Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Biểu đồ UseCase phân rã:

3 Biểu đồ UseCase phân rã:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3.2. Quản lý Mượn sách2.3.3. Quản lý Trả sách2.3.4. Quản lý Sách và bản sao2.3.4.1. Quản lý sách2.3.4.2. Quản lý bản sao2.3.5. Tìm kiếm thơng tin sách2.3.6. Đăng ký mượn sáchIII. Đặc tả chức năng

3.1. Đặc tả Use Case Quản lý Thẻ

3.1.1. Phát hành Thẻ mới

3.1.1.1. Đặc tả bằng lời

Mã Use caseUC001Tên Use case Phát hành thẻ Mượn sách mớiMô tảPhát hành thẻ Mượn sách mớiTác nhânLibrarianTiền điều kiện

Luồng sự kiện

chính

(Thành cơng)Librarian đăng nhập thành cơng vào hệ thống

Thực hiện

STT

Hành động

bởi1Librarian2

3

4

5

6Librarian

System

System

System

System

Thực hiện

bởi

System

System

SystemSTT

Luồng sự kiện

thay thếHậu điều kiện4a

4b

4cĐiền thông tin vào Form “Thông tin

thẻ”

Chọn “Phát hành”

Lấy dữ liệu được nhập

Kiểm tra tính hợp lệ

Thêm Thẻ vào CSDL

Hiển thị kết quả trong bảng

Hành độngBáo thông tin nhập không hợp lệ

Báo “Người dùng này đã có Thẻ”

Báo “Mã người dùng khơng tồn tại”

Báo “Tạo Thẻ không thành công” do

5a

System

ko truy xuất được CSDL

Thông báo kết quả cho Librarian*Dữ liệu đầu vào

STT Trường dữ liệuMơ tảBắt buộc ?1Mã người dùng2Ngày Làm ThẻNhập Mã người

dùng

Ngày làm thẻ3Ngày Hết HạnHạn của Thẻ4Mã kích hoạtMã kích hoạt

được hệ thống

tạo random5Trạng thái6Mã thẻXác định Thẻ đã Có

được kích hoạt

hay chưa

Mã của Thẻ sau Có

khi Phát hànhĐiều kiện

hợp lệ

Phải là sốVí dụLà chuỗi

dạng yyyymm-dd

Là chuỗi

dạng yyyymm-dd2016-10-16Kiểu

BooleanMơ tảBắt2017-10-16

cb00c7543670-4db2a2e3f7997253ea51

falsePhải là số,

1

tự động tăng

với CSDL* Dữ liệu đầu ra

STT Trường dữ1Điều kiệnVí dụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Biểu đồ UseCase phân rã:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×