Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng C.7b: Hệ số hiệu chỉnh, điểm trung bình hiệu chỉnh, điểm cảm quan vị làm tròn với điểm trung bình chung m = 3,4952.

Bảng C.7b: Hệ số hiệu chỉnh, điểm trung bình hiệu chỉnh, điểm cảm quan vị làm tròn với điểm trung bình chung m = 3,4952.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng C.7b: Hệ số hiệu chỉnh, điểm trung bình hiệu chỉnh, điểm cảm quan vị làm tròn với điểm trung bình chung m = 3,4952.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×