Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 22: phân bố lượng chất xúc tác theo từng lò phản ứng

Bảng 22: phân bố lượng chất xúc tác theo từng lò phản ứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Suy ra –NN11= 0,0244 x VR11 mà VR11=Trong đó:Mi là lượng xúc tác lò 1 : 7372.8 (Kg)NC1 lượng nguyên liệu vào lò thứ nhất : 1062.81 (kmol/h)

Suy ra: VR1=7372.8= 6.94 (kg xúc tác/ kmol)1062.81Với VR1 = 6.94 vậy ta có NN11= 0.02444×6.94 = 0,17

 Lượng naphten sau khi phản ứng (1) là :

N’N11 = (Y’N1 - NN11)×Gc

= (0,2611 - 0,17)×1062.81= 95.6529(kmol/h)

 Vậy lượng naphten tham gia phản ứng (1) là:

0,17×1062.81 =180.68 (kmol/h)

 Hằng số tốc độ của phản ứng chuyển hóa naphten thành parafin ở nhiệt độ 803 oK.

Tr2 = 803K  1000/Tr2 = 1,245

K2= 2,398×10-15(K-1)(kmol/Ph×kg xúc tác). Tính KP2 :

Ta nhận thấy KP2<<1 chứng tỏ ưu thế phản ứng nghịch chuyển hóa từ hydrocacbon

parafin thành naphten

 Sự tăng hàm lượng naphten do phản ứng (2) là:-= k2.PN.PH2 - .PP

= 2,398×10-15×78454,5×3098950,7- - .x 188290,7= 3.7×10-4 (kmol/h×kg xúc tác).Với Kp2= 98,1-1 x 10-3 x e(4450/803)-7,12= 0,0021x10-3( Pa-1)

Suy ra: NN21 = 3,7×10-4 ×6,94= 2,57×10-3 (kmol/h).

 Vậy lượng naphten sau phản ứng (1) và (2) là:

N’N21 = (Y'N1 + NN21 - NN11)×Gc

= (0,2611 + 2,49×10-3 - 0,17) ×2711,3

= 99.56 (kmol/h)

 Lượng parafin chuyển hóa thành naphten là:

N’P = 2.49×10-3×2711,3 = 6.75 (kmol/h)

 Hằng số tốc độ của phản ứng hydrocraking naphten và hydrocracking parafin ở

nhiệt độ 803oK.

Tr3,4 = 803K  1000/Tr3,4 = 1,245(K-1)Tra đồ thị trong sổ tay hóa lý ta được : K3= K4 = 0,1(kmol/Pa×h×kg xúc tác)

 Lượng naphten giảm đi do phản ứng hydrocracking là :-= k3.

=0,1 . = 0,002 (kmol/h x kg xúc tác)

Suy ra: NN31 = 0,002×6.94= 0,014 (kmol/h).

 Vậy lượng naphten sau phản ứng (1) ,(2)và (3) là:

N’N21= (Y'N1 + NN21 - NN11- NN31)×Gc

= (0,2611 + 2.57×10-3 - 0,17 - 0,014) ×2711,3

= 83.5 (kmol/h)

 Lượng naphten bị hydrocracking là :

0,014×2711,3 = 14.88 (kmol/h)Lượng parafin còn lại sau phản ứng hydrocracking là :

(0,618–0.033–2.57×10-3 ) ×2711,3 =619.01 (kmol/h).

 Lượng parafin bị hydrocracking thành khí là:

0.033×2711,3 = 35.39 (kmol/h).

 Vậy ta có cân bằng vật chất các phản ứng hố học sau:

Bảng 23: Cân bằng các phản ứng hóa học cho phản ứng hoá học thứ nhất

Lượng các chất tham gia phản ứng

(kmol/h)Lượng các sản phẩm180.68CnH2n180.68CnH2n-6 + 180.68×3 H22.73CnH2n+22.73CnH2n + 2.73H214.88CnHn + 14.88(n/3)H214.88.(n/15) (CH2+C2H6+C3H8+C4H10+C5H12)35.39 CnH2n + 35,39.(n-3)/3) H235.39. n/15(CH2+C2H6+C3H8+C4H10+C5H12)Bảng 24: Thành phần lượng nguyên liệu trong lò phản ứng thứ nhất

Cấu tửLượng vàoLượng raA128,49309.17N277,583.5P656,82619.011062.811011.68Bảng 25: Thành phần khí tuần hồn

H210971,711456.82CH4510,3537.24C2H6637,89665.1C3H8382,74409.63C4H10127,58154.48C5H12127,58154.4832545,513377.75Bảng 26: Khí tuần hồn ra khỏi lò phản ứng

Cấu tửMiNiY'i = Ni/NiMi×Y'iH2211456.820.8561.712CH416537.240,040,64C2H630665.10,051,5C3H844409.630.03061.35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 22: phân bố lượng chất xúc tác theo từng lò phản ứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×