Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

10. Nguyễn Thanh Sơn (1999). Biện pháp nâng cao tỷ lệ ấp nở của trứng gà.

Chuyên san Chăn nuôi gia cầm, Hội Chăn nuôi Việt Nam.

11. Trần Quang Thành (2005). Hiệu quả sử dụng chế phẩm tỏi – nghệ - gừng và

trùn (Prerionyx excavatus) trong thức ăn công nghiệp của gà thả vườn. Luận

văn tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

12. Nguyễn Hồng Thịnh (2009). Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Multi I trên

sinh trưởng và năng suất của gà Ta. Luận văn tốt nghiệp trường Đại học

Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.

13. Lâm Minh Thuận (2004). Giáo trình chăn ni gia cầm. Tủ sách trường Đại

học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.

14. Huỳnh Xn Thùy (2002). Khảo sát sức sinh trưởng và sản xuất thịt của ba

giống gà Ta Vàng, Lương Phượng, Tam Hoàng. Luận văn tốt nghiệp trường

Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

15.Trần Đình Trí (2009). Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm

BIO_FEED trên sự tăng trọng của đàn gà Lương Phượng. Luận văn tốt

nghiệp trường Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.16. Nguyễn Dương Trọng (2006). Nghiên cứu sử dụng chế phẩm tự nhiên thay thế

kháng sinh trong chăn nuôi gà Lương Phượng. Luận văn tốt nghiệp trường

Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.

17. Nguyễn Thị Bích Truyện (2009). Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp chế phẩm

probiotic và trùn quế (Prerionyx excavatus) trên sinh trưởng và năng suất

của gà Ta. Luận văn tốt nghiệp trường Đại học Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.

18. Hồ Thanh Tùng (2011). Kkhảo sát của ảnh hưởng bổ sung chế phẩm polyenzim

– VEM – K đến tăng trọng của gà Lương Phượng. Luận văn tốt nghiệp

trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

19. Nguyễn Thị Tường Vân (1997). Khảo sát ảnh hưởng của các mức đạm trên gà

Tam Hồng và gà Ta Vàng ni chăn thả. Luận án thạc sĩ Khoa học Nông

Nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

20. Phan Thị Kim Yến (2009). Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm

VEM.K đến mức tăng trọng của gà Lương Phượng từ 2 – 10 tuần tuổi. Luận

văn tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.38Website

1. http://www.tailieu.vn

2. http://www.kilobook.com

3. http://www thuvien.yhvn.vn/đại-học-y-thái-bình/miễn-dịch-bệnh-lý4. http://www.vcn.vn/Post/atlat/Giongnoi/ga_mia.pdf

5. http://www.nhanong.com.vn

6. http://www.agriviet.com/nd/210-nuoi-ga-thit---nuoi-ga-Đe/

7. http://www.thuy.ykhoa.net

8. http://www.pkh-vcn.org/home/modules.php

9. http://www.bacninh.gov.vn

10. http://www.my.opera.com39PHỤ BẢNG

Phụ bảng 1. Bảng phân tích ANOVA về trọng lượng bình quân một ngày t̉i của

gà con

Descriptive Statistics: TL1N

Variable

TL1NSourceError

Total

1

2

3

DF

2

357

359Mean

35.521

38.444

43.007S = 0.8031SS

3415.999

230.228

3646.228SE Mean

0.0622

0.0589

0.0937StDev

0.681

0.646

1.027MS

1708.000

0.645R-Sq = 93.69%CoefVar

1.92

1.68

2.39F

2648.48P

0.000R-Sq(adj) = 93.65%Grouping Information Using Tukey Method3

2

1N

120

120

120Mean

43.0067

38.4442

35.5208Grouping

A

B

CMeans that do not share a letter are significantly different.Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of LÔPhụ bảng 2. Bảng phân tích ANOVA về trọng lượng gà 2 t̀n t̉i

