Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.4: Hàm lượng nước trong các bộ phận của búp trà

Bảng 2.4: Hàm lượng nước trong các bộ phận của búp trà

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục C3: Kết quả nhận xét của 30 CQV ở thí nghiệm khảo sát hàm lượng

đường

Bảng C.3: Kết quả nhận xét của 30 CQV ở thí nghiệm khảo sát hàm lượng đườngChỉ tiêu

Màu sắcVịHàm lượng đường (%)

81012141624 CQV:23 CQV:21 CQV:22 CQV:20 CQV:ĐẹpĐẹpĐẹpĐẹpĐẹp20 CQV: vị21 CQV:22 CQV:20 CQV:17 CQV:chuaHơi ngọtvị chua ngọtVị chuavị quáhài hòangọt hài hòangọt59Phụ lục C4: Phương pháp bố trí kiểu BIBD (Balanced Incomplete Block Designs)

Trong quá trình đánh giá cảm quan nếu phải đánh giá quá nhiều mẫu sẽ làm ảnh

hưởng đến độ chính xác và độ nhạy của các cảm quan viên. Nếu số mẫu trong thí

nghiệm lớn hơn số lượng mẫu một cảm quan viên có thể đánh giá được thì nên bố trí

theo kiểu BIBD (Trương Vĩnh,2006).

Trong thí nghiệm bố trí kiểu BIBD, cảm quan viên đánh giá một khối lượng k

mẫu trong tồn bộ số lượng mẫu thí nghiệm t (k < t), mỗi mẫu được đánh giá với số

lượng lần đánh giá như nhau (biểu thị bằng chữ r), số lượng khối cần thiết để hoàn tất

một lần lặp lại của bố trí thí nghiệm kiểu BIB biểu thị bằng chữ b.

Theo Trương Vĩnh (2006) và Benosit (1994), điểm trung bình hiệu chỉnh được

tính theo cơng thức sau:

C = m + tj

Với tj = (k,Tj – Bj) / k2

Trong đó:

Tj: tổng điểm của sản phẩm j.

Bj: tổng điểm của khối chứa sản phẩm j.

k: số mẫu mỗi cảm quan viên đánh giá.

m: giá trị trung bình của tất cả sản phẩm.

tj: hệ số hiệu chỉnh.60Bảng C.4: Sơ đồ bố trí thí nghiệm cảm quan theo kiểu BIBD.

(k =3; r =7; t =15; b = 35; λ = 1)

CQV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35Nghiệm thức

1

x2

x3

x45678x910x13xxx

xxxxxxxxx

xxxx

xx

xxxxxxxxxx

xxx

xx

x

xx

xx

x

xxxx

x15x

xxx14x

xx12

xxx

x11xx

xx

xxxxx

x

xxxxxx

xxxxxx

x

xxxx

xxx

xxxx

xxxx

xx

xxx61x

xPhụ lục C5: Điểm cảm quan màu sắc

Bảng C.5a: Điểm cảm quan màu sắc chưa hiệu chỉnh

CQV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

351

53

435452

333

45443344343434454

444

462144

44

3

353

5

44

3434343

3

43444

4415

3353

4534134345434

412

334

3

4

4114

4444

3310

445

43

3433

4643

4544

34Nghiệm thức

7

8

934

443Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.4: Hàm lượng nước trong các bộ phận của búp trà

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×