Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Đặc tả chức năng

III. Đặc tả chức năng

Tải bản đầy đủ - 0trang

1Librarian2

3

4

5

6Librarian

System

System

System

System

Thực hiện

bởi

System

System

SystemSTT

Luồng sự kiện

thay thếHậu điều kiện4a

4b

4cĐiền thông tin vào Form “Thông tin

thẻ”

Chọn “Phát hành”

Lấy dữ liệu được nhập

Kiểm tra tính hợp lệ

Thêm Thẻ vào CSDL

Hiển thị kết quả trong bảng

Hành độngBáo thông tin nhập không hợp lệ

Báo “Người dùng này đã có Thẻ”

Báo “Mã người dùng khơng tồn tại”

Báo “Tạo Thẻ không thành công” do

5a

System

ko truy xuất được CSDL

Thông báo kết quả cho Librarian*Dữ liệu đầu vào

STT Trường dữ liệuMơ tảBắt buộc ?1Mã người dùng2Ngày Làm ThẻNhập Mã người

dùng

Ngày làm thẻ3Ngày Hết HạnHạn của Thẻ4Mã kích hoạtMã kích hoạt

được hệ thống

tạo random5Trạng thái6Mã thẻXác định Thẻ đã Có

được kích hoạt

hay chưa

Mã của Thẻ sau Có

khi Phát hànhĐiều kiện

hợp lệ

Phải là sốVí dụLà chuỗi

dạng yyyymm-dd

Là chuỗi

dạng yyyymm-dd2016-10-16Kiểu

BooleanMơ tảBắt2017-10-16

cb00c7543670-4db2a2e3f7997253ea51

falsePhải là số,

1

tự động tăng

với CSDL* Dữ liệu đầu ra

STT Trường dữ1Điều kiệnVí dụliệuThẻ của kháchbuộc ?Đã đủ thơng

tin theo quy

định3.1.1.2. Đặc tả bằng biểu đồ hoạt độnghợp lệ

Mã Thẻ: 1

Ngày Làm Thẻ: 201610-16

Ngày Hết Hạn: 2017-1016

Mã kích hoạt:

cb00c754-3670-4db2a2e3-f7997253ea51

Trạng thái: false( Chưa

kích hoạt)

Mã User: 13.1.2. Cập nhật thông tin Thẻ

3.1.2.1. Đặc tả bằng lời

Mã Use caseUC002Tên Use caseCập nhật thông tin thẻMô tảCập nhật thông tin thẻ cho người dùngTác nhânLibrarianTiền điều kiệnLibrarian đăng nhập thành công vào hệ thống

Thực hiện

STT

Hành động

bởiLuồng sự kiện

chính

(Thành cơng)1Librarian2

3

4

5

6

7System

Librarian

System

System

System

System

Thực hiện

bởi

SystemSTT

Luồng sự kiện

thay thế

Hậu điều kiện5aChọn Thẻ cần cập nhật trong bảng

Cho phép điền vào Form

Điền thông tin và Bấm “Sửa”

Lấy dữ liệu từ Form

Kiểm tra

Cập nhật vào CSDL

Hiển thị kết quả trong bảng

Hành độngDữ liệu không hợp lệ

Truy xuất CSDL bị lỗi nên báo Không

6a

System

thành công

Thông báo kết quả cho Librarian3.1.2.2. Đặc tả bằng biểu đồ hoạt động3.1.3. Tìm kiếm Thẻ

3.1.3.1. Đặc tả bằng lời

Mã Use caseUC003Tên Use caseTìm kiếm thơng tinMơ tảTìm kiếm thơng tin ThẻTác nhânLibrarianTiền điều kiện

Luồng sự kiện

chính

(Thành cơng)Librarian đăng nhập thành cơng vào hệ thống

Thực hiện

STT

Hành động

bởi

1Libralian2LibralianChọn tìm kiếm (theo Thẻ hay User)

Nhập từ khóa tìm kiếm và bấm

“Tìm kiếm”3

4

5Luồng sự kiện

thay thế

Hậu điều kiệnSystem

Nhận dữ liệu đầu vào

System

Tìm kiếm trong CSDL

System

Hiển thị kết quả trong bảng

Thực hiện

STT

Hành động

bởi

3a

System

Báo Dữ liệu vào không hợp lệ

4a

System

Truy xuất CSDL bị lỗi

Thông báo kết quả cho LibrarianDữ liệu đầu vào

STT Trường dữ liệuMô tảBắt buộc ?Nhập từ khóa

tìm kiếmSTT Trường dữ liệuMơ tảBắt buộc ?1Mã Thẻ2Ngày làm thẻMã của Thẻ

mượn

Ngày bắt đầu

làm thẻ3Ngày hết hạnNgày hết hạn

thẻ4Mã kích hoạtMã để kích hoạt

cho Thẻ hoạt

động5Trạng thái6Mã UserTrạng thái của

Thẻ

Mã người dùngTừ khóa mã thẻ,

hay mã userĐiều kiện

hợp lệ

Phải là sốVí dụĐiều kiện

hợp lệ

Phải là sốVí dụ2016-10-16Là chuỗi

dạng yyyymm-dd

Là chuỗi

dạng yyyymm-dd

Chuỗi ký tựChuỗi ký tựPhải là số1* Dữ liệu đầu ra12017-10-16

cb00c7543670-4db2a2e3f7997253ea51

Chưa kích

hoạt

13.1.3.2. Đặc tả bằng biểu đồ hoạt động3.1.4. Khóa Thẻ

3.1.4.1. Đặc tả bằng lời

Mã Use case

UC004Tên Use caseKhóa thẻMơ tả

Khóa thẻ của người dùng

Tác

Librarian

nhân

Tiền

điều

Librarian đăng nhập thành cơng vào hệ thống

kiện

Luồng

Thực hiện

STT

Hành động

sự kiện

bởi

chính

(Thành 1

Libralian

Chọn chức năng Tìm kiếm

cơng)

