Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 41: Cân bằng vật chất của lò phản ứng thứ ba

Bảng 41: Cân bằng vật chất của lò phản ứng thứ ba

Tải bản đầy đủ - 0trang

(11413.16+2376,39) ×8.014 = 110509.45 (kg/h)

 Lượng hydrocacbon là:

203096,95 –110509.45 = 227761,5 (kg/h)

Vậy ta có phương trình sau :

92587,25 = 390.1×(14n-6) +0449.1 ×(14n+2)

n=8

Từ đó ta tính được:MP = 14n + 2= 8 ×14 + 2 = 114

MN = 14n= 8 ×14 = 112

MA = 14n - 6 = 8 ×14 - 6 = 106II. Tính tốn cân bằng nhiệt lƣợng

 Phương trình cân bằng nhiệt tổng qt có thể viết như sau :

Q1 = Q 2 + Q 3 + Q 4

Trong đó :

Q1 : là nhiệt độ hỗn hợp nguyên liệu và khí tuần hồn mang vào

Q2 : là nhiệt độ tiêu tốn cho phản ứng reforming

Q3 : là nhiệt độ hỗn hợp sản phẩm và khí tuần hồn mang ra

Q4 : là nhiệt mất mát

 Trước tiên ta cần tính entanpy của dòng hơi ngun liệu ở cửa vào của lò phản ứng

thứ nhất

 Để xác định entanpy của P, N, A trước tiên ta cần xác định của nguyên liệu

Bảng 42 : 28

8288 của hỗn hợp hơi ở cửa ra và ở cửa vàoCấu tử288

VàoRaP0,7460,747N0,7420,743A0,7310,732II.1 Tính tốn cân bằng nhiệt lượng lò thứ nhấtBảng 43: Entanpy của hỗn hợp hơi vào lò phản ứng

Entanpy

Y'i =Yi =qtqtYiMiY'/MiY'i(kJ/k

g)(kJ/h)1,580,1087700831,60,0370,5920,04161864,72637,890,0461,380,09041434134,844382,740,0281,2320,0841405118,02C4H10 58127,580,00923 0,530,0036140050,4C5H12 72127,580,00923 0,660,0045139262,64A106,532128,490,00923 0,990,00671715114,9N112,532277,50,022,30,1561704265,82P114,532656,820,04755,440.371703629,7-35256,81,00014,7121,000-2272,6Cấu

tửMiH2210971,70,794CH416510,3C2H630C3H8NiNi/ niMiY'iĐể tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng ta dùng công thức sau:

qp = - 335b

Vớib: hiệu suất tạo hydro tính theo khối lượng nguyên liệu ban đầu (% khối lượng)

Ta có: GH2 = (11456.82 - 10971,7).2= 970,24 (kmol/h)b= = 0,8% khối lượng

vậy qp = -335 0,8= -268(kj/kg)Nhiệt do hỗn hợp và khí tuần hồn mang vào:

Q1 =203075 x 2272,6 = 461508245 (kJ/h)

Nhiệt mất mát do tỏa ra mơi trường :Ta có : Q4 = 0,01.Q1 = 0,01. 461508245= 4615082,45 (kJ/h)

 Nhiệt lượng tiêu tốn cho phản ứng reforming

Q2 = GC.qp =120098,04 x 268 = 32186274,72(kJ/h)

 Do vậy nhiệt do sản phẩm và khí mang ra là :

Q3 = Q1 - Q2 - Q4= 461508245 - 32186274,72–4615082,45= 424706887,8

(kJ/kg).SuyQ3 =203075. qtr

ra: qtr = 2091,4(kJ/kg)Ta có bảng sau

Bảng 44 : Cân bằng nhiệt lượng của lò phản ứng thứ nhất

DòngNhiệt độLượngEntanpyNhiệt lượng(oK)(kJ/h)(kJ/kg)(kJ/h)Dòng vào

Q18032030752272,6461508245203075461508245Dòng ra

Q2268Tr1Q320307575949742,72091,4424706887,8Q44615082,45203075461508245II.2 Tính tốn cân bằng nhiệt lượng lò thứ hai

Bảng 45: Entanpi của hỗn hợp hơi vào lò phản ứng

Entanpy

Y'i =Yi =qtqtYiMiY'/MiY'i(kJ/k

g)(kJ/h)1,5740,109770089,30,0410,6560,045161872,81693,80,051,50,11434143,444438,330,0321,4080,0971405136,3C4H10 58183,180,0130,7540,052140072,8C5H12 72183,180,0130,9360,065139290,48A309,170,022,130,141715240,1Cấu

tửMiH2211610,380,787CH416565,9C2H630C3H8106,532NiNi/ niMiY'iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 41: Cân bằng vật chất của lò phản ứng thứ ba

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×