Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Tính toán cân bằng nhiệt lƣợng

II. Tính toán cân bằng nhiệt lƣợng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu tử288

VàoRaP0,7460,747N0,7420,743A0,7310,732II.1 Tính tốn cân bằng nhiệt lượng lò thứ nhấtBảng 43: Entanpy của hỗn hợp hơi vào lò phản ứng

Entanpy

Y'i =Yi =qtqtYiMiY'/MiY'i(kJ/k

g)(kJ/h)1,580,1087700831,60,0370,5920,04161864,72637,890,0461,380,09041434134,844382,740,0281,2320,0841405118,02C4H10 58127,580,00923 0,530,0036140050,4C5H12 72127,580,00923 0,660,0045139262,64A106,532128,490,00923 0,990,00671715114,9N112,532277,50,022,30,1561704265,82P114,532656,820,04755,440.371703629,7-35256,81,00014,7121,000-2272,6Cấu

tửMiH2210971,70,794CH416510,3C2H630C3H8NiNi/ niMiY'iĐể tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng ta dùng công thức sau:

qp = - 335b

Vớib: hiệu suất tạo hydro tính theo khối lượng nguyên liệu ban đầu (% khối lượng)

Ta có: GH2 = (11456.82 - 10971,7).2= 970,24 (kmol/h)b= = 0,8% khối lượng

vậy qp = -335 0,8= -268(kj/kg)Nhiệt do hỗn hợp và khí tuần hồn mang vào:

Q1 =203075 x 2272,6 = 461508245 (kJ/h)

Nhiệt mất mát do tỏa ra mơi trường :Ta có : Q4 = 0,01.Q1 = 0,01. 461508245= 4615082,45 (kJ/h)

 Nhiệt lượng tiêu tốn cho phản ứng reforming

Q2 = GC.qp =120098,04 x 268 = 32186274,72(kJ/h)

 Do vậy nhiệt do sản phẩm và khí mang ra là :

Q3 = Q1 - Q2 - Q4= 461508245 - 32186274,72–4615082,45= 424706887,8

(kJ/kg).SuyQ3 =203075. qtr

ra: qtr = 2091,4(kJ/kg)Ta có bảng sau

Bảng 44 : Cân bằng nhiệt lượng của lò phản ứng thứ nhất

DòngNhiệt độLượngEntanpyNhiệt lượng(oK)(kJ/h)(kJ/kg)(kJ/h)Dòng vào

Q18032030752272,6461508245203075461508245Dòng ra

Q2268Tr1Q320307575949742,72091,4424706887,8Q44615082,45203075461508245II.2 Tính tốn cân bằng nhiệt lượng lò thứ hai

Bảng 45: Entanpi của hỗn hợp hơi vào lò phản ứng

Entanpy

Y'i =Yi =qtqtYiMiY'/MiY'i(kJ/k

g)(kJ/h)1,5740,109770089,30,0410,6560,045161872,81693,80,051,50,11434143,444438,330,0321,4080,0971405136,3C4H10 58183,180,0130,7540,052140072,8C5H12 72183,180,0130,9360,065139290,48A309,170,022,130,141715240,1Cấu

tửMiH2211610,380,787CH416565,9C2H630C3H8106,532NiNi/ niMiY'iN112,53283,50,00570,640,044170474,976P114,532619,010,04254,870.341703579,02-1011.681,00014,471,000-1362,88Để tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng ta dùng công thức sau :

qp= - 335.b

Với b: hiệu suất tạo hydro tính theo khối lượng nguyên liệu ban đầu (% khối lượng).

Ta có: G H2 = (11610,38 – 11456,82) .2 = 307,12 (kmol/h) .

b= .100% = 0,256% khối lượng

 Vậy q p = - 335.0,256 = - 85,667 (kJ/kg)

 Nhiệt do hỗn hợp và khí tuần hồn mang vào:

Q 1 = 203120,95 1362,88= 27642328,4 (kJ/h)

 Nhiệt mất mát do tỏa ra mơi trường :

Ta có : Q 4 = 0,01.Q 1 = 0,01 27642328,4 = 276423,284 (kj/h)

 Nhiệt lượng tiêu tốn cho phản ứng reforming

Q 2 = G C .q p = 120098,0485,667= 10288438,79 (kj/h)

 Do vậy nhiệt do sản phẩm và khí mang ra là :

Q 3 = Q 1 - Q 2 - Q 4 = 27642328,4 - 10288438,79 - 276423,284

= 17077466,33 (kj/kg)

Mà Q 3 = 203075 . q tr

Suy ra q tr = 84,09 (kj/kg)

