Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 :XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC HÙNG

CHƯƠNG 3 :XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC HÙNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênSau khi nhận được yêu cầu tìm kiếm một nhân viên trong doanh nghiệp từ ban

lãnh đạo. Bộ phận nhân sự sẽ truy nhập vào kho hồ sơ CBCNV để lấy các thông tin

cần thiết, khi kết thúc cơng việc tìm kiếm bộ phận này sẽ gửi kết quả cho ban lãnh đạo.

Để tìm kiếm một cán bộ thì bộ phận này sẽ căn cứ vào một trong ba thông tin sau: Họ

tên của nhân viên đó hoặc chức vụ mà nhân viên đó đang giữ hoặc phòng ban nơi mà

nhân viên đó làm việc.

Bộ phận nhân sự sau khi nhận được yêu cầu từ ban lãnh đạo thì bộ phận này sẽ

thực hiện in báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo (báo cáo nhân viên toàn doanh

nghiệp, báo cáo nhân viên theo phòng ban, báo cáo lương), sau đó sẽ gửi báo cáo lên

ban lãnh đạo.

3.1.2. Chấm công

Công việc chấm công hàng ngày được nhân viên thống kê của bộ phận hành

chính trực tiếp ghi vào sổ chấm cơng. Sau đó tổng hợp lại và cuối mỗi tháng để làm cơ

sở tính lương cuối tháng và chuyển cho phòng Kế hoạch-Tài chính. Bảng chấm cơng

gồm có STT, họ tên nhân viên, chi tiết từng ngày làm việc với cách tính có quy ước

theo mã, cuối tháng nhân viên kế tốn sẽ đưa ra bảng tổng hợp cơng theo phòng ban

hoặc tất cả với các thơng tin: họ tên, phòng ban , số ngày làm việc, số ngày làm thêm,

số ngày nghỉ phép....

3.1.3. Tính lương

Mỗi tháng, nhân viên kế tốn phải cập nhật tổng số ngày làm việc quy định

trong tháng, số ngày lễ có trong tháng đó trước khi tiến hành tính lương.

Nhân viên cơng ty có thể xin tạm ứng vào bất cứ thời gian nào trong tháng. Mỗi

nhân viên chỉ được xin tạm ứng 01 lần/tháng. Lượng tạm ứng thực hiện vào giữa mỗi

tháng. Lương tạm ứng của nhân viên bằng 1/2 mức lương cơ bản nhân với hệ số lương.

Sau 6 tháng đến 1 năm làm việc, căn cứ vào phiếu đánh giá nhận xét nhân viên

của trưởng các phòng ban, Bộ phận nhân sự sẽ lập ra một danh sách cán bộ nhân viên

được nâng lương và gửi danh sách này lên Giám đốc, Giám đốc sẽ xem xét và có

quyết định gửi lại cho bộ phận này. Các thơng tin này sau đó sẽ được bộ phận nâng bậcSVTH: Hoàng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh Liênngạch lương lưu vào kho hồ sơ CBCNV, và đống thời gửi thơng tin tới phòng Kế

hoạch-Tài chính tính lương theo hệ số lương mới.

3.2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự

3.2.1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống (BFD)Sơ đồ 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng hệ thốngSVTH: Hoàng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh Liên3.2.2. Sơ đồ ngữ cảnh (CD)Sơ đồ 3.2: Sơ đồ ngữ cảnh CDSVTH: Hoàng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh Liên3.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)Sơ đồ 3.3: Sơ đồ luồng dữ liệu DFDSVTH: Hoàng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh Liên3.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu IFD – Nhân ViênSơ đồ 3.4: Sơ đồ luồng dữ liệu IFD – Nhân Viên

3.2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu IFD – Bảng chấm cơngSVTH: Hồng Nhất SangTrangChun đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênSơ đồ 3.5: Sơ đồ luồng dữ liệu IFD – Bảng chấm công

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệuSVTH: Hoàng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh Liên3.3.1. Sơ đồ thực thể mối quan hệSơ đồ 3.6: Sơ đồ thực thể mối quan hệ