Descriptive Statistics: TL2

Variable

TL2SourceError

Total

1

2

3

DF

2

357

359S = 8.986Mean

184.25

190.25

195.75

SS

7940.0

28827.5

36767.5SE Mean

0.771

0.798

0.887

MS

3970.0

80.7R-Sq = 21.60%StDev

8.45

8.75

9.71

F

49.16CoefVar

4.59

4.60

4.96

P

0.000R-Sq(adj) = 21.16Grouping Information Using Tukey Method3

2

1N

120

120

120Mean

195.750

190.250

184.250Grouping

A

B

C40Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95% Simultaneous Confidence IntervalsPhụ bảng 3. Bảng phân tích ANOVA về trọng lượng gà 4 t̀n t̉i

Descriptive Statistics: TL4

Variable

TL4SourceError

Total

1

2

3

DF

2

357

359Mean

502.67

518.42

538.25S = 61.30SS

76304

1341678

1417982SE Mean

5.70

5.47

5.62

MS

38152

3758StDev

62.39

59.89

61.61R-Sq = 5.38%F

10.15CoefVar

12.41

11.55

11.45

P

0.000R-Sq(adj) = 4.85%Grouping Information Using Tukey Method3

2

1N

120

120

120Mean

538.25

518.42

502.67Grouping

A

B

BMeans that do not share a letter are significantly different.Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of LPhụ bảng 4. Bảng phân tích ANOVA về trọng lượng gà 6 t̀n t̉i

Descriptive Statistics: TL6

Variable

TL6SourceError

Total

1

2

3

DF

2

357

359Mean

998.8

1022.4

1062.6

SS

249927

8352211

8602138SE Mean

12.6

16.1

12.9

MS

124963

23396StDev

137.9

176.7

141.2

F

5.34CoefVar

13.81

17.29

13.29

P

0.005S = 153.0

R-Sq = 2.91%

R-Sq(adj) = 2.36

Grouping Information Using Tukey Method3

2

1N

120

120

120Mean

1062.6

1022.4

998.8Grouping

A

A B

BMeans that do not share a letter are significantly different.Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of L4142Phụ bảng 5. Bảng phân tích ANOVA về trọng lượng gà 8 t̀n t̉i

Descriptive Statistics: TL8

Variable

TL8SourceError

Total

1

2

3

DF

2

357

359S = 208.5Mean

1502.6

1539.3

1590.1SE Mean

19.1

18.9

19.0StDev

209.4

207.5

208.6SS

463295

15523545

15986840MS

231648

43483F

5.33R-Sq = 2.90%CoefVar

13.94

13.48

13.12

P

0.005R-Sq(adj) = 2.35%Grouping Information Using Tukey Method3

2

1N

120

120

120Mean

1590.1

1539.3

1502.6Grouping

A

A B

BMeans that do not share a letter are significantly different.Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of LÔPhụ bảng 6. Bảng phân tích ANOVA về tăng trọng tụt đới

Descriptive Statistics: TTTĐ.1

Variable

TTTĐ.1LƠ.2

1

2

3Mean

26.20

26.80

27.63SE Mean

6.03

6.14

6.37StDev

12.05

12.28

12.74CoefVar

45.99

45.83

46.12Analysis of Variance for TTTĐ, using Adjusted SS for Tests

Source

T.TUỔI

LÔ.1

Error

TotalDF

3

2

6

11Seq SS

1374.71

4.11

1.03

1379.85S = 0.414325Adj SS

1374.71

4.11

1.03R-Sq = 99.93%Adj MS

458.24

2.06

0.17F

2669.36

11.98P

0.000

0.008R-Sq(adj) = 99.86%Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence

LÔ.1

3

2

1N

4

4

4Mean

27.63

26.80

26.20Grouping

A

A B

BMeans that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals43Response Variable TTTĐ

All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ.Phụ bảng 7. Bảng phân tích ANOVA về lượng thức ăn tiêu thụ

