Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương IV: Kết quả và thảo luận

Chương IV: Kết quả và thảo luận

Tải bản đầy đủ - 0trang

không ổn định sau một thời gian hoạt động dạng sóng cho hình sin làm việc rất

ổn định trên hình 4.2.Hình 4.2 Dạng điện áp 3 pha

Khi dạng sóng q cao do dòng điện đi vào quá nhanh nên dạng sóng

điện áp 3 pha cho kết quả xấu, lúc vào thì dòng điện cao nên dạng sóng hình sin

cao nhất khi dòng điện giảm trở thì dạng sóng hình sin bé lại. Khi hoạt động một

thời gian thì dòng điện đi vào ổn định dạng sóng hình sin đều và phân bố giống

nhau.45Hình 4.3 Dạng điện áp pha A

Sau khi chạy mơ phỏng sự phối hợp giữa Gió và Diesel thì dòng điện áp

pha của hệ thống khi mới chạy do dòng vào q cao thì dạng sóng hình sin lúc

đầu cao và thấp khơng ổn định. Sau q trình làm việc của hệ thống ổn định hơn

cho ta dạng sóng hình sin ổn định phân bố đều.Hình 4.4 Tốc độ quay của máy không đồng bộ

Nhận xét : Tốc độ quay của máy không đồng bộ giảm dần theo thời gian.464.3 Kết luận

Qua q trình mơ phỏng thì tốc độ gió khơng có chênh lệch q cao mà

duy trì ở mức độ ổn định.

Kết quả mô phỏng thu được cho ta thấy khi có sự kết hợp giữa Gió và

Diesel thì tín hiệu thu được có dạng hình sin, tín hiệu ổn định và đảm bảo hơn

do ngồi vai trò như một nguồn dự phòng thì máy phát Diesel còn có tác dụng

bù cơng st phản kháng cho hệ thống hệ thống không bị sụt áp, ổn định và liên

tục hơn…47KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I Kết luận

Nguồn năng lượng tái tạo từ gió là một nguồn năng lượng sạch, hơn

nữa yêu cầu về năng lượng điện ngày càng tăng, đồng thời tiềm năng về năng

lượng gió ở nước ta là rất lớn. Do đó, việc nghiên cứu thiết kế hệ thống phát

điện bằng sức gió phát lên lưới điện quốc gia là một vấn đề mang tính thời sự và

có ý nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay nguồn năng lượng truyền thống

đang cạn kiệt dần và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu

năng lượng.

Đồ án “Ứng dụng phần mềm Matlab/Simulink mô phỏng hệ điện Gió –

Diesel” đã hồn thành và cho được kết quả như sau:

- Tình hình nghiên cứu phát triển năng lượng gió của Việt Nam và thế

giới, ứng dụng phối hợp giữa Diesel – Gió.

- Nghiên cứu tìm hiểu sử dụng thành thạo về các ứng dụng của phần mềm

Matlab đã thiết lập được, tiếp tục nghiên cứu tìm ra các mơ hình có ứng dụng

thiết thực hơn vào phục vụ đời sống con người và biết cách sử dụng nó cho phù

hợp với các mơ phỏng của gió với Diesel.

- Bài thu được các kết quả của các q trình mơ phỏng của tốc độ gió, sự

kết hợp giữa Gió và Diesel trong phần mềm Matlab/Simulink.

II Kiến nghị

Sau quá trình thực hiện đồ án , em cũng xin có một số vấn đề sau đây :

Tiếp tục nghiên cứu và phát triển đề tài để đề tài thực sự có ý nghĩa về

mặt thực tiễn, có khả năng ứng dụng cao.

Có chính sách đầu tư thoả đáng cho lĩnh vực nghiên cứu và thực hiện các

dự án về ứng dụng các nguồn năng lượng mới tái tạo, đặc biệt là ứng dụng năng

lượng gió và diesel để phát điện.

Bài đồ án tốt nghiệp này đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ đặt ra hy

vọng đây là một tài liệu tích cực cho q trình nghiên cứu thiết kế phục vụ chế

tạo máy phát điện chạy sức gió cũng như các bạn u thích ngành năng lượng

nói chung và năng lượng Gió – Dsiesel nói riêng.

48- Xây dựng các mơ hình hệ thống phát điện kết hợp khác như: Gió- Mặt

trời- Diesel

+ Đối với các huyện đảo ở khu vực Biển Đơng có tiềm năng gió tốt,dân cư

thường sống tập trung thì hệ thống kết hợp tua bin gió + mặt trời + máy phát

diesel

+Đối với các đảo nhỏ,số dân ít, dân cư sống tập trung, khơng có tiềmnăng phát triển sản xuất, thì hệ thống kết hợp tua bin gió+máy phát diesel.49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương IV: Kết quả và thảo luận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×