3.3.2. Các bảng dữ liệu

Bảng 3.1. NHANVIEN (Nhân viên)

Thuộc tínhKiểu dữ liệuDiễn giảiMaNVNchar(10)Mã nhân viênHoTenNvarchar(50)Họ tênNgaySinhDateNgày sinhDiaChiNvarchar(50)Địa chỉThanhPhoNvarchar(50)Thành phốGioiTinhNvarchar(50)Giới tínhDienThoaiNvarchar(50)Điện thoạiSoTaiKhoanNvarchar(50)Số tài khoảnCMNDNvarchar(50)Chứng minh nhân dânGhiChuNvarchar(50)Ghi chúSVTH: Hoàng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpMaTDHVGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênNchar(10)Mã trình độ học vấnBảng 3.2. CHUCVU (Chức vụ)

Thuộc tínhKiểu dữ liệuDiễn giảiMaCVNchar(10)Mã chức vụTenCVNvarchar(50)Tên chức vụCheDoHuongNvarchar(50)Chế độ hưởngBảng 3.3. PHONGBAN (Phòng ban)

Thuộc tínhKiểu dữ liệuDiễn giảiMaPBNchar(10)Mã phòng banTenPBNvarchar(50)Tên phòng banBảng 3.4. QUANTRINHKTKL (Q trình khen thưởng kỉ luật)

Thuộc tínhKiểu dữ liệuDiễn giảiMaKTKLNchar(10)Mã khen thưởng kỉ luậtMaNVNchar(10)Mã nhân viênThangIntThángHinhThucNvarchar(50)Hình thứcLyDoNvarchar(50)Lý doGhiChuNvarchar(50)Ghi chúBảng 3.5. MUCLUONG (Mức lương)

Thuộc tínhKiểu dữ liệuDiễn giảiHeSLFloatHệ số lươngMucluongFloatMức lươngChucvuNvarchar(50)Chức vụBảng 3.6. QUATRINHCONGTAC (Q trình cơng tác)

Thuộc tính

MaQTSVTH: Hồng Nhất SangKiểu dữ liệu

IntDiễn giải

Mã quá trìnhTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênMaNVNchar(10)Mã nhân viênMaCVNchar(10)Mã chức vụNgayNhanChucDateNgày nhận chứcBảng 3.7. HDLD (Hợp đồng lao động)

Thuộc tínhKiểu dữ liệuDiễn giảiMaHDLDNchar(10)Mã hợp đồng lao độngMaNVNchar(10)Mã nhân viênNgayKiDateNgày kíNgayKetThucDateNgày kết thúcChucVuNvarchar(50)Chức vụHeSoLuongFloatHệ số lươngGhi ChuNvarchar(50)Ghi chúBảng 3.8. LUONG (Lương)Thuộc tínhKiểu dữ liệuDiễn giảiMaLuongNchar(10)Mã lươngLoaiLuongNvarchar(50)Loại lươngLuongCBIntLương cơ bảnLuong1CongIntLương 1 cơngBảng 3.9. CHITIETLUONG (Chi tiết lương)

Thuộc tínhKiểu dữ liệuDiễn giảiMaCTLNchar(10)Mã chi tiết lươngMaLuongNchar(10)Mã lươngMaNVNchar(10)Mã nhân viênSoCongIntSố cơngThuongFloatThưởngSVTH: Hồng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênThangTinhLuongIntTháng tính lươngLuongFloatLươngGhiChuNvarchar(50)Ghi chúBảng 3.10. TRINHDOHOCVAN (Trình độ học vấn)

Thuộc tínhKiểu dữ liệuDiễn giảiMaTDHVNchar(10)Mã trình độ học vấnTenTrinhDoNvarchar(50)Tên trình độChuyenNganhNvarchar(50)Chuyên ngành3.3.3. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng dữ liệuSơ đồ 3.7: Mơ hình dữ liệu quan hệ

3.4. Thiết kế giải thuậtSVTH: Hoàng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh Liên3.4.1. Giải thuật đăng nhập3.4.2. Giải thuật đổi mật khẩuSVTH: Hoàng Nhất SangTrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 :XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC HÙNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×