Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

1 VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoại

R1

220D5

LEDU1

7805

1BR1C1C26800uF0.33uFVIVO3C3J10.1uF23

2

1GNDJ31

2

3CONN-SIL3CONN-SIL3

BRIDGE

1VIVO3GNDU2C4

0.1uF27812VIC86800uF10uF3C517905C7VO

GND2U3J2100uF1

2

3

CONN-SIL3VIVO3C6

100uF17912GND2U4Q7Q6Q5Q4Q3Q1Q2Q0Hình 3.1. Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn 5V-1AD6 D1 D2 D3 D8 D4 D5 D7

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

KICHQ2

VccA1015

VccR3

10kR1

2k2GNDVCCOUTCLK_DWQ1

C1815R2

10kC1

1nFHình 3.2. Sơ đồ nguyên lý mạch thu hồng ngoạiTrang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

32J4

1

2

3

CONN-SIL3J5

1

2

3

CONN-SIL3J6

1

2

3

CONN-SIL3ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiD1

LEDJ1(220AC)

R21

2R1150CONN-SIL24701KICHQ1R3U12A1015BUZ16U24BT136CHUONGMOC30211KHình 3.3. Sơ đồ nguyên lý mạch chngCA11

0

0

1U12

15

1

10

9UP5

4

11

14DWU7D0

D1

D2

D3Q0

Q1

Q2

Q3UP

DN

PL

MRTCU

TCD3

2

6

77

1

2

6

4

5

312

13A

B

C

D

BI/RBO

RBI

LTQA

QB

QC

QD

QE

QF

QG13

12

11

10

9

15

1474LS247R18

R19

220

R20

220

R21

220

R23

220

R24

220

R25

220

220A1

B1

C1

D1

E1

F1

G17SEG174LS192CA11

0

0

1U13

15

1

10

9

5

4

11

14U10D0

D1

D2

D3Q0

Q1

Q2

Q3UP

DN

PL

MRTCU

TCD3

2

6

7

12

137

1

2

6

4

5

3A

B

C

D

BI/RBO

RBI

LT

74LS247QA

QB

QC

QD

QE

QF

QG13

12

11

10

9

15

14R26

R27

220

R28

220

R29

220

R30

220

R31

220

R32

220

220A1

B1

C1

D1

E1

F1

G174LS192R1

10kC1

10uFHình 3.4. Sơ đồ ngun lý mạch đếm, hiển thị, resetTrang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

337SEG2ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoại

J2

2

1

2 VCC 1 GNDR2

1k

3J1VCC11

CONN-SIL1OUTQ1R1

2C18151.5kGNDC1

101LED THUQ7Q6Q5Q4Q3Q1Q2Q0Hình 3.5. Sơ đồ nguyên lý mạch thu hồng ngoại.D6 D1 D2 D3 D8 D4 D5 D7

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

DIODE

KICHQ2

VccA1015

VccR3

10kR1

2k2GNDVCCOUTCLK_DWQ1

C1815R2

10kC1

1nFHình 3.6. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển dừng đếm.

3.2VẼ PCBTrang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

34ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiHình: Mạch hiển thị.Hình: Mạch điều khiển hiển thị.Trang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

35ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiHình: Mạch chng.Trang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

36ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiHình: Mạch thu hồng ngoại.Hình: Mạch phát hồng ngoại.Trang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

37ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiHình: Mạch nguồn 5V-1A.Hình: Mạch điều khiển dừng đếm.

Trang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

38ĐAĐT13.3Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiGIA CÔNG MẠCH VÀ LẮP RÁP KIỂM TRA MẠCH

Bảng 3.1.Danh sách linh kiện cho mạch:

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28Tên linh kiện

IC 74LS192

IC 74LS247

IC NE555

IC KBP307

IC 7805

IC 7812

IC 7905

IC 7912

Opto triac MOC3020

Triac BT136

Transistor C1815

Transistor A1015

Led phát hồng ngoại

Mắt thu hồng ngoại 3 chân TSOP1838

Tụ gốm C101

Tụ hóa 1uF

Tụ hóa 10uF

Tụ hóa 100uF

Tụ hóa 2200uF

Diode 4148

Điện trở 100 ohm

Điện trở 150 ohm

Điện trở 1k ohm

Điện trở 2k2 ohm

Điện trở 470 ohm

Điện trở 10k ohm

Biến trở 10k

Led đơnTrang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

39Số lượng

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

2

2

2

3

4

2

8

2

3

1

4

1

7

2

1ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiChương 4:KẾT LUẬN

Mạch chạy đúng như yêu cầu đề tài.

Hướng phát triển: Có thể thay led 7 đoạn nhỏ thành loại lớn.Trang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×