Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số phương hướng hoàn thiện việc áp dụng pháp luật kinh doanh chứng khoán của các chủ thể kinh doanh chứng khoán

Một số phương hướng hoàn thiện việc áp dụng pháp luật kinh doanh chứng khoán của các chủ thể kinh doanh chứng khoán

Tải bản đầy đủ - 0trang

hoạt động tự doanh của cơng ty chứng khốn. Khơng làm được điều đó, những

quy định khác nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư sẽ giảm hiệu quả.

Tính tốn và cơng bố rộng rãi thơng tin kinh tế vĩ mô tạo điều kiện cho

các chủ thể kinh doanh cũng như nhà đầu dễ dàng tiếp cần. Hoàn thiện hơn nữa

hệ thống công bố thông tin điện tử để hỗ trợ cho hoạt động thu thập, theo dõi

thông tin trên thị trường chứng khoán, tạo điều kiện để thị trường phản ứng

nhanh và đầy đủ giá chứng khoán.2

Tăng cường cơng tác giám sát thị trường chứng khốn thơng qua vai trò

của cơng ty chứng khốn. Phát huy vai trò của cơng ty chứng khốn trên thị

trường. Đội ngũ nhân viên, chun gia có trình độ chun sâu, vững vàng trong

lĩnh vực chứng khốn có thể phát hiện và ngăn chặn từ đầu các hành vi giao dịch

bất thường.Công ty chúng khoán cùng Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban

chứng khoán Nhà nước tạo thành hệ thốn giám sát thị trường chặt chẽ và hiệu

quả.3

Yêu cầu pháp luật về đạo đức, chuyên môn nghề nghiệp của những người

làm hoạt động tư vấn. Hoạt độngtư vấn đầu tư có thể mang lại nguồn lợi nhuận

lớn cho nhà đầu tư, nhưng cũng có thể dẫn họ đến những hậu quả xấu, thậm chí

là phá sản. Vì vậy, u cầu chun mơn đạo đức, nghề nghiệp của những nhà tư

vấn thường đòi hỏi rất cao để đảm bảo cho hiệu quả của việc áp dụng pháp luật

chứng khoán trong kinh doanh chứng khoán cũng như hoạt động tư vấn đầu tư

chứng khốn Có thể thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả áp dụng pháp

luật về KDCK. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc áp dụng pháp luật về

kinh doanh chứng khốn cần có sự kết hợp đồng bộ giữa các yếu tố khác nhau.

Việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về KDCK có ý nghĩa quan trọng trong

việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của TTCK Việt Nam.2 Học viện ngân hàng, Luận án Tiến sĩ: Trần Văn Trí, Xây dựng và quản lý danh mục đầu tưchứng khoán ở Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr.128.

3 Học viện ngân hàng, Luận án Tiến sĩ: Trần Văn Trí, Xây dựng và quản lý danh mục đầu tưchứng khoán ở Việt Nam, Hà Nội, 2015,tr.135.13KẾT LUẬN

Trên đây là những tìm hiểu về quy định của pháp luật kinh doanh chứng

khoán cũng như thực tiễn áp dụng của các chủ thể kinh doanh chứng khoán.

Kinh doanh chứng khoán chưa phải là lĩnh vực thế mạnh trong nền kinh tế của

Việt Nam nhưng những quy định hiện nay của luật chứng khoán và các văn bản

hướng dẫn cơ bản phù hợp với thị trường chứng khốn Việt Nam. Góp phần

quản lý và điều hòa hoạt động kinh doanh chứng khốn. Bên cạnh đó, cũng có

một số hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho

các chủ thể kinh doanh chứng khoán trong quá trình áp dụng pháp luật.141.

2.

3.

4.

5.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Chứng khoán Việt Nam,

Nxb. CAND, Hà Nội, 2014

TS. Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ kinh doanh và đầu tư chứng khoán,

Nxb.Thống kê, Hà Nội, 2009.

Học viện ngân hàng, Luận án Tiến sĩ: Trần Văn Trí, Xây dựng và quản lý

danh mục đầu tư chứng khoán ở Việt Nam, Hà Nội, 2015

Luật chứng khoán năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010

http://luanvan.net.vn/luan-van/phat-trien-hoat-dong-tu-doanh-tai-cong-tyco-phan-chung-khoan-an-binh-43216/15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số phương hướng hoàn thiện việc áp dụng pháp luật kinh doanh chứng khoán của các chủ thể kinh doanh chứng khoán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×