Descriptive Statistics: TATT

Variable

TATTSource

LÔ.1

Error

TotalLÔ.1

1

2

3

DF

2

9

11Mean

62.4

66.5

66.4S = 38.32SS

43

13217

13260SE Mean

18.4

19.9

19.2MS

22

1469F

0.01R-Sq = 0.33%StDev

36.7

39.8

38.3CoefVar

58.82

59.91

57.77P

0.985R-Sq(adj) = 0.00%Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence

LÔ.1

2

3

1N

4

4

4Mean

66.49

66.38

62.42Grouping

A

A

AMeans that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals

Response Variable TATT

All Pairwise Comparisons among Levels of LƠ.1Phụ bảng 8. Bảng phân tích ANOVA về hệ sớ chuyển biến thức ăn

Descriptive Statistics: FCR

Variable

FCRSource

LÔ.1

Error

TotalLÔ.1

1

2

3

DF

2

9

11S = 0.4515Mean

2.248

2.336

2.282SS

0.016

1.835

1.850SE Mean

0.220

0.247

0.209MS

0.008

0.204R-Sq = 0.84%F

0.04StDev

0.440

0.493

0.417CoefVar

19.59

21.11

18.29P

0.963R-Sq(adj) = 0.00%Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence

LÔ.1

2

3

1N

4

4

4Mean

2.336

2.282

2.248Grouping

A

A

AMeans that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals

Response Variable FCR44All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ.1Phụ bảng 9. Bảng phân tích ANOVA về tỷ lệ sống

Chi-Square Test: SỐNG, CHÊT

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

SỐNG

295

296.33

0.006CHÊT

5

3.67

0.485Total

3002296

296.33

0.0004

3.67

0.0303003298

296.33

0.0092

3.67

0.758300Total889119001Chi-Sq = 1.288, DF = 2, P-Value = 0.525

3 cells with expected counts less than 5Phụ bảng 10. Bảng phân tích ANOVA về tỷ lệ quầy thịt

Descriptive Statistics: TLQT

Variable

TLQTSource

LÔ.QT

Error

TotalLÔ.QT

1

2

3

DF

2

9

11Mean

68.36

71.86

73.615SS

57.27

82.44

139.71S = 3.027SE Mean

1.14

2.29

0.580MS

28.64

9.16R-Sq = 40.99%F

3.13StDev

2.28

4.58

1.159CoefVar

3.33

6.37

1.5P

0.093R-Sq(adj) = 27.88%Phụ bảng 11. Bảng phân tích ANOVA về tỷ lệ thịt ức

Descriptive Statistics: TL.ỨC

Variable

TL.ỨCSourceError

Total

1

2

3DF

2

9

11Mean

18.782

20.090

20.165SS

4.835

5.658

10.493StDev

1.103

0.584

0.573MS

2.418

0.629CoefVar

5.87

2.91

2.84F

3.85Median

18.805

20.265

20.320P

0.06245S = 0.7929R-Sq = 46.08%R-Sq(adj) = 34.10%Phụ bảng 12. Bảng phân tích ANOVA vê tỷ lệ thịt đùi

Descriptive Statistics: TL.ĐÙI

Variable

TL.ĐÙI

SourceError

Total

1

2

3

DF

2

9

11Mean

StDev CoefVar

31.293

0.971

3.10

31.938

0.874

2.74

32.920 0.0707

0.21

SS

MS

F

P

5.373 2.687 4.71 0.040

5.134 0.570

10.508S = 0.7553R-Sq = 51.14%Median

31.555

32.210

32.94R-Sq(adj) = 40.28%Phụ bảng 13. Bảng phân tích ANOVA về tỷ lệ mỡ bụng

Descriptive Statistics: TLMB

Variable

TLMBSource

LÔ.QT

Error

TotalLÔ.QT

1

2

3

DF

2

9

11S = 0.3010Mean

2.110

2.075

2.263SS

0.0795

0.8156

0.8951SE Mean

0.148

0.149

0.155MS

0.0398

0.0906R-Sq = 8.88%F

0.44StDev

0.295

0.299

0.309CoefVar

13.98

14.39

13.67P

0.658R-Sq(adj) = 0.00%46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×