Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ths. Bùi Thị Kim Phụng

Ths. Bùi Thị Kim Phụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Nguyệt

Tên luận văn: “Khảo sát ảnh hưởng của trọng trứng đem ấp đến khả năng tăng

trưởng của gà Lương Phượng, nuôi tại trại gà giống thả vườn xã Phước Hội,

huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và các ý

kiến nhận xét, đóng góp của hội đồng chấm thi ngày.....

Giáo viên hướng dẫnThs. Bùi Thị Kim PhụngiiLỜI CẢM TẠ

Kính dâng Cha Mẹ

Người đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ cho con có được ngày hôm nay.

Chân thành biết ơn

Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm

Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi – Thú y cùng toàn thể quý thầy cô đã tận tình dạy

dỗ và dìu dắt em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Thành kính ghi ơn

Cô Bùi Thị Kim Phụng và cô Cao Phước Uyên Trân đã tận tình giảng dạy , hướng

dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện t huận lợi về mọi mặt cho em trong suốt thời gian

học tập và thực tập tốt nghiệp.

Chân thành cảm tạ

Ban giám đốc Trung Tâm Khuyến Nông – Khuyến Ngư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

chú Nguyễn Công Trừng, chú Đàm Xuân Thủy cùng toàn thể cán bộ công nhân

viên trại gà giống thả vườn xã Phước Hội đã nhiệt tình hướng dẫn , giúp đỡ và tạo

mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp.

Cảm ơn

Tập thể lớp Công Nghệ Sản X́t Thức Ăn Chăn Ni khóa 34 cùng các bạn thân

hữu đã động viên giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập và

thời gian thực tập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp.iiiTÓM TẮT LUẬN VĂN

Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng của trọng lượng trứng đem ấp đến khả năng tăng

trưởng của gà Lương Phượng, nuôi tại trại gà giống thả vườn xã Phước Hội, huyện

Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện từ ngày 01/02/2012 đến ngày

18/05/2012 tại trại gà giống thả vườn xã Phước Hội. Nội dung của đề tài là khảo sát,

đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng, phát triển, một số chỉ tiêu chất

lượng quầy thịt của đàn gà Lương Phượng được nuôi khảo sát gồm 900 con, là

những gà được tuyển chọn từ những trứng của đàn gà bố mẹ 37 tuần tuổi đang nuôi

đẻ ở trại, được chia làm 3 lô: lô I (300 gà con được ấp nở từ những trứng có trọng

lượng nhỏ hơn 53 g), lơ II (300 gà con được ấp nở từ những trứng có trọng lượng từ

53 – 60 g) và lô III (300 gà con được ấp nở từ những trứng có trọng lượng lớn hơn

60 g), thời gian nuôi là 8 tuần. Từ đó đóng góp cơ sở dữ liệu cho cơng tác lựa chọn

trứng giống để cải thiện và nâng cao sức sống, sức sản xuất của đàn gà con sau này.

Kết quả thu được qua thời gian thí nghiệm được ghi nhận như sau:

Trọng lượng bình quân lúc 8 tuần tuổi của lô III cao nhất (1.590,1 g) và thấp nhất ở

lô I (1.502,8 g) (P < 0,01). Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng thấp nhất ở lô I (2,25 kg)

và cao nhất ở lô II (2,34 kg) (P > 0,05). Tỷ lệ nuôi sống của 3 lô khá tương đương

nhau, lô III là 99,33%, lô II là 98,67% và lô I là 98,33% (P > 0,05). Các chỉ tiêu về

tỷ lệ quầy thịt, tỷ lệ ức và tỷ lệ mỡ bụng giữa 3 lô khác biệt không đáng kể (P >

0,05). Cụ thể như sau: tỷ lệ quầy thịt cao nhất ở lô III (73,62%) và thấp nhất ở lô I

(68,36%), tỷ lệ ức cao nhất ở lô III (20,17%) và thấp nhất ở lô I (18,78%), tỷ lệ mỡ

bụng cao nhất ở lô III (2,26%) và thấp nhất ở lơ II (2,08%). Riêng tỷ lệ đùi có sự

khác biệt có ý nghĩa giữa 3 lơ (P < 0,05), cao nhất ở lô III (32,92%) và thấp nhất ở

lô I (31,29%). Lơ III có hiệu quả kinh tế cao nhất (28,19%) và thấp nhất là lô I

(19,72%).ivMỤC LỤC

TRANG TỰA ..............................................................................................................i

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................ii

LỜI CẢM TẠ............................................................................................................ iii

