Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III, Tính các thông số mạng điện ở chế độ sự cố.

III, Tính các thông số mạng điện ở chế độ sự cố.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ụ an mang iờnGiai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 1= 32,802+j 34,442 ( );

Trạm biến ¸p (2TPDH-25000/110):

.

Z B1=1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j 27,95 (  );

. S01=2(29+j200)/1000=0,058+j 0,4 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 1=25+j 18,75 (MVA);

.

S2 .

25 2  18,75 2

 S B1  B21 . Z B1 

.(1,27 + j 27,95 )  0,102+j 2,256 (MVA)

U đm

110 2. '..S = S 1+  SB1= 25+j 18,75 +0,102+j 2,256 =25,102+j

21,006 (MVA);

.

. '

.

=

+c1

B1

S

S

S 01=25,102+j 21,006 +0,058+j 0,4 =25,16+j

21,406 (MVA)

B1Qc1c=Qc1d=B1.U2®m=1102. 200,717.10-6=2.428 (MVAr);

.

S1'' = S c1-jQc1c= 25,16+j 21,406 -j 2.428 =25,16+j 18.977

(MVA);2Đồ án mạng điện. Sd 1 S1"2 .

25,16 2  18,977 2

.

Z.(32,802 + j 34,442 ) 2.692+j2.827

d

1

2

U đm

110 2(MVA);

.

S1' = S1'' +  S d1= 25,16+j 18.977 +2.692+j2.827=27.852+j

21.804 (MVA)

.

'

S N1= S1 -jQc1d=27.852+j 21.804 -j 2.428 =27.852+j 19.375

(MVA)

Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phụ tải.

.U d1P1' .Rd 1  Q1' . X d 1 27,852.32,802  21,804.34,44213.757 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 1 là:

Uc1=UN- Ud1=121- 13.757 =107.242 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 1 lµ:

. U B1 P1 .RB1  Q1. X B1 25.1,27 18,75.27,955.182 (KV)

U C1

107,242Vậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 1đã quy về điện áp

cao là:

Uh1=Uc1- UB1=107.242 - 5.182 =102.06 (KV);

2.Tính cho đoạn N-2 :

Sơ đồ thay thế và tính toán :Giai đoạn 1:

3ụ an mang iờnChọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 2= 34,633+j 36,364 ( );

Trạm biến áp (2TPDH-25000/110):

.

Z B2=1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j 27,95 (  );

. S02=2(29+j200)/1000=0,058+j 0,4 (MVA);

C«ng st phơ t¶i :

.

S 2=23+j 17,25 (MVA);

.

S2 .

232  17,25 2

 S B 2  B22 . Z B 2 

.(1,27 + j 27,95 )  0,087+j 1,909 (MVA)

U đm

110 2...'

S B2= S 2+  SB2= 23+j 17,25 +0,0868+j 1,909 =23,087+j

19,159 (MVA);

.

. '

.

S c2= S B2+  S 02=23,087+j 19,159 +0,058+j 0,4 =23,145+j

19,559 (MVA)Qc2c=Qc2d=B2.U2®m=1102. 211,922.10-6=2.564 (MVAr);

.

S 2'' = S c2-jQc2c= 23,145+j 19,559 -j2.564 =23,145+j 16.995

(MVA);

. Sd 2 S 2"2 .

23,1452  16,995 2

.

Z.(34,633 + j 36,364 ) 2.359+j2.477

d

2

2

U đm

110 2(MVA);

.

S 2' = S 2'' +  S d2= 23,145+j 16.995 +2.359+j2.477=25.504+j

19.472 (MVA)

.

'

S N2= S 2 -jQc2d=25.504+j 19.472 -j 2.564 =25.504+j 16.908

(MVA)

Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phụ tải.

.Ud 2P2' .Rd 2  Q2' . X d 2 25,504.34,633  19,472.36,364

13.152 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 2 là:

Uc2=UN- Ud2=121- 13.152 =107.847 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 2 là:

.U B2P2 .RB 2 Q2 . X B 2 23.1,27  17,25.27,952.576 (KV)

UC2

107,847

4Đồ án mang iờnVậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 2 đã quy về điện áp

cao là:

Uh2=Uc2- UB2=107.847 - 2.576 =105.271(KV);

3.Tính cho đoạn N-5 :

Sơ đồ thay thế và tính toán :Giai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 5= 24,49+j 25,714 ( );

Trạm biến ¸p (2TPDH-25000/110):

.

Z B5=1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j 27,95 (  );

. S05=2(29+j200)/1000=0,058+j 0,4 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 5=27+j20,25 (MVA);

.SB5

. 'S B2 5 .

27 2  20,252

.

Z.(1,27 + j 27,95 )  0.119+j 2.631 (MVA)

B

5

2

U đm

110 2

..S = S 5+  SB5= 27+j20,25 +0.119+j 2.631 =27.119+j

22.881 (MVA);

B55Đồ án mạng điện...'

