Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng cụ thể nội dung các bước tư vấn pháp luật đất đai cho ông H trong vụ việc này.

Xây dựng cụ thể nội dung các bước tư vấn pháp luật đất đai cho ông H trong vụ việc này.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Thống nhất cách thức làm việc và phương thức liên lạc cho các lần tiếp

theo và hẹn thời gian làm việc lần sau.

- Cuối cùng là luật sư tư vấn không được cam kết chắc chắn kết quả cuối

cùng của vụ việc để từ đó khách hàng kí hợp đồng dịch vụ với mình.

Bước 2: Nghiên cứu và thu thập tài liệu

Sau khi đọc và nghiên cứu kỹ hồ sơ của ông H. Luật sư cần sắp xếp các sự

kiện theo trình tự thời gian, trong đó cần chú ý đến các chủ thể, thời gian, địa điểm.

Từ đó, yêu cầu ông H cung cấp các loại hồ sơ, tài liệu cần thiết để giải quyết vụ

việc.

Bước 3: Xác định vấn đề pháp lý

Vấn đề mấu chốt là việc ông H viết đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện là

đúng hay sai? Để làm rõ câu hỏi này cần trả lời được hai câu hỏi sau:

- Ông H có quyền đứng tên chủ sử dụng mảnh đất trên khơng?

- UBND xã X có thẩm quyền thu hồi đất hay khơng?

- Ơng H gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND huyện là đúng thẩm quyền hay

không?

Bước 4: Xác định nguồn luật áp dụng

Do đề bài không nêu rõ thời gian ông H gửi đơn lên UBND xã làm đơn đề nghị

đứng tên chủ sở hữu mảnh đất của bà C, thời gian ra quyết định thu hồi mảnh đất

của bà C. Cho nên, em giả sử thời gian ông H gửi đơn đề nghị đứng tên mảnh đất

lên UBND xã là ngay sau khi bà C mất, tức là tại thời điểm năm 2007.

Theo nguyên tắc chọn luật áp dụng tại thời điểm xảy ra tranh chấp thì các nguồn

luật được áp dụng bao gồm:

- Luật đất đai năm 2003;5- Bộ luật dân sự năm 2005;

- Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004;

Bước 5: Phân tích vụ việc

Ơng H có quyền đứng tên chủ sử dụng mảnh đất trên khơng?

Ơng H khơng có quyền đứng tên chủ sở hữu mảnh đất, vì:

Thứ nhất, Ơng H tham gia tranh chấp ranh giới sử dụng đất với bà N trên cơ sở ủy

quyền của bà C. Như vậy thì ơng H chỉ có quyền và nghĩa vụ giải quyết tranh chấp

trong phạm vi ủy quyền mà khơng có quyền định đoạt tài sản của bà C. Hơn nữa,

theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 147 BLDS năm 2005: “Đại diện theo ủy

quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau:.. Người ủy quyền hoặc

người được ủy quyền chết…”Như vậy, khi bà C chết thì ơng H cũng chấm dứt tư

cách đại diện cho bà C. Ông H khơng còn liên quan gì đến tranh chấp của bà C và

bà N. Nên ông H muốn đứng tên mảnh đất này với tư cách người đại diện là không

thể được,

Thứ hai, bà C chết không để lại di chúc nên di sản sẽ chia theo pháp luật, tức

là chia thừa kế theo quy định tại Khoản 1 Điều 676 BLDS 2005. Ơng H là họ hàng

xa khơng thuộc hàng thừa kế nào, cho nên ơng H khơng có quyền được hưởng di

sản thừa kế mảnh đất này.

Mặt khác, bà C khơng có người thừa kế thì theo Khoản 7 Điều 38 Luật Đất

đai năm 2003 về trường hợp thu hồi đất: “Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp…

cá nhân sử dụng đất chết mà khơng có người thừa kế”. Như vậy, khơng có trường

hợp nào giúp ơng H đứng tên quyền sở hữu mảnh đất của bà C được.

UBND xã X có thẩm quyền thu hồi đất hay không?