2

System

Hiển thị danh sách Thẻ3

4

5

6

Luồng

sự kiện

thay

thế

Hậu

điều

kiệnSTT

2a

5aLibralian

Librarian

System

SystemChọn thẻ cần khóa

Nhấn “Khóa”

Thay đổi trạng thái trong dữ liệu Thẻ

Hiển thị kết quả trong bảngThực hiện bởi Hành động

System

Khơng tìm thấy Thẻ

Báo không thành công do truy xuất

System

CSDL lỗiThông báo kết quả cho Librarian3.1.4.2. Đặc tả bằng biểu đồ hoạt động3.1.5. Kích hoạt Thẻ (Librarian)

3.1.5.1. Đặc tả bằng lời

Mã Use case

UC005Tên Use caseKích hoạt thẻ (Librarian)Mơ tả

Kích hoạt thẻ của người dùng

Tác

Librarian

nhân

Tiền

điều

Librarian đăng nhập thành công vào hệ thống

kiện

Thực hiện

Luồng

STT

Hành động

bởi

sự kiện

chính

Libralian

Chọn chức năng Tìm kiếm

(Thành 1

2

System

Hiển thị danh sách Thẻ

cơng)

3

Libralian

Chọn thẻ cần kích hoạt

4

Librarian

Nhấn “Kích hoạt”

5

System

Thay đổi trạng thái trong dữ liệu Thẻ

6

System

Hiển thị kết quả trong bảng

Luồng

sự kiện

thay

thế

Hậu

điều

kiệnSTT

2a

5aThực hiện bởi Hành động

System

Khơng tìm thấy Thẻ

Báo khơng thành cơng do truy xuất

System

CSDL lỗiThông báo kết quả cho Librarian3.1.5.2. Đặc tả bằng biểu đồ hoạt động3.2. Đặc tả Use Case Quản lý Mượn sách

3.2.1. Tìm kiếm thơng tin Mượn sách

3.2.1.1. Đặc tả bằng lời

Mã Use caseUC006Tên Use caseTìm kiếm thơng tin Mượn

sáchMơ tảTìm kiếm thơng tin Mượn sáchTác nhânLibrarianTiền điều kiện

Luồng sự kiện

chính

(Thành cơng)Librarian đăng nhập thành cơng vào hệ thống

Thực hiện

STT

Hành động

bởi

1LibralianChọn Tìm kiếm theo Mã Thẻ hay2Libralian3

4

5

STT

Luồng sự kiện

thay thế

Hậu điều kiệnMã ĐK

Nhập từ khóa tìm kiếm và bấm

“Tìm kiếm”

Nhận dữ liệu đầu vào

Tìm kiếm trong CSDL

Hiển thị kết quả trong bảng3aSystem

System

System

Thực hiện

bởi

SystemHành độngDữ liệu vào không hợp lệ

Báo lỗi do không truy xuất được cơ sở

4a

System

dữ liệu.

Thông báo kết quả cho Librarian Đặc tả dữ liệu vào

STT

1.Trường dữ liệu

Từ khóaMơ tả

Các Mã Thẻ hay

Mã ĐK Mượn

phải là sốBắt buộc ?

Điều kiện

Ví dụ

hợp lệ

Phải là số

1, 2, 3, … Đặc tả dữ liệu ra:

STTTrường dữ liệu1.Mã Thẻ2.Mã ĐK Mượn3.Ngày ĐK Mượn4.Ngày Mượn5.Hạn MượnMô tảBắt buộc ?Mã Thẻ dùng để Có

đăng ký Mượn

sách

Mã ứng với 1đăng ký mượn

sách của Thẻ

Ngày mà Người Có.

Mượn gửi đăng ký

mượn sách đến

Thư viện

Ngày mà Người Không

Mượn tới Thư

viện lấy sách

Hạn Người mượn Không

phải trả sách nêu

khơng muốn bị

phạtĐiều kiện

hợp lệ

Là số

1

Là sốVí dụ1Là chuỗi dạng 2017-09-23

yyyy-mm-dd

Là chuỗi dạng 2017-09-27

yyyy-mm-dd

Là chuỗi dạng 2017-10-05

yyyy-mm-dd3.2.1.2. Đặc tả bằng biểu đồ hoạt động3.2.2. Cập nhật thông tin Mượn sách

3.2.2.1. Đặc tả bằng lời

Mã Use case

UC007

Mô tả

Tác nhân

Tiền điều kiện

Luồng sự kiện

chính

(Thành cơng)Tên Use caseCập nhật thơng tin Mượn

sách

Librarian Cập nhật thông tin Mượn sách sau khi Người Mượn đến

lấy sách

Librarian

Librarian đăng nhập thành công vào hệ thống

Thực hiện

STT

Hành động

bởi

1LibrarianTìm kiếm và chọn Đăng ký Mượn

muốn cập nhậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Đặc tả chức năng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×