Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I, Trạng thái phụ tải cực đại.

I, Trạng thái phụ tải cực đại.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ụ an mang iờnB(10-6S)200.717211.922195.832

149.344

Bảng 4.1.149.856195.731.Tính cho đoạn N-1:

Sơ đồ thay thế và tính toán :Giai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 1=16,401+j17,221 ( );

Trạm biến áp (2TPDH-25000/110):

.

Z B1=1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j 27,95 (  );

. S01=2(29+j200)/1000=0,058+j 0,4 (MVA);

C«ng st phơ t¶i :

.

S 1=25+j 18,75 (MVA);

.

S2 .

25 2  18,75 2

 S B1  B21 . Z B1 

.(1,27 + j 27,95 )  0,102+j 2,256 (MVA)

U đm

110 2...'

S B1= S 1+  SB1= 25+j 18,75 +0,102+j 2,256 =25,102+j

21,006 (MVA);

.

. '

.

S c1= S B1+  S 01=25,102+j 21,006 +0,058+j 0,4

=25,16+j 21,406 (MVA)30Đờ án mạng điện(MVA);Qc1c=Qc1d=B1.U2®m/2=1102. 200,717.10-6/2=1,214 (MVAr);

.

S1'' = S c1-jQc1c= 25,16+j 21,406 -j 1,214 =25,16+j 20,191

. Sd 1 S1"2 .

25,16 2  20,1912

.

Z.(16,401 + j17,221 ) 1.411+j1.481

d

1

2

U đm

110 2(MVA);

.S1' = S1'' +  S d1= 25,16+j 20,191 +1.411+j1.481=26.571+j21.672 (MVA)

.

'

S N1= S1 -jQc1d=26.571+j 21.672 -j 1,124 =26.571+j

20.458 (MVA)

Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phụ tải.

.U d1P1' .Rd 1  Q1' . X d 1 26,571.16,401  21,672.17,221

6.686 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 1 là:

Uc1=UN- Ud1=121- 6.686 =114.313 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 1 lµ:

. U B1 P1 .RB1  Q1 . X B1 25.1,27 18,75.27,954.862 (KV)

U C1

114,313Vậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 1đã quy về điện áp

cao là:

Uh1=Uc1- UB1=114.313 -4.862 =109.451 (KV);

2.Tính cho đoạn N-2 :

Sơ đồ thay thế và tính toán :31ụ an mang iờnGiai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 2=17,316+j18,182 ( );

Trạm biến áp (2TPDH-25000/110):

.

Z B2=1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j 27,95 ( );

.S02=2(29+j200)/1000=0,058+j 0,4 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 2=23+j 17,25 (MVA);

.

S2 .

232  17,25 2

 S B 2  B22 . Z B 2 

.(1,27 + j 27,95 )  0,087+j 1,909 (MVA)

U đm

110 2...'

S B2= S 2+  SB2= 23+j 17,25 +0,0868+j 1,909 =23,087+j

19,159 (MVA);

.

. '

.

S c2= S B2+  S 02=23,087+j 19,159 +0,058+j 0,4 =23,145+j

19,559 (MVA)Qc2c=Qc2d=B2.U2®m/2=1102. 211,922.10-6/2=1,282 (MVAr);

.

S 2'' = S c2-jQc2c= 23,145+j 19,559 -j1,282 =23,145+j 18,277

(MVA);

. Sd 2 S 2"2 .

23,1452  18,277 2

.

Z.(17,316 + j18,182 ) 1.244+j1.306

d

2

2

U đm

110 2(MVA);32Đồ án mạng điện.S 2' = S 2'' +  S d2= 23,145+j 18,277 +1.244+j1.306 =24.389+j19.584 (MVA)

.

'

S N2= S 2 -jQc2d=24.389+j 19.584 -j 1,282 =24.389+j 18.301

(MVA)

Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phụ tải.

.Ud 2 P2' .Rd 2  Q2' . X d 2 24,389.17,317 19,584.18,1826.433 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao áp cđa MBA 2 lµ:

Uc2=UN-  Ud2=121- 6.433 =114.566 (KV);

Tỉn thÊt điện áp trên MBA 2 là:

.UB2P2 .RB 2  Q2 . X B 2 23.1,27  17,25.27,952.425 (KV)

UC2

114,566VËy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 2 đã quy về điện áp

cao là:

Uh2=Uc2- UB2=114.566 -2.425 =112.141(KV);

3.Tính cho đoạn N-5 :

Sơ đồ thay thế và tính toán :Giai đoạn 1:

33ụ an mang iờnChọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 5=12,245+j 12,857 ( );

Trạm biến áp (2TPDH-25000/110):

.

