Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mức trọng yếu trong hoạt động của doanh nghiệp

Mức trọng yếu trong hoạt động của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

153.1.3. Quy trình xác định mức trọng yếu

Quy trình xác định mức trọng yếu mặc dù không được hướng dẫn cụ thể trong VSA

320 tuy nhiên theo thông lệ quốc tế và trong nhiều công bố nghiên cứu tiêu biểu thì về cơ bản

quy trình này gồm có 05 bước đó là :

• Bước 1: Ước lượng ban đầu về Mức trọng yếu cho tổng thể BCTC (Xác định PMPreliminary materiality)

• Bước 2 : Phân bổ mức ước lượng ban đầu về Mức trọng yếu của tổng thể BCTC

cho các khoản mục (TE- Tolerable error)

Bước 3: Ước tính tổng số sai lệch cho từng khoản mục

Bước 4: Ước tính sai lệch của tổng thể BCTC

Bước 5: So sánh sai số tổng hợp ước tính với ước lượng ban đầu (hoặc đã điềuchỉnh) về mức trọng yếu.

Công thức xác định như sau:Mức trọng

yếuTiêu chí

lựa chọnTỷ lệ %Có các phương pháp được sử dụng để xác định mức trọng yếu tổng thể cho toàn bộ

BCTC như sau:

Phương pháp 1: Mức trọng yếu được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm so với chỉ tiêu

được lựa chọn.

Theo phương pháp này, VACPA (Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam) đã đưa

ra bảng hướng dẫn đối với việc tính tốn mức trọng yếu trên tổng thể BCTC.

Bảng hướng dẫn của VACPA đối với việc tính tốn mức trọng yếu

Cơ sở ước lượng

Lợi nhuận trước thuế

Doanh thu

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữuTỷ lệ ước lượng

5% - 10%

0,5% - 3%

2%

2%Sau khi đã xác định cơ sở cho việc tính tốn mức trọng yếu, cần có sự điều chỉnh

cơ sở này nếu có các khoản mục, nghiệp vụ bất thường có thể làm cho cơ sở tính tốn đó

khơng phản ánh đúng quy mơ của khách hàng. Thông thường, để thận trọng, thường xác

lập mức trọng yếu tổng thể ban đầu thấp hơn mức chỉ đạo chung. Việc thiết lập mức trọng

yếu tổng thể thấp hơn sẽ đồng nghĩa với việc làm tăng thêm khối lượng cơng việc kiểm16tốn, tăng thêm chi phí nhưng điều đó lại làm giảm đi mức độ rủi ro kiểm toán và tăng

khả năng loại trừ những sai phạm có thể mắc phải.

Phương pháp 2: Mức trọng yếu được lựa chọn từ nhiều giá trị.

Theo phương pháp này, sẽ sử dụng các chỉ tiêu khác nhau trên báo cáo tài chính

nhân với các tỷ lệ tương ứng, sau đó sẽ xác định mức trọng yếu bằng cách chọn số lớn

nhất, số nhỏ nhất hoặc số bình qn. Ví dụ:

Cơ sở xác

lập

Tổng tài sản

Doanh thu

thuần

LNSố liệu trên

BCTC (tr. Đồng)

40.000

20.000Tỷ lệ (%)Số tiền (tr.

Đồng)28002400trước3.000

10

300

thuế

Mức trọng yếu của tổng thể BCTC có thể được chọn từ:

- Số nhỏ nhất: 200 (tr. Đồng)

- Số lớn nhất: 800 (tr. Đồng)

- Số bình qn: 500 (tr. Đồng)

Thơng thường, để đảm bảo nguyên tắc thận trọng thường chọn số nhỏ nhất hoặc số

bình qn, ít khi dùng số lớn nhất làm mức trọng yếu cho tổng thể BCTC.

Đối với mức trọng yếu phân bổ cho các khoản mục trên BCTC, có thể phân bổ

mức trọng yếu tổng thể cho các khoản mục trên bảng CĐKT và trên bảng BCKQKD.

Tuy nhiên, giữa bảng CĐKT và BCKQKD có mỗi quan hệ với nhau, phần lớn các sai

lệch của các chỉ tiêu trên bảng CĐKT đều ảnh hưởng tương ứng đến các chỉ tiêu trên

bảng BCKQKD. Hơn nữa, các chỉ tiêu trên bảng BCKQKD thực chất là tài sản,

nguồn vốn trên bảng CĐKT do đó khơng nhất thiết phải phân bổ mức trọng yếu cho

các khoản mục trên BCKQKD.

