Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số lưu ý khi sử dụng PP trò chơi

Một số lưu ý khi sử dụng PP trò chơi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực

hành, “ làm thử” một số cách ứng xử nào đó trong

một tình huống giả định. Đây là phương pháp

nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng

cách tập trung vào một sự việc cụ thể mà các em

vừa thực hiện hoặc quan sát được. Việc “diễn”

không phải là phần chính của phương pháp này mà

điều quan trọng là sự thảo luận sau phần diễn ấy.Quy trình thực hiện

• Giáo viên nêu chủ đề, chia nhóm và giao tình

huống, u cầu đóng vai cho từng nhóm. Trong đó

có quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng

vai của mỗi nhóm.

• Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai.

• Các nhóm lên đóng vai.

• Lớp thảo luận, nhận xét về cách ứng xử và cảm xúc

của các vai diễn; về ý nghĩa của các cách ứng xử.

• GV kết luận, định hướng cho HS về cách ứng xử

tích cực trong tình huống đã cho.Dạy học theo dự án còn gọi là phương pháp dự án,

trong đó HS thực hiện một nhiệm vụ học tập phức

hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực

hành.

 Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự

lực cao, từ việc lập kế hoạch đến việc thực hiện và

đánh giá kết quả thực hiện dự án. Hình thức làm việc

chủ yếu là theo nhóm. Kết quả dự án là những sản

phẩm hành động có thể giới thiệu được.

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

QUYẾT ĐỊNH CHỦ ĐỀ

GV /HS đề xuất sáng kiến chủ đề, xđ mục đích dự ánXÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Học sinh lập kế hạch làm việc, phân công lao độngTHỰC HIỆN

Học sinh làm việc nhóm và cá nhân theo kế hoạch

Kết hợp lý thuyết và thực hành, tạo sản phẩmGIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Học sinh thu thập sản phẩm, giới thiệu,

công bố sản phẩm dự ánĐánh giá

GV và HS đánh giá kết quả và quá trình

Rút ra kinh nghiệmNhững điều kiện áp dụng các PP

tích cực• PPDH tích cực cần được quan tâm thực hiện và trở thành

phổ biến trong nhà trường. CBQL GD các cấp cần coi trọng

đổi mới PPDH ;

• GV phải được đào tạo để thích ứng với những nhiệm vụ đa

dạng. GV thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động ;

• GV phải có tri thức bộ mơn sâu rộng, lành nghề, đầu tư

nhiều cơng sức và thời gian

• HS phải dần dần có được những phẩm chất, năng lực, thói

quen thích ứng với các PPDH tích cực

• Chương trình và SGK tạo điều kiện cho thầy trò tổ chức HĐ

học tập tích cực

• Phương tiện thiết bị phù hợp. Hình thức tổ chức linh hoạt

• Việc đánh giá HS phải phát huy trí thơng minh sáng tạo củaLưu ý khi ổi mới PPDHtrng

1. Bám sát mục

tiêu giáoTHCS

dục phổ thông.

2. Phù hợp với nội dung DH cụ thể.

3. Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS.

4. Phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện

DH của nhà trờng.

5. Phù hợp với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá

kết quả dạy- học

6. Kết hợp giữa việc tiếp thu và sử dụng có

chọn lọc, có hiệu quả các PPDH tiên tiến,

hiện đại với việc khai thác những yếu tố tích

cực của các PPDH truyền thống.

7. Tăng cờng sử dụng các phơng tiện DH và

đặc biệt lu ý đến những ứng dụng của công

nghệ thông tin.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số lưu ý khi sử dụng PP trò chơi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×