Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(ii) Hoàn thiện mô hình cấp tín dụng

(ii) Hoàn thiện mô hình cấp tín dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

khách hàng hiểu lầm.

Việc khắc phục hậu quả chuyển đổi mơ hình này chưa xong thì

Vietinbank có kế hoạch lại chuyển đổi mơ hình cấp tín dụng tiếp theo và thời

gian chuẩn bị chuyển đổi mơ hình ngắn do đó chắc chắn hậu quả như việc

chuyển đổi trước đây sẽ được lặp lại. Kiến nghị với Vietinbank ổn định mơ

hình cấp tín dụng, nếu có chuyển đổi cần phải có lộ trình phù hợp.

Với một quy trình thủ tục rườm rà sẽ làm tiến độ cấp tín dụng cho khách

hàng lâu đồng thời yêu cầu khách hàng bổ sung nhiều hồ sơ từ đó dẫn đến

giảm sự hài lòng khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ. Do

đó, ngân hàng cần xây dựng quy trình cấp tín dụng gọn nhẹ nhưng vẫn đảm

bảo giảm thiểu rủi ro. Hiện tại, với KHDN ngân hàng có danh mục hồ sơ

chung cho toàn bộ KHDN trong khi các hồ sơ này khơng phù hợp với khách

hàng có quy mơ siêu nhỏ hoặc quy mơ vừa và nhỏ. Do đó, ngân hàng cần lập

danh mục hồ sơ tối thiểu đối với từng loại khách hàng theo quy mô.

Đánh giá lại chương trình đào tạo nghiệp vụ hiện đang thực hiện như đào

tạo trực tuyến, e-learning để có các giải pháp đào tạo, tập huấn hiệu quả hơn.

Tăng cường đào tạo tại nơi làm việc.KẾT LUẬN

Nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực trạng quản lý hoạt động tín

dụng tại Vietinbank Đơng Hà Nội trong năm năm (2010-2014) có thể rút ra

một số kết luận chủ yếu sau:

1.Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống NHTM ở nước

ta, nó mang lại thu nhập cao cho mỗi ngân hàng, tuy nhiên, các rủi ro liên

quan đến hoạt động tín dụng cũng rất cao nếu cơng tác quản lý hoạt động tín

dụng của các ngân hàng khơng được hồn thiện.

2. Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Vietinbank đã từng bước

chuyển đổi mơ hình cấp tín dụng theo định hướng phù hợp với quản lý ngân

hàng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, quản trị rủi ro trong hoạt động

ngân hàng.

3. Hoạt động quản lý của Vietinbank Đơng Hà Nội về lĩnh vực tín dụng

thời gian qua đã đạt được những thành tựu cơ bản, nhờ đó tăng trưởng tín

dụng cũng như cơ cấu dư nợ đều có sự biến động theo hướng tiến bộ.

Tuy vậy, quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đơng Hà Nội vẫn

còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. Các

hạn chế có thể kể đến là: cơ sở hạ tầng, địa bàn hoạt động ở khu vực ngoại

thành, đối tượng khách hàng chưa đa dạng, quy trình thực hiện cấp tín dụng,

cơng tác thẩm định, kiểm tra giám sát khoản vay chưa hiệu quả…

4. Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới chi nhánh cần

thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó cần tập trung vào các giải pháp

sau:- Giải pháp về chiến lược, xây dựng chính sách tín dụng nội bộ: đa dạng

hóa đối tượng khách hàng; áp dụng các chính sách cho vay như chính sách về

lãi suất, chính sách về sản phẩm tín dụng

- Thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng

- Nâng cao đào tạo chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng

- Tăng cường kiểm tra kiểm sốt hoạt động tín dụng.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vũ Thị Dậu, 2009. Hồn thiện và phát triển thị trường tín dụng Việt Nam

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và

kinh doanh 25 (2009)

2. Đỗ Văn Độ, 2007. Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại nhà

nước thời kỳ hội nhập. Tạp chí Ngân hàng, số 4.

3.Phan Huy Đường, 2012. Quản lý nhà nước về kinh tế. Hà Nội: NXB Đạihọc Quốc gia.

4. Frederic S.Mishkin, 2001. Tiền tệ, Ngân hàng và thị trường tài chính, Hà

Nội: Nxb Khoa học và kỹ thuật.

5. Nguyễn Thị Thanh Hải, 2008. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín

dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam trong bối cảnh hội

nhập. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học ngoại thương Hà Nội.

6. Nguyễn Thị Thưởng, 2014. Quản lý hoạt động tín dụng tại BIDV chi

nhánh Bắc Ninh: thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ. Trường đại học

kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

7. Nguyễn Văn Hùng, 2014. Quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng

chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An.

Trường đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

8.Trương Thanh Hiền, 2012. Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngânhàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – CN Bình định. Luận văn

thạc sỹ . Trường đại học Đà Nẵng.

9. Võ Thị Hồng Hiển, 2011. Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng

thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi. Luận văn

thạc sỹ . Trường đại học Đà Nẵng.

10. Nguyễn Minh Kiều, 2009. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà

xuât bản Thống kê.11. Châu Đình Linh, 2013. Chi nhánh ngân hàng hiện nay, hãy thay đổi. Tạp chí

Tri Thức Trẻ, số 13.

12. Ngọc Nhân và Phương Dung, (2014), Một số giải pháp tăng trưởng tín

dụng nơng nghiệp, nông thôn. Thông tin ngân hàng Vietinbank

13. Trịnh Thị Hoa Mai, 2001. Kinh tế học tiền tệ-ngân hàng. Hà Nội: NXB Đại

học Quốc gia.

14. Vũ Ngọc Mai, 2012. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân

hàng thương mại cổ phần và phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Hà

Nội trong tình trạng lạm phát hiện nay. Luận văn thạc sỹ tài chính ngân hàng .

Học viện tài chính.

15. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2001. Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN

của thống đốc ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam về việc ban hành quy chế cho

vay của tổ chức tín dụng. Hà Nội, tháng 3 năm 2011.

16. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2005. Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN về

việc sửa đổi một số điều của quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách

hàng ban hành theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của thống đốc ngân

Hàng Nhà Nước Việt Nam. Hà Nội 7. Hà Nôi, tháng 7 năm 2005.

17. Đào Thanh Tú – Học viện ngân hàng. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro

hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

18. Lê Tấn Phước, 2013. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bất động sản tại

các ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017. Tạp chí Phát

triển và hội nhập, số 12- tháng 09-10/2013.

19. Lê Nguyễn Phương Ngọc, 2007. Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động

cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ

thương Việt Nam chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ tài

chính ngân hàng . Học viện tài chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(ii) Hoàn thiện mô hình cấp tín dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×