Có 2 phương pháp xác định mức trọng yếu cho từng khoản mục như sau:

Phương pháp 1: Phân bổ mức trọng yếu cho từng khoản mục theo tỷ trọng giá trị từng

khoản mục.

Sau khi xác lập được mức trọng yếu cho tổng thể BCTC, tiến hành phân bổ mức ước

lượng này cho từng khoản mục, từng chỉ tiêu trên BCTC. Giá trị trọng yếu dùng để phân bổ

cho từng khoản mục là mức trọng yếu thực hiện. Tiến hành phân bổ mức trọng yếu cho từng

khoản mục theo mức trọng yếu thực hiện để đảm bảo nguyên tắc thận trọng rằng tất cả các

sai sót được phát hiện và các sai sót khơng được phát hiện không vượt quá mức trọng yếu

tổng thể đã xác định.17Mức trọng yếu phân bổ cho từng khoản mục thường được thực hiện trên những cơ sở

chủ yếu sau:

- Căn cứ vào chính sách phẩn bổ mức trọng yếu tổng thể cho từng khoản mục trên BCTC.

- Mức độ rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát mà KTV đánh giá sơ bộ cho khoản

mục. Nếu mức độ rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao đối với

một khoản mục nào đó thì khoản mục đó được phân bổ mức sai lệch có thể bỏ qua

là thấp và ngược lại.

- Kinh nghiệm của KTV về những sai sót và gian lận đối với khản mục đó. Chẳng hạn,qua kiểm tốn các đơn vị khác cùng ngành nghề hoặc kết quả kiểm toán của năm trươc

chỉ ra rằng một khoản mục nào đó ít có sai lệch thì KTV sẽ phân bổ mức sai lệch có thể

bỏ qua lớn và ngược lại.

- Chi phí kiểm tốn cho từng khoản mục. Nếu khoản mục nào đòi hỏi việc thu thập bằng

chứng tốn nhiều chi phí hơn thì phân bổ mức sai lệch có thể bỏ qua lớn hơn và ngược lại.

Phương pháp này giúp lựa chọn những đối tượng kiểm tra chi tiết và lựa chọn những

phương pháp kỹ thuật kiểm tra phù hợp. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm là

việc phân bổ mức trọng yếu phụ thuộc rất lớn vào tính chủ quan của KTV.

Phương pháp 2: Lấy mức trọng yếu của tổng thể làm mức trọng yếu chung cho tất cả các

khoản mục.

Theo cách này, không phân bổ mức trọng yếu cho từng khoản mục mà lấy một mức

trọng yếu chung cho tất cả các khoản mục. Mức này khác nhau ở từng cơng ty kiểm tốn.

Nhược điểm của phương pháp này là mức trọng yếu này được áp dụng chung thống nhất cho

tất cả các khoản mục khác nhau.

3.2. Xác định mức trọng yếu

Bước 1: Ước tính ban đầu về mức trọng yếu cho toàn bộ Báo cáo tài chính

Mức trọng yếu tổng thể (PM) là thước đo về trọng yếu trên phương diện toàn bộ

BCTC và nó sẽ được sử dụng trong việc thiết kế các thủ tục kiểm toán nhằm đảm bảo

răng rủi ro của các sai phạm trọng yếu không được phát hiện đã được giảm đến mức thấp

nhất có thể chấp nhận được. Xác định mức trọng yếu có ý nghĩa rất lớn, xác định mức

trọng yếu không phù hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát hiện các rủi ro kiểm tốn

cũng như chi phí để thực hiện cuộc kiểm tốn.18Chính sách thích hợp để xác định mức trọng yếu bao gồm các chỉ tiêu được quy

định làm số gốc và khung tỷ lệ tương ứng với từng chỉ tiêu đó. Đối với Công ty Cổ phần

Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh là công ty niêm yết trên thị trường chứng khốn

với mã chứng khốn DXG thì cơ sở để xác định PM là lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ

tương ứng là 5%-10%, lý do: đây là chỉ tiêu được đông đảo mọi người quan tâm và đặc

biệt là các cổ động của công ty trong quá trình đầu tư.

