Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Ca lâm sàng 2

II. Ca lâm sàng 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhánh LCx



Nhánh LAD



Nhánh RCA



Hình PL 3. Kết quả chụp ĐMV qua da của bệnh nhân Nguyễn Xuân C.

Kết quả chụp CLVT 256 của bệnh nhân cho thấy:

-



Nhánh LM không hẹp tắc.



-



Nhánh LAD: xơ vữa gây hẹp 65% đoạn 1, tắc đoạn 2, đoạn xa LAD dòng

chảy lưu thơng, khơng hẹp tắc.



-



Nhánh LCX 2 hẹp 50%.



-



Nhánh RCA: hẹp 70-90% RCA.



PHỤ LỤC 2

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

STT: ......

I.



Mã bệnh nhân: .......



Số lưu trữ: .......



Hành chính



Họ và tên:



Tuổi:



Giới tính:



Địa chỉ:

Số ĐT liên lạc:

Nghề nghiệp:

Ngày vào viện:

Chẩn đoán vào viện:

Ngày chụp CLVT 256 dãy:

Ngày chụp ĐMV qua da:

II.



Lý do vào viện:



III.



Tiền sử bệnh tật:



Tiền sử bản thân:

* Hút thuốc:



Số điếu/ngày:



Uống rượu bia:



Số lượng/ngày:………….



* Ít hoạt động thể lực:

* Đái tháo đường:

* THA:



năm



Cao nhất:......................mmHg

Điều trị liên tục:







* Tiền sử tai biến mạch máu não:

* Tiền sử gia đình: có ……… mắc bệnh ĐMV:



Khơng



IV.



Khám lâm sàng



Chiều cao:



Cân nặng:



BMI:



HA(HATT/ HATTr): (mmHg); Giai đoạn THA:

Nhịp tim: ck/ph.

Đau ngực:

Mức độ đau ngực theo CCS:

Mức độ khó thở theo NYHA:

V.

Cận lâm sàng

1. Xét nghiệm máu

Chỉ số



Kết quả



Chỉ số



Kết quả



Cholestero



Glucose



l



(mmol/l)



Chỉ số



Kết quả



Natri



TP



(mmol/l)



Ure



(mmol/l)

TG



(mmol/l)

Creatinin



(mmol/l)

LDL-C



(mmol/l)

Hồng cầu



µmol/l)



(mmol/l)

HDL-C



(T/l)

Huyết sắc



CKMB



(mmol/l)

CRP

hs



tố (g/dl)

Tiểu cầu



(U/L)

Troponin



(mg/L)

Pro-BNP



(G/L)

Bạch cầu



T (ng/ml)



(pmol/l)



(G/L)



CK (u/l)



Kali



* Rối loạn Lipid máu:



2.



Điện tim



Triệu chứng



Kết quả



Triệu chứng



Kết quả



ECG



bình



Sóng Q bệnh lý



thường

Tần số tim



Biến đổi ST và T



Rung nhĩ



Dày thất trái



Block



nhánh



Ngoại tâm thu trên



trái hồn tồn

Block

nhánh



thất/thất

Bất thường khác



phải hồn tồn

3.



Siêu âm tim



Thơng số



Kết quả



(mm)

TSTT



Ds (mm)



tâm



thu



(%)



(mm)

Giảm vận động



trái



thành tim

Vị trí giảm vận



Teicholz

Dày thất

trên siêu âm



VI.



Kết quả



TSTT tâm trương



Dd (mm)



EF



Thông số



động thành tim



Kết quả CLVT 256 dãy ĐMV

Tần số tim: 70 ck/ph.

Biến chứng:…………………………………………………………

Vị trí



LM



% Hẹp



Vị trí

RCA1



% Hẹp



LAD1

LAD2



RCA2

RCA3



LAD3



PDA



Diagonal

Septal



Điểm vơi hóa

Cầu cơ



LCx 1



THBH (có/khơng)



LCx 2



Tắc mạn tính (có/khơng)



Nhánh OM

VII. Kết quả chụp ĐMV qua da:

Vị trí

LM

LAD1

LAD2

LAD3

Diagonal

Septal

LCx 1

LCx 2

Nhánh OM



% Hẹp



Vị trí

RCA1

RCA2

RCA3

PDA

Điểm vơi hóa

Cầu cơ

THBH

Tắc mạn tính



% Hẹp



Biến chứng: ………………………………………………………..



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Ca lâm sàng 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×