Việc làm của UBND xã bao gồm:6- Không đồng ý với đề nghị của ông H được đứng tên chủ sử dụng mảnh đất

của bà C. Đây là quyết định đúng theo quy định pháp luật như giải thích trên.

- Ra quyết định thu hồi mảnh đất của bà C với lý do bà khơng có người thừa

kế là quyết định sai:

o Mảnh đất của bà C vẫn còn đang tranh chấp về ranh giới sử dụng với bà N,

chưa có ranh giới đất rõ ràng thì cơ quan có thẩm quyền chưa được thu hồi.

Nếu UBND xã thu hồi đất thì tức là đã tự giải quyết tranh chấp của bà C và

bà N vượt quá quyền hạn.

o UBND xã X đã vượt quá quyền hạn trong việc thu hồi đất theo quy định tại

Điều 44 Luật đất đai, thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp này là của

UBND cấp huyện mà xã X trực thuộc. UBND xã X chỉ có thẩm quyền quản

lý đất sau khi đã thu hồi (Khoản 3 Điều 41 Luật Đất đai 2003).

Ông H gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND huyện là đúng thẩm quyền hay

khơng?

Mục đích viết đơn khiếu nại: Ông H cho rằng quyết định thu hồi đất của

UBND xã là sai, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ơng. Với

mục đích này ông H là người có quyền khiếu nại đúng theo quy định pháp luật.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Theo Điều 33 Luật khiếu nại, tố cáo 2004

quy định: “Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người ra quyết định hành

chính hoặc cơ quan có cán bộ, cơng chứng có hành vi vi phạm hành chứng mà

người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm

phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình”; Điều 19 quy định: “ Chủ tịch UBND xã,

phường, thị trấn có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định

hành chính, hành vi hành chính của mình trong lĩnh vực quản lý đất đai. Như vậy,7ông H phải gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND xã X chứ không phải Chủ tịch

UBND huyện.

Bước 6: Đưa ra tư vấn cho ông H

Điều cần chú trọng nhất luật sư tư vấn cần là làmthế nào để tư vấn cho khách

hàng theo đúng nguyện vọng của họ. Chứ không phải là việc pháp luật quy định

phải làm như thế nào? Giải quyết toàn bộ vụ việc như thế nào? Mà với việc khách

hàng tìm đến mình yêu cầu tư vấn về vấn đề gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban

nhân dân huyện như vậy. Khách hàng sẽ có thể đạt được mong muốn của khách

hàng hay khơng ? Có cách nào để khách hàng được giải quyết tốt nhất vấn đề. Như

vậy, luật sư cần có cái nhìn tổng qt về vụ việc để đánh giá và đưa ra phương

hướng cho khách hàng.

Có thể thấy, ơng H gửi đơn khiếu nại vì cho rằng mình có thể đứng tên mảnh

đất của bà C. Theo như những phân tích về 3 vấn đề nêu trên:

 Ơng H khơng có quyền đứng tên chủ sử dụng mảnh đất với tư cách người đại

diện theo ủy quyền hay theo thừa kế;

 UBND xã thu hồi đất sai thẩm quyền;

 Ông H gửi đơn khiếu nại sai cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy,xét tổng thể vụ việc để đạt được mục đích muốn có quyền sử dụng

mảnh đất của ơng H là rất khó thực hiện được. Ông H khiếu nại để đúng tên mảnh

đất của bà C thì là ý muốn chủ quan của ông mà không quan tâm đến quy định của

pháp luật. Theo quan điểm của em, khi đã chỉ rõ vấn đề cho ơng H thì nên khun

ơng H khơng nên tiếp tục khiếu nại nữa để tránh mất thêm thời gian, cơng sức mà

khó có được kết quả như mong muốn.8DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Học viện Tư pháp, Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật, NXB CAND, Hà Nội

2012.

2. Bộ luật Dân sự 2005.

3. Luật Đất đai 2003.

4. Luật Khiếu nại 2004.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng cụ thể nội dung các bước tư vấn pháp luật đất đai cho ông H trong vụ việc này.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×