Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Thiết kế giao diện

V. Thiết kế giao diện

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2. Thiết kế và đặc tả giao diện

5.2.1. Màn hình Quản lý Thẻ Tìm kiếm thơng tin Thẻ

-Librarian nhập từ khóa tìm kiếm, loại tìm kiếm và nhấn “Tìm kiếm”-Ứng dụng sẽ tìm kiếm theo từ khóa trong cơ sở dữ liệu và hiển thị vào bảng Phát hành thẻ mượn- Librarian nhập thông tin người làm thẻ (Mã User, Ngày làm Thẻ, Ngày hết

hạn)

- Chọn button “ Phát hành “ để hoàn thành việc thêm thẻ mượn mới vào cơ sở

dữ liệu.

 Cập nhật thơng tin Thẻ

- Librarian có thể cập nhật các thông tin dữ liệu thẻ bằng cách click vào bảng

cần sửa.

- Chỉnh sửa thông tin cần thay đổi.

- Click button “ Sửa“, dữ liệu thẻ sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

 Khóa thẻ

- Librarian click vào bảng chọn thẻ cần khóa sau khi Tìm kiếm.

- Click button “Khóa”, thẻ đó sẽ bị vơ hiệu hóa.

 Hiển thị tồn bộ:

-Librarian click vào nút “Hiển thị toàn bộ” để hiển thị tất cả Thẻ trong dữ liệu Kích hoạt:

-Librarian click vào bảng chọn Thẻ cần kích hoạt-Bấm” Kích hoạt” để Thẻ hoạt động. Refresh:

-Librarian bấm “Refresh” để làm mới giao diện. Back

-Librarian nhấn “Back để quay về trang chủ”.5.2.2. Màn hình Quản lý Mượn sách Tìm kiếm thơng tin Mượn sách

-Librarian nhập từ khóa tìm kiếm, loại tìm kiếm và nhấn “Tìm kiếm”-Ứng dụng sẽ tìm kiếm theo từ khóa trong cơ sở dữ liệu dựa theo dữ liệu mượn

sách của Borrower và hiển thị vào bảng Cập nhật thông tin Mượn sách

- Librarian cho Borrower mượn sách cần ghi vào “Ngày Mượn” và Hạn Mượn.

Click vào hàng mà Borrower tương ứng đã tới mượn sách, chọn ngày cấp sách.

- Click button “ Cho Muợn sách“, dữ liệu sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

 Hiển thị toàn bộ:

-Librarian click vào nút “Hiển thị tồn bộ” để hiển thị tất cả thơng tin Mượn

sách trong dữ liệu Back

-Librarian nhấn “Back để quay về trang chủ”5.2.3. Màn hình quản lý Trả sách Tìm kiếm thơng tin Trả sách

-Librarian nhập từ khóa tìm kiếm, loại tìm kiếm và nhấn “Tìm kiếm”-Ứng dụng sẽ tìm kiếm theo từ khóa trong cơ sở dữ liệu dựa theo dữ liệu mượn

sách của Borrower và hiển thị vào bảng Cập nhật thông tin Trả sách

- Librarian cần chọn bảng ứng với sách sẽ được Trả lại, có thể ghi thêm Ghi chú

nếu cần thiết

- Click button “ Xác nhận Trả“, dữ liệu sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, thời

gian trả sẽ là thời gian hiện tại của máy Librarian.

 Hiển thị toàn bộ:-Librarian click vào nút “Hiển thị tồn bộ” để hiển thị tất cả thơng tin Trả sách

trong dữ liệu Back

-Librarian nhấn “Back để quay về trang chủ”5.2.4. Màn hình Kích hoạt Thẻ (User) Kích hoạt Thẻ

-Người dùng cần nhập thông tin về UserID, CardID, Mã kích hoạt-Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thơng tin về kích hoạt Thẻ người dùng Back

-Librarian nhấn “Back” để quay về trang Thông tin cá nhân5.2.5. Màn hình Tìm kiếm sách-Số sách tối đa : Số sách tối đa một user có thể mượn-Số sách đã đăng ký mượn: Số sách user đang đăng ký mượn Tìm kiếm thơng tin Sách

-User nhập từ khóa tìm kiếm, loại tìm kiếm và nhấn “Tìm kiếm”-Ứng dụng sẽ tìm kiếm theo từ khóa trong cơ sở dữ liệu và hiển thị vào bảng Đăng ký mượn:User chọn Đăng ký mượn để đăng ký mượn sách đang chọn trong bảng

 Tài khoản:User chọn Tài khoản để đi tới màn hình quản lý tài khoản5.2.6. Màn hình Xem thơng tin Tài Khoản-Thông tin tài khoản : Thông tin của User đang sử dụng-Thông tin thẻ: Thông tin thẻ mượn sách của User Cập nhậtUser chọn Cập nhật để đi tới màn hình cập nhật thơng tin

 Kích hoạt thẻUser chọn Kích hoạt thẻ để đi tới màn hình Kích hoat thẻ

 Hủy đăng ký:User chọn sách trong bảng, nếu User chỉ mới đăng ký mượn mà chưa mượn

thì có thể chọn hủy đăng ký để hủy đăng ký mượn sách đó.5.2.7. Màn hình Quản lý sách-Tất cả sách sẽ được hiển thị trong bảng-Số bản sao và trạng thái được hiển thị ở khung Bản sao Thêm sáchLibrian chọn Thêm sách để đi tới màn hình thêm sách

 Sửa thơng tinLibrian chọn Thêm sách để đi tới màn hình sửa thơng tin sách

 Xóa sáchLibrian chọn Xóa sách để xóa sách được chọn

 Mã bản sao:Mã số bản sao đang được chọn của sách

 Tình trangTình trạng bản sao đang được chọn của sách : có sẵn hoặc đang cho mượn ThêmLibrian chọn Thêm để them bản sao cho sách đang được chọn

 XóaLibrian chọn Thêm để them bản sao cho sách đang được chọnVI. Thiết kế lớp

6.1. Biểu đồ lớp Quản lý Thẻ6.2. Biểu đồ lớp Quản lý Mượn sách6.3. Biểu đồ lớp Quản lý Trả sách6.4. Biểu đồ lớp Kích hoạt Thẻ (User)6.5. Biểu đồ lớp Đăng ký tài khoảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Thiết kế giao diện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×