TÓM TẮT LUẬN VĂN ............................................................................................iv

MỤC LỤC................................................................................................................... v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...........................................................................ix

DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................... x

DANH MỤC CÁC HÌNH ..........................................................................................xi

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ...................................................................................xii

Chương 1 MỞ ĐẦU.................................................................................................... 1

1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1

1.2. Mục đích và yêu cầu ............................................................................................2

1.2.1. Mục đích............................................................................................................2

1.2.2. u cầu..............................................................................................................2

Chương 2 TỞNG QUAN ............................................................................................ 3

2.1. Giới thiệu tổng quan về trại gà giống thả vườn xã Phước Hội , huyện Đất Đỏ ,

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ......................................................................................3

2.1.1. Lịch sử hình thành trại ......................................................................................3

2.1.2. Tình hình tổ chức và sản xuất ...........................................................................3

2.1.2.1.Cơ cấu lao động...............................................................................................3

2.1.2.2. Quy mô trại ....................................................................................................4

2.1.2.3.Cơ cấu chuồng trại ..........................................................................................4

2.1.2.4. Cơ sở vật chất .................................................................................................5

2.1.2.5. Phương thức sản xuất .....................................................................................5

2.1.3. Quy trình vệ sinh ...............................................................................................5v2.1.3.1. Vệ sinh thức ăn, nước uống ...........................................................................5

2.1.3.2.Vệ sinh chuồng trại .........................................................................................5

2.2. Giới thiệu một số giống gà thả vườn....................................................................6

2.2.1. Gà Lương Phượng .............................................................................................6

2.2.1.1. Đặc điểm con giống .......................................................................................6

2.2.1.2. Nhu cầu dinh dưỡng cho gà Lương Phượng ..................................................7

2.2.2. Gà Tam Hoàng ..................................................................................................7

2.2.3. Gà Tàu Vàng .....................................................................................................8

2.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sống của gà con (Lâm Minh Thuận, 2004)....8

2.3.1. Gà bố mẹ ...........................................................................................................8

2.3.2. Chọn trứng ấp ....................................................................................................8

2.3.3. Quy trình ấp trứng .............................................................................................8

2.3.4. Vận chuyển gà con ............................................................................................8

2.3.5. Ni dưỡng và chăm sóc gà con .......................................................................9

2.3.5.1. Đặc tính sinh lý của gà con ............................................................................9

2.3.5.2. Chọn gà con....................................................................................................9

2.3.5.3. Chuồng trại và trang thiết bị ..........................................................................9

2.3.5.4. Thức ăn ...........................................................................................................9

2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của gà thịt ..........................9

2.4.1. Giống .................................................................................................................9

2.4.2. Dinh dưỡng......................................................................................................10

2.4.3. Nhiệt độ ...........................................................................................................10

2.4.4. Ẩm độ ..............................................................................................................11

2.4.5. Sự thông thoáng ..............................................................................................11

2.4.6. Cách chăm sóc quản lý....................................................................................11

2.5. Lược duyệt một số công trình nghiên cứu .........................................................11

Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ................................. 14

3.1. Nội dung .............................................................................................................14

3.2. Phương pháp thí nghiệm ....................................................................................14vi3.2.1. Thời gian và địa điểm thực hiện......................................................................14

3.2.2. Đối tượng thí nghiệm ......................................................................................14

3.2.3. Bố trí thí nghiệm .............................................................................................14

3.3. Điều kiện thí nghiệm ..........................................................................................15

3.3.1. Ch̀ng trại ......................................................................................................15

3.3.2. Thức ăn............................................................................................................15

3.4. Quy trình chăm sóc, ni dưỡng ........................................................................16

3.4.1.Cách cho ăn và ́ng ........................................................................................16

3.4.2. Cách chăm sóc.................................................................................................16

3.4.3. Vệ sinh thú y ...................................................................................................17

3.5. Các chỉ tiêu theo dõi...........................................................................................18

3.5.1.Các chỉ tiêu về sinh trưởng ..............................................................................18

3.5.1.1. Trọng lượng bình quân qua các tuần tuổi (g/con) ........................................18

3.5.1.2. Tăng trọng ngày ...........................................................................................18

3.5.2. Các chỉ tiêu về tiêu tốn thức ăn .......................................................................19

3.5.2.1. Thức ăn tiêu thụ bình quân (TĂTTBQ) .......................................................19

3.5.2.2. Hệ số chuyển biến thức ăn (HSCBTA) ........................................................19

3.5.3. Tỷ lệ nuôi sống (TLNS) ..................................................................................19

3.5.4. Một số chỉ tiêu chất lượng thịt ........................................................................19

3.5.4.1. Tỷ lệ quầy thịt ..............................................................................................20