S c5= S B5+  S 05=27.119+j 22.881 +0,058+j 0,4 =27.177+j

23.281 (MVA)

Qc5c=Qc5d=B5.U2®m=1102. 149,856.10-6=1.813 (MVAr);

. ''

.

S 5 = S c5-jQc5c= 27.177+j 23.281-j 1.813 =27.177+j21.467

(MVA);

. Sd 5 S 5"2 .

27,177 2  21,467 2

.

Z.(24,49 + j 25,714 ) 2.427+j 2.549

d

5

2

U đm

110 2(MVA);

. '..''

S = S 5+  S d5= 27.177+j21.467 +2.427+j 2.549

=29.605+j24.017 (MVA)

.

. ’

=

N5

S

S 5-jQc5d=29.605+j24.017-j 1.813 =29.605+j22.203

(MVA)

5Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phơ t¶i.

. Ud5P5' .Rd 5  Q5' . X d 5 29,605.24,49 24,017.25,714

11.096 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao ¸p cđa MBA 5 lµ:

Uc5=UN-  Ud5=121- 11.096 =109.904 (KV);

Tỉn thất điện áp trên MBA 5 là:

.U B5P5 .RB 5  Q5 . X B 5 27.1,27  20,25.27,952.047 (KV)

U C5

109,904Vậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 5 đã quy về điện áp

cao là:

Uh5=Uc5 - UB5=109.904 - 2.047 =107.857 (KV);

4.Tính cho đoạn N-6 :

Sơ đồ thay thế và tính toán :6ụ an mang iờnGiai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 6= 31,987+j 33,586 ( );

Trạm biến áp (2TPDH-25000/110):

.

Z B6=1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j 27,95 ( );

.S06=2(29+j200)/1000=0,058+j 0,4 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 6=24+j 18 (MVA);

. SB 6 

.S B2 6 .

24 2  18 2

.

Z.(1,27 + j 27,95 )  0,094+j 2,079 (MVA)

B

6

2

U đm

110 2

..'

S B6= S 6+  SB6= 24+j18 +0,094+j 2,079 =24,094+j 20,079

(MVA);

.

. '

.

=

+c6

B6

S

S

S 06=24,094+j 20,079 +0,058+j 0,4 =24,152+j

20,479 (MVA)Qc6c=Qc6d=B6.U2®m=1102. 195,731.10-6=2.368 (MVAr);

. ''

.

S 6 = S c6-jQc6c= 24,152+j 20,479 -j 2.368 =24,152+j 18.111

(MVA);

. Sd 6S 6"2 .

24,1522  18,1112

 2 .Z d6 

.(31,987 + j 33,586) 2.409+j 2.529

U đm

110 2(MVA);7Đồ án mạng điện...'

''

S 6= S 6+  S d6=24,152+j 18.111+2.409+j 2.529 =26.561+j

20.64 (MVA)

.

. ’

S N6= S 6-jQc6d=26.561+j 20.64-j 2.368 =26.561+j 18.272

(MVA)Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phụ t¶i.

. Ud6 P6' .Rd 6  Q6' . X d 6 26,561.31,987 20,64.33,58612.751 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao ¸p cđa MBA 6 lµ:

Uc6=UN-  Ud6=121- 12.751 =108.249 (KV);

Tỉn thất điện áp trên MBA 6 là:

.U B6P6 .RB 6  Q6 . X B 6 24.1,27  18.27,954.929 (KV)

UC6

108,249Vậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 6 đã quy về điện áp

cao là:

Uh6=Uc6- UB6=108.249 - 4.929 =103.32 (KV);

5.Tính cho đoạn N-3-4

Sơ đồ, sơ đồ thay thế nh sau:8ụ an mang iờnGiai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 3= 18,2+j 30,794 ( );

.

Z 4=17,536+j 24,325 ( );

Trạm biến áp 3 (2TPDH-25000/110):

.

Z B3= 1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j27,95 (  );

. S03=2(  P03+ j Q03)=2(0,029+j 0,2)/1000=0,058+j 0,4

(MVA);

Trạm biến áp 4 (1TPDH-25000/110):

.

Z B4=2,54+j55,9 (  )

. S04=  P04+ j  Q04)=0,029+j 0,2 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 3=22+j 3,132 (MVA);

.S 4=18+j2,71 (MVA)

Tính cho đoạn 3-4:

.SB 4S B2 4 .

18 2  2,712

.

Z.( 2,54  j55,9)  0.069+j 1.531 (MVA)

B

4

2

U đm

110 2

9Đồ án mạng điện...'

S B4= S 4+  SB4= 18+j2,71 +0.069+j 1.531 =18.069+j 4.241

(MVA);

.

. '

.

S c4= S B4+  S 04=18.069+j 4.241 + 0,029+j 0,2 =18.098+j

4.441 (MVA)Qc4c=Qc4d=B4.U2®m=1102. 149,344.10-6=1.807 (MVAr);

. ''

.

=

4

S

S c4-jQc4c= 18.098+j 4.441 -j 1.807=18.098+j 2.633

(MVA);

. Sd 4 S 4"2 .

