Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi theo cấp độ nhận thức

Câu hỏi theo cấp độ nhận thức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu hỏi biết

+ Mục tiêu: Kiểm tra trí nhớ

+ Tác dụng: Giúp HS tái hiện kiến thức

+ Cách tiến hành: Sử dụng các cụm từ Ai…?, Cái

gì…? Khi nào…? Hãy kể lại…?Câu hỏi hiểu

+ Mục tiêu: Kiểm tra cách liên hệ, kết nối dữ kiện, các

đặc điểm khi tiếp nhận thơng tin

+ Tác dụng: HS có khả năng nêu ra yếu tố cơ bản của

bài học; biết so sánh

+ Cách tiến hành: Sử dụng các cụm từ Hãy so

sánh…?, Hãy liên hệ…? Vì sao…? Giải thích…?Câu hỏi áp dụng

+ Mục tiêu: Kiểm tra cách áp dụng thông tin thu được

vào tình huống mới

+ Tác dụng: HS hiểu được nội dung kiến thức; biết

chọn phương pháp giải quyết

+ Cách tiến hành:

* Gv tạo ra tình huống/bài tập để HS vận dụng kiến

thức

* GV đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau để HS lựa

chọnCâu hỏi phân tích

+ Mục tiêu: Kiểm tra khả năng phân tích vấn đề

+ Tác dụng: HS suy nghĩ, có khả năng tìm ra mối

quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, có những kiến

giải riêng

+ Cách tiến hành:

* Đòi hỏi HS trả lời: Tại sao? Em có nhận xét gì?

Chứng minh?

* Câu hỏi phân tích thường có nhiều lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi theo cấp độ nhận thức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×