Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Do đó ta có động cơ Diesel và hàm truyền như sau:

Do đó ta có động cơ Diesel và hàm truyền như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.6 Sơ đồ mơ phỏng động cơ Diesel

Khi ta để hệ số khuếch đại K = 20 và các thơng số khác như hình 3.6

Bảng 3.1 Các thơng số điều khiển động cơ Diesel

T1

=0.01(s)

T4

=0.25(s)K =20

T2

T3

=0.02(s)

=0.2(s)

T5

T6=0.0

=0.009(s)

Td = 0.024(s) 384(s)

Tm

Tmax = 1pu

Pm0 = 0.000270147puHình 3.7 Các thơng số điều khiển động cơ Diesel trên phần mềm

Matlab/Simulink

Ta sẽ nhận được dạng đồ thị tốc độ của động cơ diesel như sau:

Dạng đồ thị tốc độ của động cơ Diesel khi K = 2039Hình 3.8 Dạng đồ thị tốc độ của động cơ Diesel khi K = 20

Ta nhận được các giá trị cho động cơ Diesel khi K = 20 như sau:

>> Độ quá điều chỉnh ∆hmax = 2%

>> Thời gian đáp ứng Tr = 0.1s

>> Thời gian quá độ T2% = 0.7 s

Khi ta thay K = 40 ta được giá trị của động cơ Diesel như sau:Hình 3.9 Dạng đồ thị tốc độ của động cơ Diesel khi K =40

Ta nhận được các giá trị cho động cơ Diesel khi K = 40 như sau:

>> Độ quá điều chỉnh ∆hmax = 1%

>> Thời gian đáp ứng Tr = 0.1s

>> Thời gian quá độ T2% = 0.5s

40Ta nhận thấy thời gian quá độ của động cơ Diesel khi K = 40 (t = 0.5s)

là nhanh hơn so với K = 20 (t = 0.7s). Cùng với đó độ quá điều chỉnh khi K = 40

(1%) nhỏ hơn so với khi K = 20 (2%). Qua đó ta thấy K = 40 cho chất lượng tốt

hơn khi K = 20. Làm tiếp nhận thấy K nằm trong khoảng (15; 75) thì chất lượng

tốt hơn cả.

Kết luận: Qua q trình mơ phỏng, ta lựa chọn được thơng số mơ hình

Diesel phù hợp nhất như bảng 3.2.

Bảng 3.2 Thơng số mơ hình động cơ Diesel phù hợp nhất

K = 40

T1 = 0.01 (s)T2 = 0.02 (s)T3 = 0.2 (s)T4 = 0.25 (s)T5 = 0.009 (s)T6 = 0.0384 (s)Td =0.024(s)

3.4 Thiếtlậpmơ hình mơ phỏng hệ thống điện Gió –Diesel

Sơ đồ hệ thống hỗn hợp gió – diesel như hình 3.10 dưới đây :Hình 3.10 Hệ thống đơn giản hóa hệ thống hỗn hợp gió – diesel

Đường dây 22kV thường có điện dung đường dây khơng đáng kể, nên

ở đây không xét. Tụ bù Q cung cấp vừa đủ công suất phản kháng cho máy phát

điện gió, nên khơng xét đến ảnh hưởng trong hệ thống.41Hình 3.11 Lược đồ minh họa hệ lai Diesel – Gió độc lậpHình 3.12 Sơ đồ hàm truyền hệ thống năng lượng Diesel – GióHình 3.13 Sơ đồ mơ phỏng hệ ghép nối Gió – Diesel

Ở đây, ta coi nguồn gió là nguồn ổn định, được mô tả bởi 1 nguồn 3 pha

4225kV, 1000MVA, cấp điện đến lưới 2,4kV thông qua MBA; các khối 3-Phase

Fault và 3-Phase Breaker được sử dụng để mơ phỏng các thời điểm Transtion

Time nguồn gió xảy ra sự cố và cắt nguồn gió gặp sự cố khỏi lưới; năng lượng

được cấp cho máy không đồng bộ ASM 2250HP lúc này lấy từ nguồn dự phòng là

máy phát điện đồng bộ SM 3,125 MVA sử dụng động cơ Diesel có bộ điều chỉnh

tốc độ và điện áp tự động.43Chương IV: Kết quả và thảo luận

4.1 Kết quả mơ phỏng tốc độ gió

Dựa trên mơ hình mơ phỏng tốc độ gió hình 3.1 ta thu được kết quả mơ

phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink trên hình 4.1 dưới đâyHình 4.1 Kết quả mơ phỏng tốc độ gió

Chú thích:Đường đặc tính tốc độ gió thay đổi ngẫu nhiên;

Đường đăc tính tốc độ gió cơ bản;

Đường đặc tính trận gió;

Đường đặc tính tốc độ gió thay đổi từ từ.Nhận xét : Các đường đặc tính của tốc độ gió khi mơ phỏng trên phần

mềm Simulink cho ta thấy đường đặc tính tốc độ gió cơ bản, đường đặc tính trận

gió và đường đặc tính tốc độ gió thay đổi từ từ khơng có sự thay đổi mà duy trì

tốc độ gió ở mức độ ổn định. Còn đường đặc tính tốc độ gió thay đổi đột ngột thì

duy trì ở trạng thái hình sin với các khoảng khác nhau trong quá trình hoạt động.

4.2 Kết quả mơ phỏng điện áp của hệ điện Gió-Diezel

Điện áp lưới khi khơng có sự cố xảy ra ta dựa trên mơ hình mơ phỏng hệ

ghép nối Gió và Diesel ở hình 3.13 ta thu được những kết quả ở hình 4.2, hình

4.3, hình 4.4.

Tiến hành chạy mô phỏng, ta thu được điện áp lưới ổn định có dạng sóng

sin tần số 50Hz, biên độ 1960V. Lúc đầu dòng điện vào q cao thì dạng sóng

44khơng ổn định sau một thời gian hoạt động dạng sóng cho hình sin làm việc rất

ổn định trên hình 4.2.Hình 4.2 Dạng điện áp 3 pha

Khi dạng sóng quá cao do dòng điện đi vào q nhanh nên dạng sóng

điện áp 3 pha cho kết quả xấu, lúc vào thì dòng điện cao nên dạng sóng hình sin

cao nhất khi dòng điện giảm trở thì dạng sóng hình sin bé lại. Khi hoạt động một

thời gian thì dòng điện đi vào ổn định dạng sóng hình sin đều và phân bố giống

nhau.45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Do đó ta có động cơ Diesel và hàm truyền như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×