Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. y  2x 1.

D. y   x  2.

Câu 6.2x  3x  3Gọi M , n lần lượt là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số y x2. Khi đó giá trị2của biểu thức M  2n bằng:

A. 8.

B. 7.

Câu 7.32

43 12.2Cho hàm số y  3x  6x 1 . Kết luận nào sau đây là đúng?

A. yCÑ  2.Câu 9.D. 6.Cho hàm số y  x 17x  24x  8 . Kết luận nào sau đây là đúng?

C. x 

D. x

3.

2x

A. x  1.

B..

Câu 8.C. 9.B. yCÑ  1.C. yCÑ  1.Trong các hàm số sau, hàm số nào đạt cực đại tại x 

A. y 1432x  x  x  3x.

2 y D. yCÑ  2.3?

2

2B. y   x  3x  2.

 y

24x 12x  8.x 1

x  2.Câu 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào chỉ có cực đại mà khơng có cực tiểu?

42A. y  10x  5x  7.

x2

.

 y 

2

x 1

3x 13x 19

Câu 11. Cho hàm số y x

332B. y  17x  2x  x  5.

2

x  x 1

.

 y 

x 1

. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số cóphương trình là:

A. 5x  2 y 13 

0.B. y  3x 13.C. y  6x 13.D. 2x  4 y 1  0.Câu 12. Cho hàm số y  x2  2x . Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Hàm số có hai điểm cực trị.

C. Hàm số đạt cực đại x  1 .

7B. Hàm số đạt cực tiểu tại x  1 .

D. Hàm số khơng có cực trị.5Câu 13. Cho hàm số y  x  x . Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Hàm số có đúng 1 điểm cực trị.

C. Hàm số có đúng hai điểm cực trị.

Câu 14. Cho hàm

sốB. Hàm số có đúng 3 điểm cực trị .

D. Hàm số có đúng 4 điểm cực trị.y  f (x) có đạo hàm f ( x)  (x 1)(x  2) 2 (x  3)3 (x 

4

5)y  f (x) có mấy điểm cực trị?. Hỏi hàm sốA. 2.

Câu 15. Cho hàm

sốB. 3.

C. 4.

1

. Khẳng định nào sau đây là đúng?

2

y  (x  2x) 3A. Hàm số đạt cực tiểu

x  1.

tại

C. Hàm số khơng có điểm cực trị.

Câu 16. Cho hàm

số32y   x  3x 

6x

2D. 5.B. Hàm số đạt cực đại tại x  1 .

D. Hàm số có đúng 2 điểm cực trị.. Hàm số đạt cực trị tại hai điểm x1, x2 . Khi đó giá trị của2biểu thức S  x  x bằng:

1A. 10 .

Câu 17. Cho hàm

số2B. 8 .C. 10.D. 8.y  f (x) có đạo hàm trên ℝ . Khẳng định nào sau đây là đúng?A. Nếu đạo hàm đổi dấu khi x chạy qua x thì hàm số đạt cực tiểu tại x .

0

0

B. Nếu f ( x )  0 thì hàm số đạt cực trị tại x .

0

0

C.Nếu hàm số đạt cực trị tại

x0D. Nếuthì đạo hàm đổi dấu khi x chạy qua x0 .f ( x0 )  f  (x0 )  0 thì hàm số khơng đạt cực trị

tạiCâu 18. Cho hàm sốy  f (x) xác định trên [a, b] và x0 thuộc đoạn [a, b] . Khẳng định nào sau đây làkhẳng định đúng?

A. Hàm

y  f (x) đạt cực trị tại x0 thì f  (x0 )  hoặ

số

c

0

B. Hàm

y  f (x) đạt cực trị tại x0 thì f ( x0 )  0 .

số

C. Hàm

số

D.x0 .f  (x0 )  0 .y  f (x) đạt cực trị tại x0 thì nó khơng có đạo hàm tại x0 .Nếu hàm số đạt cực trị tại

x0thì hàm số khơng có đạo hàm tại x0 hoặc f ( x0 )  0 .Câu 19. Cho hàm số y  f (x) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu hàm

sốy  f (x) có giá trị cực đại là M , giá trị cực tiểu là m thì M  m .B. Nếu hàm

y  f (x) khơng có cực trị thì phương trình f ( x0 )  0 vô nghiệm.

số

C. Hàm

y  f (x) có đúng hai điểm cực trị thì hàm số đó là hàm bậc ba.

số

D. Hàm

số4

2

y  ax  bx  c với a  0 ln có cực trị.Câu 20. Hàm số bậc ba có thể có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0 hoặc 1 hoặc 2.

