Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chất vô cơ trong trà có hàm lượng 4 % – 7% tính theo vật chất khô nhưng có khả năng làm biến đổi trạng thái keo và ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi chất trong tế bào. Trong trà có Fe và khoảng hơn 20 nguyên tố khoáng như: K, Ca, Na, Mg, Mn, SI, P,

Các chất vô cơ trong trà có hàm lượng 4 % – 7% tính theo vật chất khô nhưng có khả năng làm biến đổi trạng thái keo và ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi chất trong tế bào. Trong trà có Fe và khoảng hơn 20 nguyên tố khoáng như: K, Ca, Na, Mg, Mn, SI, P,

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chất vô cơ trong trà có hàm lượng 4 % – 7% tính theo vật chất khô nhưng có khả năng làm biến đổi trạng thái keo và ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi chất trong tế bào. Trong trà có Fe và khoảng hơn 20 nguyên tố khoáng như: K, Ca, Na, Mg, Mn, SI, P,

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×