Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Q Đơnhọc sinh giỏi còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn

diện.

Bên cạnh đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi nhiệt tình có trách

nhiệm, song khơng ít giáo viên kinh nghiệm còn hạn chế, lúng túng trong việc

chọn nội dung và phương pháp bồi dưỡng.

Mặc dù có sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, nhưng cơng tác bồi dưỡng học

sinh giỏi của trường còn chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính chất bắt

buộc, tùy vào khả năng, kinh nghiệm của từng giáo viên bồi dưỡng, chưa có kế

hoạch cụ thể về chỉ đạo thống nhất trong nhà trường, đặc biệt chưa đầu tư kinh

phí, cơ sở vật chất đúng mức cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đa số các giáo viên không muốn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi với các

lý do như khơng có tài liệu, sức ép phải có học sinh giỏi ln đè nặng trên vai và

tâm trí của người Thầy khi tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, sự đầu tư

chuyên môn và công sức bỏ ra rất tốn kém thời gian và trí lực.

Bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc Trung học cơ sở là một q trình mang tính

khoa học nghiêm túc, khơng thể giao khốn cho giáo viên dạy bồi dưỡng, công

tác bồi dưỡng học sinh giỏi không chỉ một vài tháng làm được có kết quả, mà

phải có tính chiến lược trong suốt cả bốn năm học ở bậc THCS. Vì vậy phải có

sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường.

Trước những thực trạng trên, kết quả học sinh giỏi cấp huyện của nhà

trường năm học 2014 - 2015 rất thấp.

Cụ thể:

Học sinh giỏi VH cấp huyện:09 học sinh (02 KK; 07 công nhận)IOE cấp huyện:08 học sinh (01 KK; 07 cơng nhận)Violympic Tốn cấp huyện:13 học sinh (01 giải ba; 03 KK; 03 công nhận)SKKN đầy đủ ở file: SKKN FullNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn5Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn6Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn7Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn8Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn9Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn10Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn11Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn12Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn13Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn14Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

tại trường THCS Lê Quý ĐônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×