Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II, Chế độ phụ tải cực tiểu.

II, Chế độ phụ tải cực tiểu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ụ an mang iờnTính tơng tự cho các trạm còn lại ta có bảng sau:Trạm

1

2

3

5

6Smin

15.625

14.375

13.75

16.875

15S\C

21.725

19.987

19.118

23.463

20.856Số máy còn lại

1

1

1

1

1Vậy các trạm 1,2,3,5,6 đều cắt đi một máy biến áp.

Trong chế độ phụ tải cực tiểu, ta cắt các thiết bị bù để tránh

trờng hợp công suất phản kháng chạy ngợc về nguồn gây cho

nguồn nguy hiểm cho các thiết bị. Do đó, số liệu tính toán

phân bố công suất trong phần này đợc lấy theo công suất phụ

tải ban đầu.

Với công suất phụ tải ở chế độ cực tiểu Sptmin=Sptmax/2

Bảng thông số nh sau :

ĐoạnN-1N-2N-33-4N-5N-6AC-70

2AC-70

2AC-120

2AC-95

1AC-70

2AC-70

2l(km)78.182.4672.856.5758.3176.16R( )13.44617.9427.90619.84912.24515.993X( )14.11818.83913.37727.53212.85716.793B0(10-6S)

B(10-6S)2.57

200.7172.57

211.9222.69

195.8322.64

149.3442.57

149.8562.57

195.731Mã dây

Số mạch1.Tính cho đoạn N-1:

Sơ đồ thay thế và tính toán :2ụ an mang iờnGiai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 1=16,401+j17,221 ( );

Trạm biến áp (TPDH-25000/110):

.

Z B1=2,54+j55,9 ( );

.S01=0,029+j0,2 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 1=12,5+j 9,375 (MVA);

. S B1 

.S B21 .

12,5 2  9,375 2

.

Z.( 2,54 + j 55,9 )  0.051+j 1.127 (MVA)

B

1

2

U đm

110 2

..'

S B1= S 1+  SB1= 12,5+j 9,375 +0.051+j 1.127 =12.551+j

10.502 (MVA);

.

. '

.

S c1= S B1+  S 01=12.551+j 10.502 +0,029+j0,2 =12.58+j

10.702 (MVA)Qc1c=Qc1d=B1.U2®m/2=1102. 200,717.10-6/2=1,214 (MVAr);3Đờ án mạng điện.S1'' = S c1-jQc1c= 12.58+j 10.702 -j 1,214 =12.58+j 9.488(MVA);

. Sd 1 S1"2 .

12,582  9,4882

.

Z.(16,401 + j17,221 ) 0.275+j 0.289 (MVA);

d

1

2

U đm

110 2

.S1' = S1'' +  S d1= 12.58+j 9.488+0.275+j 0.289 =12.856+j9.778 (MVA)

.

'

S N1= S1 -jQc1d=12.856+j 9.778 -j 1,214 =12.856+j 8.563

(MVA)

Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phụ tải.

.U d1 P1' .Rd 1  Q1' . X d 1 12,856.16,401 9,778.17,2212.691 (KV)

UN

115,5Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA1 là:

Uc1=UN- Ud1=115,5-2.691 =112.809 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 1 là:

.U B1P1 .RB1 Q1 . X B1 12,5.2,54  9,375.55,94.927 (KV)

U C1

112,809VËy ®iƯn áp trên thanh góp hạ áp của MBA 1đã quy về điện áp

cao là:

Uh1=Uc1- UB1=112.809 - 4.927 =107.882(KV);

2.Tính cho đoạn N-2 :

Sơ đồ thay thế và tính toán :4ụ an mang iờnGiai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 2=17,316+j18,182 ( );

Trạm biến áp (TPDH-25000/110):

Z B2=2,54+j55,9 ( );

..S02=0,029+j0,2 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 2=11,5+j 8,625 (MVA);

. SB 2 

.S B2 2 .

11,252  8,6252

.

Z.(2,54 + j 55,9 )  0,043+j 0,955 (MVA)

B

2

2

U đm

110 2

..'

S B2= S 2+  SB2= 11,5+j 8,625 +0,043+j 0,955 =11,543+j

9,58 (MVA);

.

. '

.

