Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.2 Tính toán lò thứ hai

I.2 Tính toán lò thứ hai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Độ tụt áp giữa các lò thường từ: 0,15 –0,35kg/cm2, chọn 0,3 kg/cm2 khi đó áp

suấtchung của khí ngun liệu vào lò:

40 - 0,3 = 39,7 kg/cm2 = 3893301,952 (Pa)Bảng 29: Áp suất chung của hỗn hợp khí nguyên liệu vào lò thứ hai

Cấu tửNiY’iPi=3893301,952

×Y’iCnH2n-6309.170,0277866,030.005722191.883.5CnH2n

CnH2n +2619.010.042516546.53H211456.820.7873064028.6CnH2n +2*2081.20,13506129,2636608,631,0003893301,95 Nhiệt độ đầu vào của nguyên liệu vào lò thứ hai là: Tr2= 803 K

Ta có:

Tr2 = 803K  1000/Tr2 = 1,245(K-1)K1 = 3,145×10-7 (kmol/ph×kg xúc tác×Pa2)

Độ giảm tương đối do hàm lượng naphten thơm hóa là:- dN12/dVR2 = k1.PN - .PA.PH23= 3,145-7 221918,81- .77866,03(3064028,6)3=6,510-3Với KP1 = 9,813×1012×

e46.1525600

803= 14,866×1020 (Pa3)-NN12= 6,510-3VR2 mà VR2=

Trong đó:M2 là lượng xúc tác lò 2: 12288 (kg)

NC2 lượng nguyên liệu vào lò thứ hai: 1011.68 (kmol/h)

VR2= 12288 = 12,15 (kg xúc tác/ kmol)

1011.68Với VR2= 12,15, vậy ta có NN12 = 6.5x10-3 ×12,15= 0.08

Lượng naphten sau khi phản ứng (1) là:

N’N12 = (Y’N12 - NN12)×Gc = (0.0825- 0,08)×1011.68= 0 (kmol/h)Vậy lượng naphten tham gia phản ứng (1) là:

0,08×1011.68= 80.93 (kmol/h)

Như vậy không xảy ra phản ứng (2) và (3)

Lượng parafin giảm đi do phản ứng hydrocracking là :

-dNP/dVR2= K4

= 0,1 × = 0,0044 ( kmol/h × kg xúc tác)

Suy ra: NN42 = 0.0044×12,15 = 0,052 (kmol/h).

Lượng parafin còn lại sau phản ứng hydrocracking là :

(0,61–0,0534 ) × 1011.68 = 563.04 (kmol/h)

 Lượng parafin bị hydrocracking thành khí là:

0,0534×1011.68 = 54.08(kmol/h)

Vậy ta có cân bằng vật chất các phản ứng hố học sau

Bảng 30: Cân bằng các phản ứng hóa học cho phản ứng hoá học thứ 2

Lượng các chất tham gia phản

ứng(Kmol/h)80.93CnH2nLượng các sản phẩm80.93CnH2n-6 +80.93×3 H254.08CnH2n+2 +54.08(n-3)/3H254.08 n/15( (CH4+C2H6+C3H8+C4H10+C5H12)Bảng 31: Thành phần nguyên liệu trong lò phản ứng thứ hai

Cấu tửLượng vàoLượng raA309.17390.1N83.50P619.01563.041011.68955.98Bảng 32: Thành phần khí tuần hồn trong lò thứ hai

H211610.3811456.82CH4537.24565.9C2H6665.1693.8C3H8409.631110,78C4H10154.48183.18154.48183.1813377.7534783,05C5H12

Bảng 33: Khí tuần hồn ra khỏi lò phản ứng hai

Cấu tửMiNiH2211610.38CH416C2H6Y'i = Ni/NiMi×Y'i0,851.7565.90.0410.65630693.80,051.5C3H8441110,780.0321.408C4H1058183.180,0130.754C5H1272183.180,0130.936-34783,051,0009,06 Tổng hợp các số liệu cân bằng vật chất của lò thứ hai

Bảng 34: Cân bằng vật chất của lò phản ứng thứ hai

Cấu

tửNi (Kmol/h)Y'iMiG = Mi×Ni(kg/h)Dòng vào

A309.170,02105.332555.6N83.50.0057112.29293.6P619.010.0425108.270133.8H211456.820.7872081.20,136.73291137.9536608,631,000P*203120.95Lượng ra (Thành phần)

