Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại của ông X được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Trong trường hợp nào thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, nêu căn cứ pháp lý.

Việc giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại của ông X được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Trong trường hợp nào thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, nêu căn cứ pháp lý.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính: Trong thời hạn 30 ngày,

kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải

quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người

khiếu nại khơng đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết

khiếu nại lần hai là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Y; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại

khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng khơng q 45 ngày.

Ngồi ra khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không

được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu

nại lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của

Luật tố tụng hành chính.

Giải quyết khiếu nại lần hai

Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai: Sau khi nhận đơn khiếu nại, Giám đốc Sở

Xây dựng xem xét thu ký trong 10 ngày; trường hợp không thụ lý phải nêu rõ lý do

Xác minh nội dung khiếu nại lần hai: Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ vào nội

dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung

khiếu nại

Tổ chức đối thoại lần hai: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, Giám

đốc Sở Xây dựng tiến hành đối thoại với ông X, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng,

người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để

làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: Giám đốc Sở Xây dựng ban hành

quyết định giải quyết khiếu nại lần hai bằng văn bản.

Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ

ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, Giám đốc Sở Xây dựng phải gửi quyết6định giải quyết khiếu nại cho ông X, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, người có

quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu

nại đến.

Khởi kiện vụ án hành chính: Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy mà khiếu

nại không được giải quyết hoặc ông X vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết

khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định

của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp nào cần tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Theo quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại: “…Nếu yêu cầu của người khiếu nại

và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu

nại tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và

hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.”

Như vậy, trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, việc đối thoại có thể

được tổ chức trong trường hợp nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác

minh nội dung khiếu nại còn khác nhau.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

Điều 39 Luật Khiếu nại quy định: “Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai,

người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu

nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu

nại. Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật

này”. Theo quy định này, pháp luật quy định rõ việc tổ chức đối thoại là bắt buộc

trong quá trình giải quyết khiếu nại.7Mà theo quy định tại Điều 40 thì kết quả đối thoại là nội dung bắt buộc trong

quyết định giải quyết khiếu nại, như vậy, để có kết quả đối thoại thì tổ chức đối

thoại trong giải quyết khiếu nại lần hai là bắt buộc.

4. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cần làm gì trong trường hợp xét

thấy việc thi hành quyết định xử phạt hành chính có thể gây hậu quả khó khắc

phục, nêu căn cứ pháp lý.

Theo quy định tại Thơng tư 07/2013/TT-TTCP quy định về quy trình giải

quyết khiếu nại hành chính

Điều 17. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định

hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu

nại ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

Quyết định tạm đình chỉ thực hiện theo Mẫu số 09-KN ban hành kèm theo Thông tư

này.

2. Thời hạn tạm đình chỉ khơng vượt q thời gian còn lại của thời hạn giải

quyết khiếu nại. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ khơng còn thì người giải

quyết khiếu nại phải ra quyết định hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ. Quyết định

hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ thực hiện theo Mẫu số 10-KN ban hành kèm theo

Thông tư này

Như vậy, trong trường hợp xét thấy việc thi hành quyết định hành chính bị

khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Y (đối với

khiếu nại lần đầu) hoặc Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Y (đối với khiếu nại lần hai)

phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành

chính về hành vi xây dựng sai giấy phép trên. Và gửi quyết định này đến Ông X,8Chánh thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Y, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan,

những người có trách nhiệm thi hành khác.

Thời hạn tạm đình chỉ khơng vượt q thời hạn còn lại của thời hạn giải

quyết. Khi xét thấy khơng còn lý do của việc tạm đình chỉ thì người giải quyết

khiếu nại phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó./.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại của ông X được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Trong trường hợp nào thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, nêu căn cứ pháp lý.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×