Z B5=1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j 27,95 (  );

. S05=2(29+j200)/1000=0,058+j 0,4 (MVA);

C«ng st phơ t¶i :

.

S 5=27+j20,25 (MVA);

. SB5 

.S B2 5 .

27 2  20,252

.

Z.(1,27 + j 27,95 )  0.119+j 2.631 (MVA)

B

5

2

U đm

110 2

..'

S B5= S 5+  SB5= 27+j20,25 +0.119+j 2.631 =27.119+j

22.881 (MVA);

.

. '

.

S c5= S B5+  S 05=27.119+j 22.881 +0,058+j 0,4 =27.177+j

23.281 (MVA)Qc5c=Qc5d=B5.U2®m/2=1102. 149,856.10-6/2=0.906 (MVAr);

. ''

.

S 5 = S c5-jQc5c= 27.177+j 23.281-j 0.906 =27.177+j22.374

(MVA);

. Sd 5 S 5"2 .

27,177 2  22,374 2

.

Z.(12,245 + j 12,857 ) 1.254+j 1.316

d

5

2

U đm

110 2(MVA);

. '

. ''

.

=

+5

5

S

S

S d5= 27.177+j22.374 +1.254+j 1.316

=28.431+j23.691 (MVA)

.

.

=

N5

S

S 5-jQc5d=28.431+j23.691-j 0.906 =28.431+j22.784

(MVA)

Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phụ tải.

.Ud5P5' .Rd 5 Q5' . X d 5 28,431.12,245 23,691.12,857

5.394 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 5 là:

Uc5=UN- Ud5=121- 5.394 =115.605 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 5 là:

.U B5 P5 .RB 5  Q5 . X B 5 27.1,27 20,25.27,951.946 (KV)

U C5

115,605

34ụ an mang iờnVậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 5 đã quy về điện áp

cao là:

Uh5=Uc5 - UB5=115.605 -1.946 =113.659 (KV);

4.Tính cho đoạn N-6 :

Sơ đồ thay thế và tính toán :Giai đoạn 1:

Chọn điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 6=15,993+j 16,793 ( );

Trạm biến áp (2TPDH-25000/110):

.

Z B6=1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j 27,95 ( );

.S06=2(29+j200)/1000=0,058+j 0,4 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 6=24+j 18 (MVA);

. SB 6 S B2 6 .

24 2  18 2

.

Z.(1,27 + j 27,95 )  0,094+j 2,079 (MVA)

B

6

2

U đm

110 235Đồ án mạng điện...'

S B6= S 6+  SB6= 24+j18 +0,094+j 2,079 =24,094+j 20,079

(MVA);

.

. '

.

S c6= S B6+  S 06=24,094+j 20,079 +0,058+j 0,4 =24,152+j

20,479 (MVA)Qc6c=Qc6d=B6.U2®m/2=1102. 195,731.10-6/2=1,184 (MVAr);

. ''

.

=

6

S

S c6-jQc6c= 24,152+j 20,479 -j 1,184 =24,152+j 19.294

(MVA);

. Sd 6 S 6"2 .

24,1522  19,294 2

.

Z.(15,993 + j 16,793) 1.263+j 1.326

d6

2

U đm

110 2(MVA);

...'

''

S 6= S 6+  S d6=24,152+j 19.294 +1.263+j 1.326 =25.415+j

20.621 (MVA)

.

. ’

S N6= S 6-jQc6d=25.415+j 20.621-j 1,184 =25.415+j 19.436

(MVA)Giai đoạn 2: Tính điện áp tại nút phơ t¶i.

. Ud 6 P6' .Rd 6  Q6' . X d 6 25,415.15,993 20,621.16,7936.221 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 6 là:

Uc6=UN- Ud6=121- 6.221 =114.778 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 6 là:

.U B6 P6 .RB 6  Q6 . X B 6 24.1,27 18.27,954.648 (KV)

UC6

114,778Vậy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 6 đã quy về điện áp

cao là:

Uh6=Uc6- UB6=114.778 -4.648 =110.129 (KV);

5.Tính cho đoạn N-3-4

Sơ đồ, sơ ®å thay thÕ nh sau:36Đờ án mạng điệnGiai ®o¹n 1:

Chän điện áp tại các của mạng điện bằng điện áp định mức

của mạng điện ta có:

Đờng dây:

.

Z 3=9,1+j15,397 ( );

.

Z 4=17,536+j 24,325 ( );

Trạm biến áp 3 (2TPDH-25000/110):

.

Z B3= 1/2.(2,54+j55,9)= 1,27+j27,95 (  );

. S03=2(  P03+ j Q03)=2(0,029+j 0,2)/1000=0,058+j 0,4

(MVA);

Trạm biến áp 4 (1TPDH-25000/110):

.