S c2= S B2+  S 02=11,543+j 9,58 +0,029+j0,2 =11,572+j

9,78 (MVA)Qc2c=Qc2d=B2.U2®m/2=1102. 211,922.10-6/2=1,282

(MVAr);

.

S 2'' = S c2-jQc2c= 11,572+j 9,78-j1,282 =11,572+j 8,498 (MVA);

. Sd 2 S 2"2 .

11,5722  9,78 2

.

Z.(17,316 + j18,182 )  0.305+j 0.321

d

2

2

U đm

110 2(MVA);

5Đồ án mạng điện.S 2' = S 2'' +  S d2= 11,572+j 8,498 +0.305+j 0.321=11.877+j8.819 (MVA)

.

'

S N2= S 2 -jQc2d=11.877+j 8.819 -j 1,282 =11.877+j 7.537

(MVA)

Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phơ t¶i.

. Ud2 P2' .Rd 2  Q2' . X d 2 11,877.17,316 8,819.18,1823.283 (KV)

UN

115,5Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 2 là:

Uc2=UN- Ud2=115,5- 3.283 =112.216 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 2 là:

.U B2 P2 .RB 2  Q2 . X B 2 11,5.2,54 8,625.55,94.953 (KV)

UC2

112,216Vậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 1đã quy về điện áp

cao là:

Uh2=Uc2 - UB2=112.216 - 4.953 =107.263 (KV);

3.Tính cho đoạn N-5 :

Sơ đồ thay thế và tính toán :6ụ an mang iờnGiai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 5=12,245+j 12,857 ( );

Trạm biến áp (TPDH-25000/110):

.

Z B5=2,54+j55,9 ( );

.S05=0,029+j0,2 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 5=13,5+j10,125 (MVA);

.SB5

.S B2 5 .

13,5 2  10,1252

.

Z.( 2,54 + j 55,9 )  0.059+j 1.315 (MVA)

B5

2

U đm

110 2

..'

S B5= S 5+  SB5= 13,5+j10,125+j 1.315 =13.559+j 11.441

(MVA);

.

. '

.

S c5= S B5+  S 05=13.559+j 11.441 +0,029+j0,2 =13.588+j

11.641 (MVA)Qc5c=Qc5d=B5.U2®m/2=1102. 149,856.10-6/2=0.906 (MVAr);

. ''

.

S 5 = S c5-jQc5c= 13.588+j 11.641 -j 0.906 =13.588+j10.735

(MVA);

. Sd 5 S 5"2 .

13,5882  10,735 2

.

Z.(12,245 + j 12,857 ) 0.303+j 0.318

d

5

2

U đm

110 2(MVA);7Đồ án mạng điện...'

''

S 5= S 5+  S d5= 13.588+j10.735 +0.303+j

0.318=13.891+j11.053 (MVA)

.

. ’

S N5= S 5-jQc5d=13.891+j11.053 -j 0.906 =13.891+j10.147

(MVA)Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nót phơ t¶i.

. Ud5 P5' .Rd 5  Q5' . X d 5 13,891.12,245 11,053.12,8572.703 (KV)

UN

115,5Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 5 là:

Uc5=UN- Ud5=115,5- 2.703 =112.796 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA5 là:

.U B5 P5 .RB 5  Q5 . X B 5 13,5.2,54 10,125.55,91.995 (KV)

UC5

112,796Vậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 5 đã quy về điện áp

cao là:

Uh5=Uc5 - UB5=112.796 -1.995 =110.801 (KV);

4.Tính cho đoạn N-6 :

Sơ đồ thay thế và tính toán :8ụ an mang iờnGiai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 6=15,993+j 16,793 ( );

Trạm biến áp (TPDH-25000/110):

.

Z B6=2,54+j55,9 ( );

.S06=0,029+j0,2 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 6=12+j 9 (MVA);

.SB 6 

.S B2 6 .

12 2  9 2

.

Z.(2,54 + j 55,9 )  0.047+j 1.039 (MVA)

B

6

2

U đm

110 2

..'

S B6= S 6+  SB6= 12+j 9 +0.047+j 1.039=12.047+j 10.039

(MVA);

.

. '

.

S c6= S B6+  S 06=12.047+j 10.039 +0,029+j0,2 =12.076+j

10.239 (MVA)Qc6c=Qc6d=B6.U2®m/2=1102. 195,731.10-6/2=1,184 (MVAr);

. ''

.