18,098 2  2,6332

.

Z.(17,536 + j 24,325) 0.484+j 0.672

d4

2

U đm

110 2(MVA);

...'

''

S 4= S 4+  S d4= 18.098+j 2.633+0.484+j 0.672 =18.583+j

3.306 (MVA)

Tính cho đoạn N-3:

.SB3S B2 3 .

22 2  3,132 2

 2 . Z B3 

.(1,27  j 27,95) 0.051+j 1.141 (MVA)

U đm

110 2...'

S B3= S 3+  SB3=22+j 3,132 +0.051+j 1.141 =22.051+j

4.272 (MVA);

.

. '

.

S c3= S B3+  S 03=22.051+j 4.272 +0,058+j 0,4 =22.109+j

4.672 (MVA);Qc3c=Qc3d=B3.U2®m=1102. 195,832.10-6=2.369 (MVAr);

.''..'

S = S c3+ S 4 -jQc3c-j Qc4d

= 22.109+j 4.672 +18.583+j 3.306 - j 2.369 -j 1.807

3= 40.693+j 3.802 (MVA)

. Sd 3 

.S 3''2 .

40,693 2  3,8022

.

Z.(18,2 + j 30,794) 2.512+j4.251 (MVA)

d

3

2

U đm

110 2..S 3 = S 3+  S d3=40.693+j 3.802+2.512+j4.251 =43.205+j

8.053 (MVA)

.

. ’

S N3= S 3- jQc3d = 43.205+j 8.053 -j 2.369 = 43.205+j 5.684

(MVA)Giai đoạn 2: Tính điện áp tại các nút.

10ụ an mang iờnTổn thất điện áp trên đoạn N-3 là:

.Ud3P3' .Rd 3 Q3' . X d 3 43,205.18,2 8,053.30,7948.548 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 3 là:

Uc3=UN - Ud3=121- 8.548 = 112.452 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 3 lµ:

. U B3 P3 .RB 3  Q3 . X B 3 22.1,27  3,132.27,951.026 (KV)

U C3

112,452VËy ®iƯn áp trên thanh góp hạ áp của MBA 3 đã quy về điện áp

cao là:

Uh3 = Uc3- UB3 = 112.452 - 1.026 = 111.426 (KV);

Tổn thất điện áp trên đoạn 3-4 là:

.Ud 4P4' .Rd 4 Q4' . X d 4 18,583.17,536 3,306.24,3253.357 (KV)

UC3

112,452Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 4 là:

Uc4=Uc3- Ud4=112.452 - 3.357 =109.093 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 4 lµ:

. U B4 P4 .RB 4  Q4 . X B 4 18.2,54 2,71.55,91.807 (KV)

UC4

109,093Vậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 4 đã quy về điện áp

cao là:

Uh4=Uc4- UB4=109.093 - 1.807 =107.286 (KV);

Bảng tổng kết điện áp nút ở chế độ phụ tải cực đại :

Đoạn

N-1

N-2

N-3

3-4

N-5

N-6U di (KV)

13.757

13.152

8.548

3.357

11.096

12.751Uci(KV)

107.242

107.847

112.452

109.093

109.904

108.249U bi (KV)

5.182

2.576

1.026

1.807

2.047

4.929Uhi(KV)

102.06

105.271

111.426

107.286

107.857

103.3211ụ an mang iờnĐoạnN-1N-2N-33-4N-5N-625+j 18,7523+j 17,2522+j 3,13218+j2,7127+j20,2524+j 18.0,058+j0,40,058+j0,40,058+j0,40,029+j0,20,058+j0,40,058+j0,4.0,102+j 2,2560,087+j 1,9090.051+j

1.1410.069+j

1.5310.119+j

2.6310,094+j

2,079.25,102+j

21,00623,087+j

19,15922.051+j

4.27218.069+j

4.24127.119+j

22.88124,094+j

20,079.Sci (MVA)25,16+j

21,40623,145+j

19,55922.109+j

4.67218.098+j

4.44127.177+j

23.28124,152+j

20,479Qcic=Qcid_

(MVAr)2.4282.5642.3691.8071.8132.36825,16+j

18.97723,145+j

16.99540.693+j

3.80218.098+j

2.63327.177+j21.

46724,152+j

18.1112.692+j2.8272.359+j2.4772.512+j4.25

10.484+j

0.6722.427+j

2.5492.409+j

2.52927.852+j

21.80425.504+j

19.47243.205+j

8.05318.583+j

3.30629.605+j24.

01726.561+j

20.6427.852+j

19.37525.504+j

16.90843.205+j

5.68429.605+j22.

20326.561+j

18.272.Si (MVA)

 S0i (MVA)

 Sbi (MVA)

Sbi (MVA).S''i (MVA)

.Sdi (MVA)

.S'i (MVA)

.SNi (MVA)Bảng các dòng công suất chế độ phụ tải sự cố.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III, Tính các thông số mạng điện ở chế độ sự cố.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×