Sau khi xác định mức trọng yếu tổng thể (PM), nhóm thực hiện tiến hành xác định

mức trọng yếu thực hiện của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh

(DXG) là 75% của mức trọng yếu (phù hợp trong khoảng 50% - 75%). Đây là mức trọng

yếu được sử dụng cho toàn bộ Báo cáo tài chính (BCTC) để đảm bảo nguyên tắc thận

trọng rằng tất cả các sai sót được phát hiện và các sai sót khơng được phát hiện khơng

vượt q mức trọng yếu tổng thể (PM) đã xác định. Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và

Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG), nhóm thực hiện xác định mức trọng yếu được thực

hiện như sau: (đơn vị tính: VNĐ)

Chỉ tiêu

Tiêu chí lựa chọn để xác lập mức trọng yếu

Giá trị của tiêu chí được lựa chọn

Tỷ lệ sử dụng để xác lập mức trọng yếu

Mức trọng yếu tổng thể

Mức trọng yếu thực hiện

Ngưỡng sai sót khơng đáng kể/ sai sót có thể

bỏ quaCơng thức

2017

Lợi nhuận trước thuế

(a)

1,335,320,095,636

(b)

7%

(c) = (a) x (b)

93,472,406,692

(d) = (c) x 75%

70,104,305,020

(e) = (d) x 4%2,804,172,201Nhận xét: Chỉ tiêu được lựa chọn để xác định mức trọng yếu là các chỉ tiêu đặc trưng

của doanh nghiệp, tuy nhiên việc xác định các chỉ tiêu này cũng như các tỷ lệ tương ứng

phụ thuộc rất lớn vào sự phán xét chủ quan của người thực hiện.

Bước 2: Phân bổ mức trọng yếu cho từng khoản mục trên BCTC (TE)

Phân bổ ước lượng ban đầu về mức trọng yếu cho các khoản mục trên BCTC là

một vấn đề khá phức tạp, mang tính chủ quan. Đối với vấn đề này, giữa các cơng ty kiểm

tốn độc lập của Việt Nam khơng có sự thống nhất về việc thực hiện phân bổ hay khơng19thực hiện phân bổ. Ngồi ra, khơng có thống nhất giữa các cơng ty kiểm tốn độc lập của

Việt Nam trong việc hướng dẫn thực hiện phân bổ.

Nhóm thực hiện tiến hành phân bổ mức trọng yếu cho từng khoản mục trên BCTC

như sau: giá trị mức trọng yếu sẽ được sử dụng chung cho tất cả các khoản mục trên

BCTC. Khi kiểm tra chi tiết, sẽ dựa vào ngưỡng sai sót khơng đáng kể (sai sót có thể bỏ

qua) để đề nghị doanh nghiệp điều chỉnh:

Nếu sai sót của từng nghiệp vụ, khoản mục nhỏ hơn ngưỡng sai sót này thì có thể

bỏ quaNếu sai sót của từng nghiệp vụ, khoản mục lớn hơn hoặc bằng ngưỡng sai sót

này thì được coi là sai sót trọng yếu và kiểm toán viên sẽ đề nghị doanh nghiệp

điều chỉnhCụ thể trong trường hợp của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh

(DXG):

Nếu sai sót của từng nghiệp vụ, khoản mục nhỏ hơn 2,804,172,201 VNĐ thì được

coi là sai sót khơng trọng yếu và có thể bỏ quaNếu sai sót của từng nghiệp vụ, khoản mục từ 2,804,172,201 VNĐ trở lên thì được

coi là sai sót trọng yếu, kiểm tốn viên sẽ đề nghị doanh nghiệp điều chỉnh

Sau khi kiểm tra hết các khoản mục, nghiệp vụ cần tổng hợp các sai sót của tất cảcác khoản mục và so sánh với mức trọng yếu thực hiện để đưa ra nhận xét về BCTC.

Mức trọng yếu phân bổ cho từng khoản mục sẽ là cơ sở để so sánh với sai lệch

phát hiện được trong q trình kiểm tốn, đảm bảo ngun tắc thận trọng rằng tất cả các

sai sót được phát hiện và các sai sót khơng được phát hiện khơng vượt quá mức trọng yếu

tổng thể (PM) đã xác định.20PHỤ LỤC21222324TÀI LIỆU THAM KHẢO

1, http://www.datxanh.vn/

2, http://finance.vietstock.vn/DXG/tai-chinh.htm

3, http://www.cafef.vn/

4, http://ezsearch.fpts.com.vn

5, Sile bài giảng và giáo trình bộ mơn Kế tốn căn bản, Học viện Ngân hàng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mức trọng yếu trong hoạt động của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×