Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích các quyền và nghĩa vụ của ông X theo quy định của pháp luật về khiếu nại

Phân tích các quyền và nghĩa vụ của ông X theo quy định của pháp luật về khiếu nại

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối

thoại: Trong trường hợp người khiếu nại vì lý do nào đó khơng thể tham gia đối

thoại thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình tham gia. Người

đại diện hợp pháp này có thể là người được ủy quyền thực hiện việc khiếu nại ngay

từ đầu hoặc chỉ được ủy quyền ở giai đoạn tham gia đối thoại.

- Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết

khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên

quan đang lưu giữ, quản lý thơng tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung

cấp thông tin, tài liệu đó cho mình. Trừ thơng tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước,

quyền này giúp ơng X dễ dàng hơn trong viêc thực hiện khiếu nại, tránh được cản

trở từ phía các cơ quan nhà nước.

- Yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn

chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại,

Trường hợp của ông X do yêu cầu dỡ bỏ cơng trình đang thi cơng có thể gây nhiều

thiệt hại cho ông X, cho nên trong thời gian khiếu nại, ơng có thể sử dụng quyền

này để hạn chế thiệt hại trước mắt.

- Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ

đó.

- Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải

quyết khiếu nại.

- Được khơi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; được bồi thường

thiệt hại theo quy định của pháp luật: Đây là quyền quan trọng và cũng là mục đích

của khiếu nại, khi khiếu nại của ơng X là đúng thì phải được khơi phục, bồi thường

thiệt hại theo quy định.2- Nếu vẫn chưa đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người có

thẩm quyền, ơng X có thể khiếu nại lần hai lên cấp trên trực thuộc hoặc khởi kiện

vụ án hành chính tại Tồ án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

- Rút đơn khiếu nại: Trong q trình giải quyết khiếu nại, nếu như ông X cho

rằng hành vi của mình là sai thì có thể rút đơn khiếu nại bất cứ lúc nào để tránh tiếp

tục khiếu nại mất thời gian, công sức.

Nghĩa vụ của ông X:

- Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết, chỉ khi khiếu nại đúng

người có thẩm quyền thì đơn khiếu nại của ông X mới được thụ lý và giải quyết

theo đúng quy định pháp luật.

- Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của

việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại;

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thơng tin,

tài liệu đó.

- Trong q tình khiếu nại, ơng X vẫn phải chấp hành quyết định hành chính,

hành vi hành chính mà mình khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị

tạm đình chỉ thi hành.

- Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực

pháp luật.

2. Xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, giải quyết khiếu nại lần

hai đối với khiếu nại của ông X. Nêu căn cứ pháp lý.

Theo quy định tại Điều 23 Luật Thanh tra 2010 thì:

Thanh tra Sở Xây dựng là cơ quan của Sở Xây dựng3Chánh thanh tra Sở Xây dựng là do Giám đốc Sở bổ nhiệm,miễn nhiệm, cách chức

sau khi thống nhất với Chánh thanh tra Tỉnh.

Xác định thẩm quyền khiếu nại lần đầu:

Theo Điều 19 Luật Khiếu nại quy định: “Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và

cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định

hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, cơng chức do mình quản lý

trực tiếp.”

Như vậy, Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở Xây dựng tỉnh Y là Chánh Thanh tra

Sở Xây dựng tỉnh Y sẽ là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với

quyết định hành chính của mình.

Xác định thẩm quyền khiếu nại lần hai:

Theo khoản 2 Điều 20 Luật Khiếu nại quy định về thẩm quyền của Giám đốc

sở và cấp tương đương: “Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành

chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương

đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn

nhưng chưa được giải quyết.”

Như vậy, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết

định hành chính do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng giải quyết lần đầu là Giám đốc

Sở Xây dựng.43.Việc giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại của ông X được thực hiện theo

thủ tục như thế nào? Trong trường hợp nào thì người có thẩm quyền giải

quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại,

nêu căn cứ pháp lý.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Thụ lý khiếu nại: Sau khi nhận đơn khiếu nại, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

xem xét thu ký trong 10 ngày; trường hợp không thụ lý phải nêu rõ lý do

Xác minh nội dung khiếu nại:Chánh Thanh tra Sở Xây dựng phải kiểm tra lại

quyết định hành chính của mình, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết

khiếu nại ngay; việc xác minh phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời.

Tổ chức đối thoại: Nếu yêu cầu của ông X và kết quả xác minh nội dung

khiếu nại còn khác nhau thì Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức đối thoại với

người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của

người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công

khai, dân chủ.

Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban

hành quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ

ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có trách

nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho ông X, Giám đốc Sở hoặc người có

thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan.5Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính: Trong thời hạn 30 ngày,

kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải

quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người

khiếu nại khơng đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết

khiếu nại lần hai là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Y; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại

khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng khơng q 45 ngày.

Ngồi ra khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không

được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu

nại lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của

Luật tố tụng hành chính.

Giải quyết khiếu nại lần hai

Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai: Sau khi nhận đơn khiếu nại, Giám đốc Sở

Xây dựng xem xét thu ký trong 10 ngày; trường hợp không thụ lý phải nêu rõ lý do

Xác minh nội dung khiếu nại lần hai: Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ vào nội

dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung

khiếu nại

Tổ chức đối thoại lần hai: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, Giám

đốc Sở Xây dựng tiến hành đối thoại với ông X, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng,

người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để

làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: Giám đốc Sở Xây dựng ban hành

quyết định giải quyết khiếu nại lần hai bằng văn bản.

Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ

ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, Giám đốc Sở Xây dựng phải gửi quyết6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích các quyền và nghĩa vụ của ông X theo quy định của pháp luật về khiếu nại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×