Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XII. Tài liệu tham khảo

XII. Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

the ACM Volume 8 /Number 9 /September, 1965 p:569

17)“introduction to OpenMP” – subpercomputing Institute of Minnesota University18)Srinivasan S. Muthuswamy & Kavitha Varadarajan415XIII. Câu hỏi thi

A. Nguyên tắc chọn đề thi.

- Mỗi học viên bốc thăm (ngẫu nhiên và bảo đảm tỷ lệ) để chọn ra cho mình 2 câu hỏi,

mỗi câu ở một phần -- phần I và phần II.

- Tất cả các câu hỏi thi phải được làm cẩn thận, ngắn gọn và nộp lại cho lớp trưởng

dưới dạng văn bản in, và file. Lớp trưởng ghi tất cả các file vào 1 đĩa CD để nộp cho

giáo viên (1 ngày trước khi thi), mỗi học viên ghi trong một thư mục. Khi thi, học

viên sẽ chỉ được sử dụng các tài liệu có trong đĩa CD này để trả thi. Căn cứ vào nội

dung trong đĩa CD, nếu phần chuẩn bị của học viên nào mà sơ sài, hoặc là sai thì học

viên ấy sẽ khơng được thi. Nội dung của đĩa CD sẽ được tải lên mạng.

- Học viên phải chạy các trình MPI của mình cùng lúc trên mạng Linux và Microsoft

Windows.

B. Nguyên tắc chấm điểm.

- Nguyên tắc chấm điểm là học viên tự đánh giá mình. Điểm thi bao gồm 2 phần, điểm

quá trình (20% ) và điểm thi cuối khóa (80%).

- Tất cả các nhóm, vào lúc xét điểm, mà báo cáo chưa nộp cho lớp trưởng hoặc chưa

thỏa mãn các yêu cầu của lớp trưởng (thay mặt lớp) thì điểm quá trình là 0.

- Các học viên không được thi cuối kỳ (do chuẩn bị thi không tốt) sẽ bị 0 điểm. Điều

kiện để được trả lời các câu hỏi tại phòng thi là các trình phải chạy đúng (trên cả

Linux và Microsoft Windows). Mỗi trình chạy đúng được 2 điểm, trả lời đúng mỗi

câu hỏi được cộng thêm 1 điểm. Khi điểm tổng đã là 8-9-10 thì một câu hỏi trả lời sai

sẽ bị trừ đi 1 điểm. Các câu hỏi tại phòng thi có thể là do giáo viên đưa ra, mà cũng

có thể là học viên đề nghị được trả lời những câu hỏi do mình đặt ra.

Phần I.

Mỗi học viên bốc thăm (ngẫu nhiên và bảo đảm tỷ lệ) để chọn ra cho mình 1 câu hỏi ở

phần này.

1) Có n tiến trình, mỗi tiến trình lần lượt chọn một cách ngẫu nhiên các số nguyên và

gửi về cho tiến trình chủ. Viết trình MPI thực hiện cơng việc này và đo thời gian trung

bình của mỗi tiến trình để gửi một số nguyên.

2) Có N con khỉ ở trên 2 hòn đảo “A” và “B”. Giữa hai đảo có một sợi dây mà khỉ

khơng thể cùng lúc vừa đi từ bên này sang và từ bên kia lại, hơn thế khơng thể có q 5

con cùng đu trên sợi dây ấy. Bên đảo “A” thì có chuối, bên đảo “B” thì có nước uống.

Khỉ thì sau khi ăn là phải uống nước, và ngược lại. Vẽ sơ đồ khối để thực hiện việc lập

trình trên máy (shared memory) mơ tả bức tranh trên. u cầu chương trình cho mỗi con

khỉ phải giống nhau và không được để con nào chết đói, hay chết khát. Anh/Chị có thể

416sử dụng (thread) Java, C để viết trình mơ phỏng khơng?

3) Có n tiến trình, mỗi tiến trình chạy trên một máy tính nối mạng nội bộ. Anh/Chị sử

dụng MPI để viết trình tạo ra một vùng trong RAM nhớ kiểu “shared memory system”

dùng cho tất cả các tiến trình.

4) Cho biết các lệnh gửi/nhận dữ liệu cơ bản của mơ hình “disributed memory system”.

Mơ tả kịch bản và viết trình ví dụ (cho tất cả các lệnh gửi/nhận cơ bản) cho thấy có

những trường hợp chỉ có thể sử dụng được lệnh này mà khơng sử dụng được lệnh kia.

Viết trình MPI để copy 1 file từ máy “A” sang máy “B”. Điều kiện như sau: Bên máy

“A” có n tiến trình, lần lượt đọc dữ liệu từ file cần copy và gửi ngay cho m tiến trình bên

máy “B” các tiến trình này sẽ ghi chúng lại (theo đúng trình tự) vào file đích.417Phần II.

Mỗi học viên bốc thăm (ngẫu nhiên và bảo đảm tỷ lệ) chọn ra cho mình 1 sơ đồ để lập

trình.

1) Tiến trình “1” gửi giá trị “A” cho tiến trình “0”, tiến trình “0” nhận sau đó gửi cho

tiến trình “2”, tiến trình “2” nhận rồi gửi lại cho tiến trình “1”.2) Đề 2.3) Đề 3.4) Đề 4.5) Đề 5.6) Đề 6.4187) Đề 7.8) Đề 8.9) Đề 9.10)Đề11)Đề 1112)Đề 12.41913)Đề 13.14)Đề 14.15)Đề 15.16)Đề 16.420Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XII. Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×