A390.10,0266108.2442224

.4N00114.240P565.880,0386116.2465777.9H211610.380.7894

3151143.4P*2064.390,1414630.751,0000203096.95Lượng khí tuần hồn là:

(11610.38+2064.39) × 6.954 = 95094.4 (kg/h)

 Vậy ta có phương trình sau :

108026.55 = 390.1 ×(14n-6) + 0×14n + 565.88×(14n+2)

 n = 8.16

Từ đó ta tính được:

MP = 14n + 2= 8.16 ×14 + 2 = 112.6

MN = 14n= 8.16 ×14 = 110.6

MA = 14n - 6 = 8.16 ×14 - 6 = 106.6I.3. Tính tốn cho lò phản ứng thứ ba

Bảng 35: Thành phần của nguyên liệu vào lò thứ ba

Y’i = Ni/ NiCấu tửNi, Kmol/hCnH2n-6390.10,41CnH2n +2565.880,59955.481,000 Độ tụt áp giữa các lò thường từ: 0,15 –0,35kg/cm2, chọn 0,3 kg/cm2

 Khi đó áp suất chung của

0,3=39,4kg/cm2=3863881,534 Pakhíngunliệuvào39,7-Bảng 36: Áp suất chung của hỗn hợp khí nguyên liệu vào lò thứ ba

Cấu tửN’iCnH2n-6390.1Y’i = Ni/ NiPi=3863881,534.Y’i

102779.20,0266

CnH2n +2565.8814914.32

0,0386H211610.383067921.9

0,794CnH2n +2*2064,39540943.4

0,14Tổng VR3

Trong đó :14630,751,00003863881,534M= Nc 33

M3 là lượng xúc tác ở lò 3 là: 29491.2 (kg)

NC3 lượng nguyên liệu vào lò thứ ba: 955.48 (kmol/h) VR3= 30.87 (kg xúc tác /kmol)

=

29491.2

955.48 Lượng parafin giảm đi do phản ứng hydrocracking là :

-dNP/dVR2= K4

=0,1 ×

=0.0039 (kmol/h×kg xúc tác).

Suy ra: NN42 = 0.0039×30,87 = 0.12 (kmol/h)

 Lượng parafin còn lại sau phản ứng hydrocracking là :(0,59–0.12 ) ×955.48=449.1(kmol/h

 Lượng parafin bị hydrocracking thành khí là:

0.12× 955.48= 114.66 (Kmol/h)

 Vậy ta có cân bằng vật chất các phản ứng hoá học sau:

Bảng 37: Cân bằng phản ứng hóa học cho phản ứng hố học thứ ba

Lượng các chất tham gia phản ứng (kmol/h)Lượng các chất sản phẩm (kmol/h)114,66CnH2n+2 +114,66(n-3)/3H2114,66n/15 (CH4+C2H6+C3H8+C4H10+C5H12)Bảng 38: Thành phần nguyên liệu trong lò phản ứng thứ ba

Cấu tửLượng vàoLượng raA390.1390.1P565.88984.774016,32811939,77Bảng 39: Thành phần khí tuần hồn trong lò thứ ba

11610.38H211413.16565.9628.3C2H6693.8756.2C3H81110,78500.73C4H10183.18245.58C5H12183.18245.5834783,0513789.55CH4Bảng 40: Khí tuần hồn ra khỏi lò phản ứng ba

Cấu tửMiNiY'i = Ni/NiMi×Y'iH2211413.160,811,64CH416628.30,050,8C2H630756.20,0551,65C3H844500.730,0361,584C4H1058245.580,0181,044C5H1272245.580,0181,296-13789.551,0008.014 Tổng hợp các số liệu cân bằng vật chất của lò thứ ba

Bảng 41: Cân bằng vật chất của lò phản ứng thứ ba

Cấu

tửNi (Kmol/h)Y'iMiG=

Mi×Ni(kg/h)Dòng vàoA390.1P565.880,0266108,24

114,2842224.4

65777,90,0386

H211610.38

0,794P*2064,39 6,95496094,350,14

14630,75203096,95

1,0000

Lượng ra (Thành phần)A390.1P449.1H211413.16P*3376,3935691,32 Lượng khí tuần hồn là:0,025

0,029115109825121119157,20,73

0,2

1,00008.014110509.45

517570,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.2 Tính toán lò thứ hai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×