YẾUTL(%)1438,9TL(%)00TRÊN

T.BÌNH

TL(%)36100Như vậy, tôi nhận thấy sự chênh lệch giữa các số liệu trước và sau khi thực

hiện giải pháp, theo hướng rất tích cực. Tơi cảm thấy rất tin tưởng để áp dụng tích

lũy của bản thân vào giảng dạy.C. KẾT LUẬN

Trên đây là một số kinh nghiệm, tích lũy của bản thân trong quá trình dạy

học về Sử dụng các hàm để tính tốn trong chương trình bảng tính Excel tin học 7.

Tôi thấy kết quả thu được rất khả quan sau khi áp dụng giải pháp trên vào dạy học.

Tuy nhiên nếu được những đóng góp, hướng dẫn của q độc giả và đồng nghiệp,

sẽ góp phần hồn thiện giải pháp này hơn, từ đó giúp học sinh lĩnh hội kiến thức

tốt hơn và các em có thể vận dụng kiến thức vào giải các bài tập hiệu quả hơn.

Giải pháp này được xây dựng trên tính chủ quan của bản thân, chắc chắn sẽ

còn có những thiếu sót. Rất mong được sự chia sẻ, đóng góp của quý độc giả và

đồng nghiệp để giải pháp này được hoàn thiên hơn.

Đăk Nia, ngày 24 tháng 02 năm 2018

Người viết sáng kiếnLê Cơng HòaMột số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x