Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 4. Dựa vào dấu của f   xi  suy ra tính chất cực trị của điểm xi .

2. Kỹ năng giải nhanh các bài toán cực trị hàm số bậc

bay  ax  bx  cx  d  a  0

32Ta có y   3ax  2bx  c

2 Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi phương trình y   0 có hai nghiệm phân biệt

 2c 2b2 

bc

2

 b  3ac  0 . Khi đó đường thẳng qua hai điểm cực trị đó là : y   

.

xd

3 9a

9a

 Bấm máy tính tìm ra đường thẳng đi qua hai điểm cực trị :

3 x b  x i

2

 3ax  2bx  c  

   Ai  B  y  Ax  B

 3 9a 2ax  bx  cx 

d

Hoặc sử dụng công

thứcy. y 

y  18a . Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba là:

2

b  3ac

4e 16e3

AB 

với e 

a

9a

3. Kỹ năng giải nhanh các bài toán cực trị hàm trùng phương.

Cho hàm số: y  ax4  bx2  c a  0 có đồ thị là C  .

x0

y   4ax  2bx; y   0  

 b2 x  2a

3C có ba điểm cựcy   0 có 3 nghiệm phân biệt    0 .

btrị2a

với   b2  4ac

  ,C  b ;   

b

Khi đó ba điểm cực trị là: A

 0; c  , B   ;

4a 2a

Độ dài các đoạn

thẳng:2a

b

, BC  2 2aAB  AC 4a .Các kết quả cần ghi nhớ: AB

C2 b42b

 AB

Ca 2

2ab 2b4b3

b b3b

 0   1   0  1  0

16a2 2a   16a2 2a

2a 8a

8a

2đều  BC  AB

4

2b

b

b

2 BC  AB  ACvuông

cânb43b3

b b3b

 0    3  0   3  016a2 2a

16a2 2a

2a 8a

8aˆ

8a

 BAC   , ta có: cos 3b 

3b  8a tan28a

3b SABC 

3 Bán kính đường tròn ngoại

tiếpb4

b16a22a8abb24ab

2aAB

Clà R b  8a2AB

C Bán kính đường tròn nội

tiếplà r 

b

AB

C tiếp

Phương trình đường tròn ngoạib

4a

4

2b

 2a

b b

b24 a  16a2  2ab316a 2a

2a:

2 

2

2

x y 2

cyc

b 4a

b



4a0

4. Kỹ năng giải nhanh các bài tốn cực trị hàm phân

thức.

Cơng thức tính nhanh đạo hàm

 ax  b  

cx  d ad  bc

(cx  d )(cx  d )22 ax 2  bx  c

2

amx  2anx  bn  cm

2

(mx  n)

  mx  n  

a1

2

a1 b1 x  2

c1

b1 c1

 a x 2  b x  c

a b

a c xb c2

21

1

1

2

2

2

2

2

2

 2

 

 a2x  b 2x  c 2 

 a2 x  b2 x  c22ax  bx 

cPhương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số y C. KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNHmx 

n2ax  blà y Ví dụ 1: Tìm đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số:

3

2

y  x  3x  x  2

Bấm

máy

tính:

MODE

2x

1x 3 3x 2  x  2  3x 2  6x 1 

7 8

8

7

xi33   iy xm3 3

3

3

Ví dụ 2: Tìm đường thẳng đi qua hai điểm cực trị ( nếu có ) của đồ thị hàm số:

322y  x  3x  m x  m

Bấm máy tính: MODE 2

1  x i, m  A 100 0 1003000 1999994

3

2

2

2

2  x

x  3x  m x  m   3x  6x  m  

   i

3

3

 3 3

2

2

m  3m 2m  6

1003000 1999994 1000000  3000 2000000 

6

Ta có:ii

x

3

3

3

3

3

3

2

2

2m  6

m  3m

Vậy đường thẳng cần

y

x

tìm:

3

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×