Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số lưu ý

Một số lưu ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tóm lạiĐây là kĩ thuật đơn giản, dễ thực hiện

Khắc phục những hạn chế của học theo nhóm

Có sự kết hợp học cá nhân và học hợp tác nhóm

Hiệu quả và ít tốn thời gianlà kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết

hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm1.

-Mục tiêu

Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp

Kích thích sự tham gia tích cực của HS

Nâng cao vai trò cá nhân trong q trình hợp tác

Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân2. Tác dụng

- HS hiểu rõ nội dung kiến thức

- Phát triển kĩ năng trình bày, giao tiếp hợp tác

- Thể hiện khả năng/năng lực cá nhân

- Tăng cường hiệu quả học tập3. Cách tiến hành:

• Giai đoạn 1: Nhóm chun sâu

- Mỗi nhóm từ 3-6HS, được giao nhiệm vụ tìm

hiểu/nghiên cứu chuyên sâu một vấn đề/một nội

dung học tập khác nhau nhưng liên quan chặt chẽ

với nhau

- Các nhóm nhận nhiệm vụ và nghiên cứu, thảo

luận, đảm bảo mỗi thành viên đều nắm vấn đề và có

thể trình bày. Mỗi HS trở thành một chun gia về

lỉnh vực tìm hiểu• Giai đoạn 2 Nhóm mảnh ghép

- Sau khi hồn thành nhiệm vụ giai đoạn 1, mỗi HS từ các

nhóm chuyên sâu khác nhau hợp lại thành 1 nhóm mới, gọi

là nhóm mảnh ghép. Các HS lắp ghép các mảng kiến thức

thành một bức tranh tổng thể

- Từng Hs các nhóm chun sâu trong nhóm mảnh ghép

trình bày lại nội dung tìm hiểu, đảm bảo các thành viên

nhóm mảnh ghép nắm nội dung, nhìn thấy bức tranh tổng

thể

- Sau đó giao nhiệm vụ mới cho nhóm mảnh ghép:Khái qt,

tổng hợp tồn bộ nội dung tìm hiểu từ nhóm chun sâuMột số lưu ý

• Nội dung của chủ đề nhỏ phải có sự liên quan gắn

kết chặt chẽ với nhau

• Nhiệm vụ phải cụ thể, đảm bảo HS hiểu và hồn

thành

• GV quan sát, hỗ trợ kịp thời

• Đảm bảo đúng thời gian qui định

• Thành lập nhóm mảnh ghép bảo đảm đúng thành

viên nhóm chun sâuBẢNG TĨM TẮT CÁCH TIẾN HÀNH KĨ THUẬT MẢNH GHÉPVòng 1

-Hoạt động theo nhóm 3-6 HSVòng 2

-Hình thành nhóm 3-6 HS (1 người từ

nhóm 1, 1 người từ nhóm 2 và 1

người từ nhóm 3),…- Mỗi nhóm được giao 1 nhiệm vụ (VD:

Nhóm 1: Nhiệm vụ A; Nhóm 2: Nhiệm -Các câu trả lời và thơng tin vòng

vụ B; Nhóm 3: Nhiệm vụ C;...)

1được các thành viên chia sẻ đầy đủ

với nhau

- Đảm bảo mỗi thành viên đều nắm vấn -Sau khi chia sẻ vòng 1, nhận nhiệm

vụ mới

đề và có thể trình bày

- Các nhóm trình bày, chia sẻ kết quả

nhiệm vụ 2Tóm lạiKĩ thuật mảnh ghép tạo ra hoạt động đa dạng, phong phú

Hình thành kĩ năng giao tiếp, trình bày, hợp tác, GQVĐ

cho HS

u cầu HS phải có trách nhiệm, tích cực, nỗ lực hoàn

thành nhiệm vụ

Yêu cầu GV theo dõi để đảm bảo tất cả HS đều tham giaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số lưu ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×