Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn

Tải bản đầy đủ - 0trang

quyết định hành chính phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, mọi quyết định hành

chính trái với luật đều bị bãi bỏ.

Khi bà Cẩm làm đơn khiếu nại với ông Giám đốc trung tâm y tế trình

bày rõ ràng vụ việc và đề nghị hủy bỏ quyết định buộc thôi việc đối với bà. Hội

đồng kỷ luật, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện phải kiểm tra lại sự việc, tìm hiểu

các văn bản quy định về thẩm quyền, quy trình xử lý kỷ luật người lao động,

lãnh đạo Trung tâm y tế huyện phải triệu tập cuộc họp gồm lãnh đạo Trung tâm

y tế huyện, thành viên Hội đồng kỷ luật, đại diện UBND huyện đến dự để xem

xét, lắng nghe ý kiến trình bày, nguyện vọng của bà Cẩm. Về phần bà Cẩm phải

nhận trách nhiệm về việc vi phạm nội dung cam kết với cơ quan khi được cử đi

học là đảm bảo công việc cơ quan không bị ảnh hưởng, vi phạm những cam kết

với cơng đồn lúc mới vào làm đồng thời phải trình bày rõ ràng lý do vì sao mà

bà nghỉ việc quá số ngày quy định - là do các môn học quan trọng phải dành

nhiều thời gian theo sát nên phải nghỉ, và do bà chưa nắm vững các quy định về

việc thời gian người lao động được phép nghỉ trong năm, đồng thời bà Cẩm phải

tự nhận mức kỷ luật đối với những vi phạm của mình.

Còn đối với tổ chức cơng đồn, lãnh đạo trung tâm, bộ phận thuộc trung

tâm cũng phải có trách nhiệm trong việc khơng kịp thời uốn nắn phê bình khi bà

Cẩm mới vi phạm lần đầu, để sự việc vi phạm này xảy ra đến mức nghiêm

trọng.

Sau khi làm rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của

pháp luật từ những nội dung trên, Giám đốc trung tâm y tế huyện có trách nhiệm

ra quyết định bãi bỏ quyết định số 130/QĐ-TTYT ngày 10/4/2018 về việc buộc

thôi việc đối với bà Cẩm. Đồng thời đề nghị Hội đồng kỷ luật xem xét hình thức

kỷ luật sao cho phù hợp với mức độ vi phạm của bà Cẩm vừa đảm bảo tính răn

đe đối với cá nhân vi phạm vừa thể hiện tính nhân đạo, trong lý có tình của nhà

nước ta trong việc xử lý các vi phạm pháp luật.11PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Thực tế hiện nay cho thấy, khi ban hành quyết định hành chính, tổ chức,

cá nhân được giao soạn thảo văn bản phải kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu, các

yếu tố có liên quan, khi cần thiết thẩm tra, xác minh thực tế để đảm bảo tính

chính xác, đầy đủ các yếu tố về căn cứ pháp luật, cơ sở thực tiễn của quyết định.

Tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm thẩm định phải xem xét, kiểm tra hồ sơ,

căn cứ để phát hiện sai trái về nội dung, hình thức. Người có thẩm quyền ký

quyết định là bước cuối kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, căn cứ, cơ sở ban hành quyết

định. Do vậy cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chấn chỉnh

việc thực hiện quyết định hành chính, đồng thời phát hiện những sai trái trong

quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các quyết

định đã ban hành. Thông qua theo dõi, giám sát, kiểm tra việc ban hành, thực

hiện quyết định hành chính khơng chỉ ngăn ngừa, phát hiện quyết định hành

chính trái pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ; mà quan trọng hơn là

có biện pháp xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền

ban hành, thực hiện quyết định hành chính trái pháp luật.

2. Kiến nghị

Qua tình huống trên ta thấy một quyết định hành chính sai sẽ dẫn đến

những hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy để hạn chế xảy ra những tình huống tương

tự như trên tơi có một số kiến nghị sau:

- Trong thời gian tới cần phải huy động cả hệ thống chính trị giám sát,

kiểm tra thường xuyên việc ban hành, thực hiện quyết định hành chính, xử lý

nghiêm các vi phạm pháp luật kể cả quyết định giải quyết khiếu kiện hành chính

đã có hiệu lực pháp luật thì chắc chắn sẽ gúp phần hạn chế được khiếu kiện hành

chính phát sinh.

- Để hạn chế những quyết định hành chính khơng phù hợp với nội dung

và mục đích của Luật thì cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương, các

cấp, các ngành phải nghiêm minh chấp hành pháp luật đồng thời phải tuyên

12truyền, giáo dục, tổ chức công tác tư vấn pháp luật cho nhân dân hiểu biết về

pháp luật và thực hiện đúng.

- Cần phân định rõ thẩm quyền của mỗi cơ quan nhà nước nhằm đảm

bảo cho cơ quan thực hiện trách nhiệm một cách chủ động, tránh sự can thiệp

trái thẩm quyền vào quyền hạn của các cơ quan khác, tránh tình trạng lạm quyền

cũng như lẩn tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính

nhà nước.

- Cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình ban hành và tổ chức thực hiện

quyết định hành chính nhà nước. Vì những lý do trên chúng ta là những công

chức nhà nước cần hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp

luật. Có như vậy, kết hợp với q trình cải cách hành chính chúng ta mới nâng

cao được hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước để nhà nước ta trở thành một

nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.13TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày

15/11/2010.

[2]. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ Quy

định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên

chức.

[3]. Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy

định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung

cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

[4]. Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Trà Vinh.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×