Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chất vô cơ trong trà có hàm lượng 4 % – 7% tính theo vật chất khô nhưng có khả năng làm biến đổi trạng thái keo và ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi chất trong tế bào. Trong trà có Fe và khoảng hơn 20 nguyên tố khoáng như: K, Ca, Na, Mg, Mn, SI, P,

Các chất vô cơ trong trà có hàm lượng 4 % – 7% tính theo vật chất khô nhưng có khả năng làm biến đổi trạng thái keo và ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi chất trong tế bào. Trong trà có Fe và khoảng hơn 20 nguyên tố khoáng như: K, Ca, Na, Mg, Mn, SI, P,

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục C5: Điểm cảm quan màu sắc

Bảng C.5a: Điểm cảm quan màu sắc chưa hiệu chỉnh

CQV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

351

53

435452

333

45443344343434454

444

462144

44

3

353

5

44

3434343

3

43444

4415

3353

4534134345434

412

334

3

4

4114

4444

3310

445

43

3433

4643

4544

34Nghiệm thức

7

8

934

443Bảng C.5b: Hệ số hiệu chỉnh, điểm trung bình hiệu chỉnh, điểm cảm quan màu sắc

làm tròn với điểm trung bình chung m = 3,7523.MauTjM + tjĐiểm làm trònA0,66674,41904,42B-1,00002,75242,75C0,00003,75243,75D-0,11113,64133,64E-0,33333,41903,42F0,22223,97463,97G0,77784,53024,53H0,11113,86353,86I0,44444,19684,20J0,44444,19684,20K-0,44443,30793,31L-1,00002,75242,75M0,22223,97463,97N0,33334,08574,09O-0,33333,41903,4263Phụ lục C6: Điểm cảm quan mùi

Bảng C.6a: Điểm cảm quan mùi chưa hiệu chỉnh

CQV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35Nghiệm thức

123332456738910314333

33334

3

33

33333343423343

333

43

2

33

44

3

3234

33

32433

3

332333

44433

3

4333

333

232

433443153

334132

331223

4

31144

2344

34

344643

4Bảng C.6b: Hệ số hiệu chỉnh, điểm trung bình hiệu chỉnh, điểm cảm quan mùi làm

tròn với điểm trung bình chung m = 3,1238.MẫutjM + tjĐiểm làm trònA0,33333,45713,46B-0,22222,90162,90C-0,11113,01273,01D0,11113,23493,23E0,33333,45713,46F0,00003,12383,12G0,00003,12383,12H-0,33332,79052,79I-0,33332,79052,79J-0,77782,34602,35K0,33333,45713,46L-0,44442,67942,68M0,22223,34603,35N0,11113,23493,23O-0,33332,79052,7965Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chất vô cơ trong trà có hàm lượng 4 % – 7% tính theo vật chất khô nhưng có khả năng làm biến đổi trạng thái keo và ảnh hưởng trực tiếp đến sự trao đổi chất trong tế bào. Trong trà có Fe và khoảng hơn 20 nguyên tố khoáng như: K, Ca, Na, Mg, Mn, SI, P,

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×