Ta có bảng sau :Bảng 46: Cân bằng nhiệt lượng của lò phản ứng thứ 2

DòngNhiệt

độ

(oK)LượngEntanpyNhiệt lượng(kJ/h)(kJ/kg)(kJ/h)Dòng vào

Q18032030751362,8827642328,420307527642328,4Dòng ra

Q285,667Tr1Q320307510288438,7984,0917077466,33Q4276423,284II.3.20307527642328,4Tính tốn cân bằng nhiệt lượng lò thứ ba

Bảng 47: Entanpi của hỗn hợp hơi vào lò phản ứng

Entanpy

Y'i =Yi =qtqtYiMiY'/MiY'i(kJ/k

g)(kJ/h)1,5880,1247700954,80,0390,6240,049161879,28693,80,0471,410,111434157,7444438,330,031,320,1031405144,7C4H10 58183,180,01250,7250,05651400791C5H12 72183,180,01250,90,07139297,44A390,10,02672,840,2211715379,01Cấu

tửMiH2211610,380,794CH416565,9C2H630C3H8106,532NiNi/ niMiY'iP114,532565,880,03874,430.3451703-14630,251,00012,831,000-588,02

3192Để tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng ta dùng công thức sau :

qp= - 335.b

Với b: hiệu suất tạo hydro tính theo khối lượng nguyên liệu ban đầu (% khối lượng).

Ta có: G H2 = (11610,38 – 11456,82) .2 = 307,12 (kmol/h) .

b= .100% = 0,256% khối lượng

 Vậy q p = - 335.0,256 = - 85,667 (kJ/kg)

 Nhiệt do hỗn hợp và khí tuần hồn mang vào:

Q 1 = 203096,95 3192= 648285464,4 (kJ/h)

 Nhiệt mất mát do tỏa ra mơi trường :

Ta có : Q 4 = 0,01.Q 1 = 0,01 648285464,4 = 6482854,644 (kj/h)

 Nhiệt lượng tiêu tốn cho phản ứng reforming

Q 2 = G C .q p = 120098,0485,667= 10288438,79 (kj/h)

 Do vậy nhiệt do sản phẩm và khí mang ra là :

Q 3 = Q 1 - Q 2 - Q 4 = 648285464,4 - 10288438,79 - 6482854,644

= 631514171 (kj/kg)

Mà Q 3 = 203075 .q tr

Suy ra q tr = 3109,75 (kj/kg)

Ta có bảng sau:Bảng 48: Câng bằng nhiệt lượng của lò phản ứng thứ baDòngNhiệt độLượngEntanpyNhiệt lượng(oK)(kJ/h)(kJ/kg)(kJ/h)2272,6648285464,4Dòng vào

Q1803203075

203075648285464,4Dòng ra

Q2Q3268Tr1203075Q4

2091,410288438,79631514171

6482854,6442030751296570929KẾT LUẬN

Với đề tài "Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác với lớp xúc tác cố định

năng suất 980000 tấn/năm”, được sự giúp đỡ ân cần của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS.

Văn ĐÌnh Sơn Thọ em đã hoàn thành đồ án đúng hạn. Qua đồ án em rút ra những kiến

thức và những kinh nghiệm cần thiết cho bản thân.

Hiểu được tầm quan trọng của phân xưởng reforming trong nhà máy lọc hoá dầu.

Nắm được ngun tắc hoạt động của dây chuyền cơng nghệ.

Tìm hiểu về bản chất hóa học, nhiệt động học và xúc tác của q trình cũng như

đặc tính của ngun liệu để phục vụ cho việc lựa chọn công nghệ .

Từ đồ án này có thể hình dung cụ thể hố của việc thiết kế một phân xưởng

reforming.

Tuy nhiên , đây mới chỉ là bước đầu của quá trình tìm hiểu và thiết kế theo thực

tế nên vẫn còn nhiều vấn đề thiếu sót.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Khánh Diệu Hồng: Hóa học dầu mỏ và khí; Nhà xuất bản

KHKT, 2012.

2. Công nghệ chế biến dầu mỏ - Tác giả: TS. Lê Văn Hiếu, Trường Đại học Bách

Khoa - Hà Nội năm 2000.

3. Tính tốn cơng nghệ các quá trình chế biến dầu mỏ. Đại học Bách Khoa xuất bản

năm 1972.

4. Giáo trình xúc tác trong cơng nghệ hóa dầu, Đinh Thị Ngọ năm 1999.

5. Hướng dẫn Thiết kế q trình chế biến hố học dầu mỏ - Trường Đại học Bách

Khoa - Hà Nội, Khoa Đại học Tại chức xuất bản năm 1975.

6. Các sổ tay hóa lý và hóa cơng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tính toán cân bằng nhiệt lƣợng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×