B. 1 hoặc 2.

C. 0 hoặc 2.D. 0 hoặc 1.Câu 21. Cho hàm

sốHàm

sốy  f (x)  x2  2x  4 có đồ thị như hình vẽ:y  f (x) có mấy cực trị?A. 4.

Câu 22. Cho hàm

sốB. 1.

y  f (x) . Hàm

sốC. 3.

y  f '(x) có đồ thị như hình vẽ:Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm

y  f (x) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

số

B. Đồ thị hàm

số

C. Đồ thị hàm

số

D. Đồ thị hàm

số

Câu 23. Cho hàm

sốy  f (x) có hai điểm cực trị.

y  f (x) có ba điểm cực trị.

y  f (x) có một điểm có một điểm cực trị.y  f (x) . Hàm

sốy  f '(x) có đồ thị như hình vẽ:D. 2.Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm

y  f (x) đạt cực đại tại x  1 .

số

B. Đồ thị hàm

y  f (x) có một điểm cực tiểu.

số

C. Hàm

sốy  f (x) đồng biến trên (;1) .D. Đồ thị hàm

số

Câu 24. Cho hàm

sốy  f (x) có hai điểm cực trị.3

y | x  3x  2 có đồ thị như hình vẽ:

|Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm

y f

chỉ có điểm cực tiểu và khơng có điểm cực đại.

số

(x)

có một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.

B. Đồ thị hàm số y  f (x)

có bốn điểm cực trị.

C. Đồ thị hàm

y f

số

(x)

D. Đồ thị hàm

sốy  f (x) có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.Câu 25. Hàm số nào sau đây có đúng hai điểm cực trị?

3

2

B. y  x  3x  7x  2.

A. y  x  1 .

x1

42C. y  x  2x  3.D. y  x 2

x 1.42Câu 26. Hàm số nào sau đây khơng có cực trị?

 y  2x

2

x 1.32B. y  x  3x .C. y  x  2x  3. D.x 1

y  x  2.Câu 27. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là khẳng định sai?

3

2

A. Đồ thị hàm

y  ax  bx  cx  d, (a  ln có cực trị.

số

0)

4232B. Đồ thị hàm số y  ax  bx  c, (a  0) ln có ít nhất một điểm cực trị.

ax  b

y

, (ad  bc  0) ln khơng có cực trị.

C. Hàm

cx  d

số

D. Đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d, (a  0) có nhiều nhất hai điểm cực trị.

3Câu 28. Điểm cực tiểu của hàm số y   x  3x  4 là:

A. x  1.B. x  1.C. x  3.D. x  3.Câu 29. Hàm số nào sau đây đạt cực đại tại x  1 ?

524A. y  x  5x  5x 13.

1

C. y  x .

xB. y  x  4x  3.

D. y  2x  x.Câu 30. Hàm số nào sau đây có cực trị?

3A. y  x 1.42B. y  x  3x  2.

4C. y  3x  4.D. y 2x 1.

3x  22Câu 31. Đồ thị hàm số y  x  3x  5 có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 1.B. 0.C. 2.D. 3.Câu 32. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số3

2

y  x  mx  (2m  3) x  đạt cực đại tại

3

B. m  3.

C. m  3.

D. m  3.

có bao nhiêu điểm cực trị?x1.

A. m  3.

Câu 33. Đồ thị hàm

sốx 1

y  4x 

7A. 3.B. 1.

3C. 2.2Câu 34. Đồ thị hàm số y  x  2x  x  3 có tọa độ điểm cực tiểu là:

A. (3;1).

1).B. (1; 1 85

C.

;.  3 27 D. 0.D. (1;3).

422Câu 35. Hàm số y  x  2(m  2)x  m  2m  3 có đúng 1 điểm cực trị thì giá trị của m là:

A. m  2.B. m  2.Câu 36. Cho hàm số y  

Khi đó, tích

số

A. 5.1

33C. m 

2.D. m  2.2x  4x  5x 17 . Gọi hoành độ 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số làx1 x2 có giá trị là:

B. 5.C. 4.D. 4.x1, x2 .43Câu 37. Cho hàm số y  3x  4x  2 . Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Hàm số khơng có cực trị.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại x  1 .