3.5.4.2. Tỷ lệ ức.........................................................................................................20

3.5.4.3. Tỷ lệ đùi .......................................................................................................20

3.5.4.4. Tỷ lệ mỡ bụng ..............................................................................................20

3.6. Hiệu quả kinh tế .................................................................................................20

3.7. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................................20

Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................................. 21

4.1. Trọng lượng bình quân qua các tuần tuổi...........................................................21

4.2. Tăng trọng ngày .................................................................................................24

4.3. Thức ăn tiêu thụ..................................................................................................25vii4.4. Hệ số chuyển biến thức ăn .................................................................................26

4.5. Tỷ lệ nuôi sống ...................................................................................................28

4.6. Các chỉ tiêu chất lượng thịt ................................................................................29

4.6.1. Tỷ lệ quầy thịt .................................................................................................29

4.6.2. Tỷ lệ ức............................................................................................................29

4.6.3. Tỷ lệ đùi ..........................................................................................................29

4.6.4. Tỷ lệ mỡ bụng .................................................................................................30

4.7. Hiệu quả kinh tế .................................................................................................33

Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ...................................................................... 35

5.1. Kết luận ..............................................................................................................35

5.2. Đề nghị ...............................................................................................................36

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 37

PHỤ BẢNG .............................................................................................................. 40viiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

: Trung bình

SD: Độ lệch chuẩn (Standard deviation)CV: Hệ số biến dị (Coefficient of variation)Ctv: Cộng tác viênĐ: ĐồngHSCBTA: Hệ số chuyển biến thức ănKS: Kỹ sưTĂTTBQ: Thức ăn tiêu thụ bình quân: Thức ănTP. HCM: Thành phố Hồ Chí MinhTSTK: Tham số thống kêTL: Tỷ lệTT: Tăng trọngixDANH MỤC CÁC BẢNG

Trang

Bảng 2.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho gà Lương Phượng...............................................7

Bảng 3.1. Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho gà con Lương Phư ợng

(1 – 42 ngày t̉i).....................................................................................15

Bảng 3.2. Lịch tiêm phòng gà ni thí nghiệm .........................................................18

Bảng 4.1. Trọng lượng bình quân của 3 lô gà thí nghiệm qua 8 tuần tuổi................22

Bảng 4.2. Tăng trọng ngày của 3 lơ gà thí nghiệm ...................................................24

Bảng 4.3. Thức ăn tiêu thụ của 3 lơ gà thí nghiệm ni trong giai đoạn 0 – 8 tuần

tuổi ...........................................................................................................26

Bảng 4.4. HSCB TA của 3 lơ gà thí nghiệm ni trong giai đoạn 0 – 8 tuần tuổi ...28

Bảng 4.5. Tỷ lệ nuôi sống .........................................................................................29

Bảng 4.6. Một số chỉ tiêu chất lượng quầy thịt của gà thí nghiệm ...........................31

Bảng 4.10. Hiệu quả kinh tế của 3 lơ gà thí nghiệm .................................................34xDANH MỤC CÁC HÌNH

Trang

Hình 2.1. Khu vực văn phòng ..................................................................................... 4

Hình 2.2. Chuồng gà đẻ .............................................................................................. 4

Hình 3.1. Chuồng ni gà thí nghiệm ....................................................................... 15

Hình 3.2. Chuồng úm lót báo (gà con 2 ngày tuổi) .................................................. 17

Hình 3.3. Chuồng úm đã gỡ báo (gà con 5 ngày tuổi) .............................................. 17

Hình 3.4. Gà thí nghiệm được ni trong 3 lơ .......................................................... 17

Hình 4.1. Đùi và ức gà trống của 3 lô mổ khảo sát lúc 8 tuần tuổi .......................... 30

Hình 4.2. Đùi gà trống và mái của 3 lômổ khảo sát lúc 8 tuần tuổi ......................... 30xiDANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Trang

Biểu đồ 4.1. Tăng trọng tuyệt đối của 3 lơ gà thí nghiệm qua các tuần tuổi ............ 25

Biểu đồ 4.2. Hệ số chuyển biến thức ăn ................................................................... 27

Biểu đồ 4.3. Tỷ lệ quầy thịt của gà thí nghiệm ....................................................... 322

Biểu đồ 4.5. Tỷ lệ đùi của gà thí nghiệm ................................................................ 322xiiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ths. Bùi Thị Kim Phụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×