Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tham khảo từ Internet

Tài liệu tham khảo từ Internet

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

1. Bảng ANOVA so sánh trọng lượng bình quân của gà lúc 1 ngày tuổi (gram)

Biến thiên

Nghiệm thức

Sai biệt

Tổng cộngdf

2

21

23SS

0,43

34,19

34,62MS

0,21

1,63F

0,13P

0,8782. Bảng ANOVA.so sánh trọng lượng bình quân của gà lúc 3 tuần tuồi (gram)

Biến thiên

df

SS

Nghiệm thức

2

14454

Sai biệt

21

36124

Tổng cộng

23

50578

P< 0,05. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kêMS

7227

1720F

4,20P

0,0293. Bảng ANOVA so sánh trọng lượng bình quân của gà lúc 6 tuần (gram)

Biến thiên

df

SS

MS

F

P

Nghiệm thức

2

936

468

0,04

0,958

Sai biệt

21

228484

10880

Tổng cộng

23

229420

4. Bảng ANOVA so sánh tăng trọng tuyệt đối của gà giai đoạn 0- 3 tuần tuổi

(g/con/ngày)

Biến thiên

df

SS

MS

Nghiệm thức

2

29,97

14,98

Sai biệt

21

51,24

2,44

Tổng cộng

23

81,21

P <0,01: Sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê.F

6,14P

0,0085. Bảng ANOVA so sánh tăng trọng tuyệt đối của gà giai đoạn 3-6 tuần tuổi

(g/con/ngày)

Biến thiên

df

SS

MS

F

P

Nghiệm thức

2

16,6

8,3

0,24

0,791

Sai biệt

21

733,1

34,9

Tổng cộng

23

749,7

6. Bảng ANOVA so sánh tăng trọng tuyệt đối của gà giai đoạn 0-6 tuần tuổi

(g/con/ngày)

Biến thiên

Nghiệm thứcdf

2SS

4,84MS

2,42

40F

0,31P

0,739Sai biệt

21

165,94

7,9

Tổng cộng

23

170,78

7. Bảng ANOVA so sánh thức ăn tiêu thụ bình quân của gà giai đoạn từ 0-3 tuần

tuổi (g/con/ngày)

Biến thiên

df

SS

MS

Nghiệm thức

2

65,63

32,81

Sai biệt

21

78,32

3,73

Tổng cộng

23

143,95

P <0,01. Sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kêF

8,80P

0,0028. Bảng ANOVA so sánh thức ăn tiêu thụ bình quân của gà giai đoạn từ 3- 6 tuần

tuổi (g/con/ngày)

Biến thiên

df

SS

MS

Nghiệm thức

2

892,5

446,2

Sai biệt

21

1177,4

56,1

Tổng cộng

23

2069,9

P <0,01: Sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê.F

7,96P

0,0039. Bảng ANOVA so sánh thức ăn tiêu thụ bình quân của gà giai đoạn từ 0- 6 tuần

tuổi (g/con/ngày)

Biến thiên

df

SS

MS

Nghiệm thức

2

443,1

221,6

Sai biệt

21

304,1

14,5

Tổng cộng

23

747,2

P<0,001: Sự khác biệt rất rất có ý nghĩa thống kê.F

15,30P

0,00010. Bảng ANOVA so sánh hệ số chuyển biến thức ăn của gà giai đoạn 0-3 tuần

tuổi (kg TA/kg TT)

Biến thiên

df

SS

MS

Nghiệm thức

2

0,14441

0,0722

Sai biệt

21

0,12789

0,00609

Tổng cộng

23

0,2723

P<0,001: Sự khác biệt rất rất có ý nghĩa thống kê.F

11,86P

0,00011. Bảng ANOVA so sánh hệ số chuyển biến thức ăn của gà giai đoạn 3- 6 tuần

tuổi (kg TA/kg TT)

Biến thiên

df

SS

MS

F

P

Nghiệm thức

2

0,1221

0,0611

1,34

0,282

Sai biệt

21

0,9541

0,0454

Tổng cộng

23

1,0762

12. Bảng ANOVA so sánh hệ số chuyển biến thức ăn của gà giai đoạn 0- 6 tuần

tuổi (kg TA/kg TT)

41Biến thiên

df

SS

MS

Nghiệm thức

2

0,1734

0,0867

Sai biệt

21

0,2698

0,0128

Tổng cộng

23

0,4433

P <0,01. Sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê.F

6,75P

0,005MS

1,03

0,58

0,42

0,43F

2,42

1,36

0,97P

0,13

0,27

0,406Biến thiên

df

SS

MS

Nghiệm thức

2

17,73

8,87

Giới tính

1

3,74

3,74

NT*GT

2

0,95

0,48

Sai biệt

12

59,73

4,98

Tổng cộng

17

82,146

15. Bảng ANOVA so sánh tỉ lệ quầy thịt (%)F

1,78

0,75

0,10P

0,21

0,40

0,91Biến thiên

df

SS

Nghiệm thức

2

6,49

Giới tính

1

0,06

NT*GT

2

0,94

Sai biệt

12

127,29

Tổng cộng

17

134,77

16. Bảng ANOVA so sánh tỉ lệ đùi (%)MS

3,24

0,06

0,47

10,61F

0,31

0,01

0,04P

0,74

0,94

0,96MS

4,55

0,00

2,32

1,49F

3,05

0,00

1,55P

0,09

0,97

0,2513. Bảng ANOVA so sánh tỉ lệ tiết (%)

Biến thiên

df

SS

Nghiệm thức

2

2,07

Giới tính

1

0,58

NT*GT

2

0,83

Sai biệt

12

5,14

Tổng cộng

17

8,63

14. Bảng ANOVA so sánh tỉ lệ lơng (%)Biến thiên

Nghiệm thức

Giới tính

NT*GT

Sai biệt

Tổng cộngdf

2

1

2

12

17SS

9,10

0,00

4,64

17,90

31,6417. Bảng ANOVA so sánh tỉ lệ ức (%)

Biến thiên

Nghiệm thức

Giới tính

NT*GT

Sai biệtdf

2

1

2

12SS

5,78

0,05

1,01

30,18MS

2,89

0,05

0,50

2,52

42F

1,15

0,02

0,02P

0,35

0,89

0,82Tổng cộng

17

37,02

18. Bảng ANOVA so sánh tỉ lệ % tro xương đùi gà (%)

Biến thiên

df

SS

MS

F

Nghiệm thức

2

1,23

0,61

0,13

Sai biệt

15

70,94

4,73

Tổng cộng

17

72,16

19. Bảng ANOVA so sánh tỉ lệ Ca của xương đùi gà (%)P

0,879Biến thiên

df

SS

MS

Nghiệm thức

2

0,636

0,318

Sai biệt

15

8,949

0,597

Tổng cộng

17

9,585

20. Bảng ANOVA so sánh tỉ lệ P của xương đùi gà (%)F

0,53P

0,598Biến thiên

df

SS

MS

F

Nghiệm thức

2

0,1369

0,0684

1,63

Sai biệt

15

0,6282

0,0419

Tổng cộng

17

0,7651

21. Bảng ANOVA so sánh tỉ lệ P trong phân gà tuần thứ 6 (%)P

0,228Biến thiên

df

SS

MS

Nghiệm thức

2

9,3903

4,6952

Sai biệt

15

1,0911

0,0727

10,4814

Tổng cộng

17

P<0,001. Sự khác biệt rất rất có ý nghĩa thống kê.43F

64,55P

0,000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tham khảo từ Internet

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×