C. Hàm số đạt cực đại tại x  1 .

D. Hàm số đạt cực tiểu

x0.

tại

y  a sin 2x  b cos 3x 

Câu 38. Hàm

2x

số

biểu

thứcP  a  3b 

3ab

2; x   . Khi đó, giá trị củaD. 3.C. 1.3

2

y  4x  6x  3x  2 có mấy điểm cực trị?C. 1.

Câu 40. Hàm

sốxlà:

B. 1.A. 3.

Câu 39. Hàm

số(0  x  2 ) đạt cực trị

tạiB. 2.C. 0.3

2

y  x  3x  mx  2 đạt cực tiểu tại x 

2A. m  0.B. m  0.

3D. 3.

khi?C. m 

0.D. m  0.2Câu 41. Đồ thị hàm số y  x  6x  9x 1 có tọa độ điểm cực đại là:

A. (3; 0).B. (1;3).

3C. (1; 4).2D. (3;1).2Câu 42. Cho hàm số y  (m 1)x  3x  (m 1)x  3m  m  2 . Để hàm số có cực đại, cực tiểu thì:

A. m  1.B. m  1.C. m  1.D. m tùy ý.Câu 43. Khẳng định nào là đúng trong các khẳng định sau:

4

2

A. Hàm

y  ax  bx  c có thể có 2 điểm cực trị.

số

B. Hàm số bậc 3 có thể có 3 cực trị.

4

2

C. Hàm

y  ax  bx  c ln có cực trị.

số

D. Hàm phân thức khơng thể có cực trị.

Câu 44. Giá trị cực tiểu của hàm số

A. 5.

Câu 45. Đồ thị hàm

số4

2

y  x  2x  5 là:B. 4.C. 0.D. 1.3 2

y  3 x  2 có bao nhiêu điểm cực đại?A. 2.B. 0.

4C. 1.2D. 3.Câu 46. Cho hàm số y  3x  4x  2017 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có 1 điểm cực đại và khơng có điểm cực tiểu.

B. Hàm số khơng có cực trị.

C. Hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu .D. Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

Câu 47. Hàm số nào sau đây khơng có cực trị?

32A. y  x  3x .3B. y  x  x.42C. y  x  3x  2.3D. y  x .Câu 48. Cho hàm số y  x3  6x2  4x  7 . Gọi hoành độ 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số là x , x . Khi

1

2

đó, giá trị của tổng x  x là:

1

2

A. 6.B. 4.C. 6.D. 4.

32Câu 49. Hiệu số giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số y  x  3x  4 là:

D. 4 .B. 2 .C. 2 .A. 4 .Câu 50. Nếu đồ thị hàm số32y  ax  bx  cx 

dcó 2 điểm cực trị là gốc tọa độ và điểm A(1;

1)thìhàm số có phương trình là:

32A. y  2x  3x .B. y  2x3  3x2 .3D. y  x3  3x 1 .2C. y  x  3x  3x .

Câu 51. Hàm số nào dưới đây có cực trị?

43A. y  x 1 .

C. y  2x 1 .x 1

y  2x 1.D.

Câu 52. Điều kiện để hàm

số4

2

y  ax  bx  c (a  0) có 3 điểm cực trị là: D. c  0.

C. b  0.

B. ab  0.A. ab  0.

Câu 53. Cho hàm

số2B. y  x  x  2x 1 .y1

332x  2mx  (4m 1)x  3. Mệnh đề nào sau đây đúng?A. Hàm số có cực đại, cực tiểu khi m 

B. Với mọi m , hàm số ln có cực trị.

C. Hàm số có cực đại, cực tiểu khi m 1

2.1.

2

D. Hàm số có cực đại, cực tiểu khi m  1.

42Câu 54. Hàm số y   x  4x  3 có giá trị cực đại là:

A. 2.B. 3.C. 0.D. 7.Câu 55. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có đúng 2 cực trị?

42A. y  x  3x  2.

2

2x 1

C. y 

.