Z B4=2,54+j55,9 (  )

37Đồ án mạng điện. S04=  P04+ j  Q04)=0,029+j 0,2 (MVA);

Công suất phụ tải :

.

S 3=22+j 3,132 (MVA);

.S 4=18+j2,71 (MVA)

Tính cho đoạn 3-4:

.SB 4

. 'S B2 4 .

182  2,712

.

Z.( 2,54  j55,9)  0.069+j 1.531 (MVA)

B

4

2

U đm

110 2

..S = S 4+  SB4= 18+j2,71 +0.069+j 1.531 =18.069+j 4.241

(MVA);

.

. '

.

=

+c4

B4

S

S

S 04=18.069+j 4.241 + 0,029+j 0,2 =18.098+j

4.441 (MVA)

B4Qc4c=Qc4d=B4.U2®m=1102. 149,344.10-6=1.807 (MVAr);

. ''

.

S 4 = S c4-jQc4c= 18.098+j 4.441 -j 1.807=18.098+j 2.633

(MVA);

. Sd 4S 4"2 .

18,098 2  2,6332

 2 .Z d4 

.(17,536 + j 24,325) 0.484+j 0.672

U đm

110 2(MVA);

...'

''

S 4= S 4+  S d4= 18.098+j 2.633+0.484+j 0.672 =18.583+j

3.306 (MVA)

Tính cho đoạn N-3:

.SB3

.S B2 3 .

22 2  3,132 2

.

Z.(1,27  j 27,95) 0.051+j 1.141 (MVA)

B

3

2

U đm

110 2

..'

S B3= S 3+  SB3=22+j 3,132 +0.051+j 1.141 =22.051+j

4.272 (MVA);

.

. '

.

S c3= S B3+  S 03=22.051+j 4.272 +0,058+j 0,4 =22.109+j

4.672 (MVA);Qc3c=Qc3d=B3.U2®m/2=1102. 195,832.10-6/2=1.184 (MVAr);

. ''

.

. '

S 3 = S c3+ S 4 -jQc3c-j Qc4d

=22.109+j 4.672 +18.583+j 3.306 - j 1.184 -j 1.807

38Đồ án mạng điện=40.693+j 4.986 (MVA)

. Sd 3 

.S 3''2 .

40,693 2  4,986 2

.

Z.(9,1 + j15,397) 1.264+j2.1388 (MVA)

d

3

2

U đm

110 2..S 3 = S 3+  S d3=40.693+j 4.986+1.264+j2.1388 =41.957+j

7.125 (MVA)

.

. ’

S N3= S 3-jQc3d=41.957+j 7.125 -j 1.184 =41.957+j 5.941

(MVA)Giai đoạn 2: Tính điện áp tại các nút.

Tổn thất điện áp trên đoạn N-3 là:

.Ud3P3' .Rd 3  Q3' . X d 3 41,957.9,1  7,125.15,397

4.06 (KV)

UN

121Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 3 là:

Uc3=UN - Ud3=121- 4.06=116.937 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 3 lµ:

. U B3 P3 .RB 3  Q3 . X B 3 22.1,27  3,132.27,950.987 (KV)

U C3

116,937VËy ®iƯn áp trên thanh góp hạ áp của MBA 3 đã quy về điện áp

cao là:

Uh3=Uc3- UB3=116.937- 0.987 =115.95 (KV);

Tổn thất điện áp trên đoạn 3-4 là:

.Ud 4P4' .Rd 4  Q4' . X d 4 18,583.17,536  3,306.24,3253.357 (KV)

U C3

116,937Điện áp trên thanh cái cao áp của MBA 4 là:

Uc4=Uc3- Ud4=116.937 -3.357 =113.579 (KV);

Tổn thất điện áp trên MBA 4 là:

.U B4P4 .RB 4  Q4 . X B 4 18.2,54  2,71.55,91.736 (KV)

UC4

113,579VËy điện áp trên thanh góp hạ áp của MBA 4 đã quy về điện áp

cao là:

Uh4=Uc4- UB4=113.579 -1.736 =111.843 (KV);

Bảng tổng kết điện áp nút ở chế độ phụ tải cực đại :

39ụ an mang iờnĐoạn

N-1

N-2

N-3

3-4

N-5

N-6U di (KV)

6.686

6.433

4.06

3.357

5.394

6.221Uci(KV)

114.313

114.566

116.937

113.579

115.605

114.778U bi (KV)

4.862

2.425

0.987

1.736

1.946

4.648Uhi(KV)

109.451

112.141

115.95

111.843

113.659

110.12940Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I, Trạng thái phụ tải cực đại.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×