S 6 = S c6-jQc6c= 12.076+j 10.239 -j 1,184 =12.076+j 9.055

(MVA);

. Sd 6 S 6"2 .

12,076 2  9,0552

.

Z.(15,993 + j 16,793) 0.301+j 0.316

d

6

2

U đm

110 2(MVA);

9Đồ án mạng điện...'

''

S 6= S 6+  S d6=12.076+j 9.055 +0.301+j 0.316 =12.377+j

9.371 (MVA)

.

. ’

S N6= S 6-jQc6d=12.377+j 9.371 -j 1,184 =12.377+j 8.187

(MVA)Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phụ tải.

.Ud6 P6' .Rd 6  Q6' . X d 6 12,377.15,993 9,371.16,7933.076 (KV)

UN

115,5Điện áp trên thanh cái cao áp cđa MBA 6 lµ:

Uc6=UN -  Ud6=115,5 - 3.076 =112.423 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 6 là:

.U B6 P6 .RB 6  Q6 . X B 6 12.2,54 9.55,94.746 (KV)

UC6

112,423Vậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 6 đã quy về điện áp

cao là:

Uh6=Uc6- UB6=112.423 - 4.746 =107.677 (KV);

5.Tính cho đoạn N-3-4

Sơ đồ, sơ ®å thay thÕ nh sau:10Đờ án mạng điệnGiai ®o¹n 1:

Chän điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 3=9,1+j15,397 ( );

.

Z 4=17,536+j 24,325 ( );

Trạm biến áp 3 (TPDH-25000/110):

.

Z B3= 2,54+j55,9 ( );

.S03=0,029+j 0,2 (MVA);

Trạm biến áp 4 (1TPDH-25000/110):

.

Z B4=2,54+j55,9 (  )

. S04=(  P04+ j Q04)=0,029+j 0,2 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 3=11+j 8,25 (MVA);

.S 4=9+j7,938 (MVA)

Tính cho đoạn 3-4:

.SB 4S B2 4 .

9 2  7,9382

.

Z.( 2,54  j 55,9)  0.03+j 0.665 (MVA)

B

4

2

U đm

110 211Đồ án mạng điện...'

S B4= S 4+  SB4= 9+j7,938+ 0.03+j 0.665 =9.03+j 8.603

(MVA);

.

. '

.

S c4= S B4+  S 04=9.03+j 8.603 + 0,029+j 0,2 =9.059+j

8.803 (MVA)Qc4c=Qc4d=B4.U2®m=1102. 149,344.10-6=1.807 (MVAr);

. ''

.

=

4

S

S c4-jQc4c= 9.059+j 8.803 -j 1.807 =9.059+j 6.996

(MVA);

. Sd 4 S 4"2 .

9,0592  6,996 2

.

Z.(17,536 + j 24,325) 0.214+j 0.298

d4

2

U đm

110 2(MVA);

...'

''

S 4= S 4+  S d4= 9.059+j 6.996+0.214+j 0.298=9.274+j

7.294 (MVA)

Tính cho đoạn N-3:

.SB3S B2 3 .

112  8,25 2

 2 . Z B3 

.( 2,54  j 55,9) 0,039+j 0,873 (MVA)

U đm

110 2...'

S B3= S 3+  SB3=11+j 8,25 +0,039+j 0,873 =11,039+j 9,123

(MVA);

.

. '

.

S c3= S B3+  S 03=11,039+j 9,123 +0,029+j 0,2 =11,069+j

9,323 (MVA);Qc3c=Qc3d=B3.U2®m/2=1102. 195,832.10-6/2=1.184 (MVAr);

..''.'

S = S c3+ S 4 -jQc3c-j Qc4d

=11,069+j 9,323 +9.274+j 7.294 - j 1.184 -j 1.807

3=20.068+j 14.269 (MVA)

. Sd 3

.S 3''2 .

20,0682  14,269 2

 2 .Z d3 

.(9,1 + j15,397) 0.396+j0.67 (MVA)

U đm

110 2

..

S 3 = S ’’3+  S d3 = 20.068+j 14.269 +0.396+j0.67

=20.464+j 14.939 (MVA)

..

S N3= S 3-jQc3d=20.464+j 14.939 -j 1.184 =20.464+j 13.755

(MVA)Giai đoạn 2: Tính điện áp tại các nút.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II, Chế độ phụ tải cực tiểu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×