3x3632y  x  2x  ax 

b

B. 2.A. 1.

Câu 58. Cho hàm sốcó tọa độ là:B. (0;1).Câu 57. Biết đồ thị hàm

số4D. y  2017x  2016x .Câu 56. Điểm cực trị của đồ thị hàm số y 

A. (1; 2).2B. y  x  5x  7.C. (2;3).D. 3; 4  .có điểm cực trị là A(1;3) . Khi đó giá trị của 4a 

b

C. 3.là:D. 4.3

2

y  x  3x  2 . Gọi a, b lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số

2đó. Giá trị của 2a  b là:

A. 8 .

B. 2 .

Câu 59. Cho hàm

4

2

y  x  5x  3 đạt cực trị tại

số

TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM –

toanhocbactrungnam@gmail.comC. 2 .D. 4.16 | T H B T Nx1, x2 , x3 . Khi đó, giá

trị của tích

A. 0 .x1 x2 x3 là:

B. 5.C. 1.D. 3.3Câu 60. Hàm số y  x  3x 1 đạt cực đại tại điểm:

A. x  2 .B. x  1 .x0.D. x  1.C.

Câu 61. Tìm giá trị cực đạiyC của hàm

Đ

số

B. 5 .42y   x  2x  5A. 4 .

C. 2 .

1 4x  x4

1 3

2

y  x  2x  4x 1 có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 62. Hàm

3

số

A. 1.

B. 0.

C. 2.

3D. 6 .D. 3.2Câu 63. Cho hàm số y= x  3x  2 . Khẳng định nào sau đây đúng :

A. Hàm số có cực đại, cực tiểu .

B. Hàm số khơng có cực trị.

C. Hàm số có cực đại , khơng có cực tiểu.

D. Hàm số có cực tiểu khơng có cực đại.

Câu 64. Cho hàm

số

xy  f (x) có bảng biến thiên như sau



y

yx0

║ +x1

0x2

+Khi đó hàm số đã cho có :

A. Một điểm cực đại, một điểm cực tiểu.

B. Một điểm cực đại , hai điểm cực tiểu.

C. 1 điểm cực đại, khơng có điểm cực tiểu.

D. 2 điểm cực đại , 1 điểm cực tiểu.

Câu 65. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số

A.m  1



m0.y  mx4  m  1 x2  2m 1 có 3 điểm cực trị ?B. m  1.C. 1  m  0 .D. m  1.Câu 66. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm sốy  x3  2x2  m  3 x 1 khơng có cực trị?

8

5

5

8

A. m   .

B. m   .

C. m   .

D. m   .

3

3

3

3

1 3

2

Câu 67. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  x  mx  m  1 x 1 đạt cực đại

3

tại x  2 ?

A. 1.

B. Không tồn tại m . C. 2 .

D. 3 .

Câu 68. Cho hàm số

TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM –

toanhocbactrungnam@gmail.com17 | T H B T Ny  f (x)liên tục trên ℝ có bảng biến thiên .

x

y1

03

0

1

y

1

3x3.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;3.

B.

tại

1

C. Hàm số có giá trị cực tiểu là 

.

3Hàm số đạt cực tiểuD. Hàm số khơng có cực trị.Câu 69. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm sốmy332x  2x  mx 1 có 2 điểm cực trịthỏa mãn xCĐ  xCT .

A. m  2 .B. 2  m  0 .C. 2  m  2 .Câu 70. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số:xđại và cực tiểu .

A. 2  m  3 .yB.m  2m  3.C.m  2m  31D. 0  m  2 .

32 mx  m  6 x 

mcó cực3

.D. 2  m  3 .Câu 71. Tìm tất các giá trị thực của tham số m để hàm số y  m  2 x3  3x2  mx  6 có 2 cực trị ?

A. m  3;1 \ 2.B. m  3;1.C. m  ; 3 1;   .D. m 3;1.Câu 72. Tìm tất các giá trị thực của tham số m để hàm sốy1x3  (m  3)x2  4  m  3 x đạtm3  m

3cực trị tại x1, thỏa mãn 1  x1  x2.

x2

7

A.   m  2 .

B. 3  m  1 .

2C.m  3



m1.7

D.   m  3.

2Câu 73. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM –

toanhocbactrungnam@gmail.com18 | T H B T NTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×