Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm sử dụng kháng sinh

Đặc điểm sử dụng kháng sinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3.10: Thời gian điều trị KS

TLý doSố BNT

1Có chẩn đốn NK trước khi sử dụng2Khơng có chẩn đốn NK nhưng có dấu hiệu NK3Khơng có dấu hiệu NKKhoảngTrung bìnhth.gian(ngày)Thời gian điều trị trung bình:Nhận xét:2.3. Danh mục các kháng sinh phối hợp

Bảng 3.11:Danh mụccác kháng sinh phối hợp

TTThuốc kết hợpSố lần xuất hiện trong BA%1

2

3

4

…..

TổngNhận xét:2.4. Đánh giá về chế độ liều

Chúng tôi đánh giá chế độ liều dựa trên 2 nhóm bệnh nhân: Nhóm bệnh nhân sử dụng

liều thơng thường và nhóm bệnh nhân sử dụng liều hiệu chỉnh do chức năng thận suy giảm.

Chế độ liều được đánh giá qua 2 yếu tố: Liều dùng 24 giờ và khoảng cách đưa liều.

Liều khuyến cáo cụ thể được trình bày trong phụ lục 5 và phụ lục 6.

Kết quả đánh giá thể hiện qua 2 bảng:

Bảng 3.12: Đánh giá về liều dùng 24 giờ của nhóm KS đối với bệnh nhân không phải hiệu

chỉnh liều

Hoạt chấtCao hơn khuyến cáo

Số BNThấp hơn khuyến cáo

%19Số BN%TổngNhận xét:

Bảng 3.13: Đánh giá về liều dùng 24 giờ của nhóm KSđối với bệnh nhân có suy

giảm chức năng thận

Hoạt chấtPhù hợp khuyến cáo

Số BN

%Cao hơn khuyến cáo

Số BN

%TổngNhận xét:Bảng 3.14: Đánh giá về khoảng cách đưa liều

TTKhoảng cách đưa liều

Ngắn hơn khuyến cáo

Dài hơn khuyến cáoHoạt chất1TổngNhận xét:2.5. Đánh giá hiệu quả điều trị

Bảng 3.15: Đánh giá hiệu quả điều trị các BA được chẩn đốn/ có dấu hiệu NK

TT

1

2

3Đánh giá

ĐạtSố bệnh ánKhơng đạt

Không rõ

TổngNhận xét:

20%2.6. Các ADE được ghi nhận trong quá trình điều trị

Bảng3.16: Các ADE ghi nhận được trong bệnh án

Các ADESố bệnh ánTỷ lệ %TổngNhận xét:CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN

I. BÀN LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Phương pháp khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh

2. Phương pháp đánh đánh giá sử dụng kháng sinh

II. BÀN LUẬN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH

1. Tình hình sử dụng kháng sinh trên tồn viện

2. Tình hình sử dụng kháng sinh tại các khoa

III. BÀN LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG NHÓM KHÁNG SINH NHIỀU

NHẤT TẠI BỆNH VIỆN

1. Một số đặc điểm mẫu nghiên cứu

2. Một số đặc điểm về sử dụng kháng sinh

3. Đánh giá sử dụng kháng sinh21KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm sử dụng kháng sinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×