Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. MỞ ĐẦU

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh Liêntốt nghiệp này đó là tơi mong muốn phần mềm quản lý nhân sự này sẽ là công cụ hỗ

trợ đắc lực cho việc quản lý nhân sự của Công ty TNHH TM Quốc Hùng.

2. Mục tiêu của đề tài

 Tìm hiểu những lý thuyết cơ bản về quản lí nhân sự và cách tính lương

của cơng ty.

 Sử dụng các bộ cơng cụ SQL Server, C# và Window Form, Devexpress

để xây dựng phần mềm.

 Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và một số nội dung chính trong quy trình quản

lý nhân sự và tiền lương của Công ty TNHH TM Quốc Hùng.

 Xây dựng phần mềm có thể quản lý được hầu hết các thông tin và xử lý

tốt các nghiệp vụ trong quy trình quản lý nhân sự và tiền lương nhân

viên như quản lý thông tin nhân viên, thông tin tiền lương.

 Xây dựng phần mềm có thể xuất ra các thống kê, báo cáo dưới dạng số

liệu tổng hợp, đồ thị trực quan nhằm giúp người quản lý có thể nắm bắt

được tình hình và đưa ra các quyết định một cách chính xác nhất.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Phần mềm quản lí nhân sự và tiền lương cho Công ty

TNHH TM Quốc Hùng.

Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH TM Quốc Hùng.

Về không gian: Đề tài thực hiện tại Công ty TNHH TM Quốc Hùng.

Về thời gian: Đề tài dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày

22/02/2016 đến ngày 15/5/2016.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết từ các giáo trình, tài liệu và đề tài khác về

phân tích và thiết kế CSDL bằng hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2012, xây

dựng phần mềm bằng công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2013.

Phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin: Đánh giá u cầu, phân tích hệ thống,

thiết kế logic:

SVTH: Hoàng Nhất SangTrang 2Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênChuẩn hóa cơ sở dữ liệu, thiết lập các mối quan hệ.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kinh tế.

Phương pháp quan sát các quy trình thực hiện các chức năng của hệ thống tại công ty.

Phương pháp phỏng vấn thu thập số liệu về các quy định, hoạt động của công ty.

5. Kết cấu đề tài

Chương 1: Cơ sở phương pháp luận

Chương 2: Tổng quan về tình hình quản lí nhân sự và tiền lương của Công ty

TNHH TM Quốc Hùng.

Chương 3: Xây dựng phần mềm quản lí nhân sự tiền lương cho Cơng ty TNHH

TM Quốc Hùng.SVTH: Hồng Nhất SangTrang 3Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênPHẦN II: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN1.1. Phần mềm – Công nghệ phần mềm

1.1.1. Khái niệm về công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm(CNPM) được định nghĩa khác nhau theo cách khác nhau

của các nhà nghiên cứu khác nhau:

 IEEE [1993]: CNPM là việc áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống, bài bản

và được lượng hóa trong phát triển, vận hành và bảo trì phần mềm; nghiên cứu

các phương pháp tiếp cận được dùng trong.

 Pressman [1995]: CNPM là bộ mơn tích hợp cả quy trình, các phương pháp, các

công cụ để phát triển phần mềm máy tính.

 Larousse [1996]: CNPM là tập hợp các phương pháp, mơ hình, kĩ thuật, cơng

cụ và thủ tục liên quan đến các giai đoạn xây dựng một sản phẩm phần mềm.

Định nghĩa chung: Công nghệ phần mềm là một tổng thể gồm 3 thành phần:

Phương pháp, công cụ, thủ tục. Giúp cho các kỹ sư phần mềm có một nền tảng, định

hướng trong quá trình thiết kế và giúp cho người quản trị dự án nắm được quy trình

các bước để thực hiện một dự án phần mềm.

1.1.2. Khái niệm phần mềm

Phần mềm là các chương trình máy tính và những tài liệu liên quan đến nó như:

các yêu cầu, mơ hình thiết kế, tài liệu hướng dẫn sử dụng… Do đó, chúng ta thấy rằng

đặc điểm của phần mềm là trừu tượng và vơ hình.

 Nếu hiểu theo nghĩa hẹp: Phần mềm là dịch vụ chương trình để tăng khả năng

xử lý của phần cứng máy tính (như hệ điều hành - OS).

 Nghĩa rộng: Phần mềm là tất cả các kỹ thuật ứng dụng để thực hiện những dịch

vụ chức năng cho mục đích nào đó bằng phần cứng.SVTH: Hoàng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênPhần mềm được tập hợp lên từ các nhóm thành phần: Nhóm các kỹ thuật,

phương pháp luận, nhóm các chương trình, nhóm các tư liệu.

 Nhóm các kỹ thuật, phương pháp luận gồm:

 Các khái niệm và trình tự cụ thể hóa một hệ thống.

 Các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề.

 Các trình tự thiết kế và phát triển được chuẩn hóa.

 Các phương pháp đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế chương trình,

kiểm thử, tồn bộ quy trình quản lý pháp triển phần mềm.

 Nhóm các chương trình

Là phần giao diện với phần cứng, tạo thành từ các nhóm lệnh chỉ thị cho

máy tính biết trình tự thao tác xử lý dữ liệu.Phần mềm cơ bản: Với chức năng cung cấp môi trường thao tác dễ dàng

cho người sử dụng nhằm tăng hiệu năng xử lý của phần cứng (ví dụ như

OS là chương trình hệ thống).Phần mềm ứng dụng: Dùng để xử lý nghiệp vụ thích hợp nào đó (quản lý,

kế tốn,…) phần mềm đóng gói, phần mềm của người dùng. Nhóm các tư liệu

Những tư liệu hữu ích, có giá trị cao và rất cần thiết để phát triển, vận hành

và bảo trì phần mềm.Để chế ra phần mềm với độ tin cậy cao cần tạo ra các tư liệu chất lượng

cao: Đặc tả yêu cầu, mô tả thiết kế từng loại, điều kiện kiểm thử, thủ tục

vận hành, hướng dẫn thao tác. Các yếu tố khác

Sản xuất phần mềm phụ thuộc rất nhiều vào con người (kỹ sư phần

mềm). Khả năng hệ thống hóa trừu tượng, khả năng lập trình, kỹ năngSVTH: Hoàng Nhất SangTrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×