Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ số tương quan giữa trọng lượng bình quân heo con cai sữa và tuổi cai sữa giữa hai nhóm giống có trị tuyệt đối dương nhưng thấp với r = 0,35 (P < 0,001) cao hơn ở nhóm giống YL với r = 0,36 và thấp hơn ở nhóm giống LY với r = 0,32. Kết quả trên cho .

Hệ số tương quan giữa trọng lượng bình quân heo con cai sữa và tuổi cai sữa giữa hai nhóm giống có trị tuyệt đối dương nhưng thấp với r = 0,35 (P < 0,001) cao hơn ở nhóm giống YL với r = 0,36 và thấp hơn ở nhóm giống LY với r = 0,32. Kết quả trên cho .

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Qua thời gian thực tập tốt nghiệp với nội dung đề tài: “Khảo sát sức sinh sản

heo nái lai Landrace x Yorkshire và Yorkshire x Landrace tại Xí Nghiệp Chăn Ni

Heo Đồng Hiệp”. Chúng tơi rút ra một số kết luận và đề nghị sau sau:

5.1 Kết luận

1) Dựa vào tiêu chuẩn giống heo thuần Yorkshire của Bộ Nông Nghiệp và

Phát Triển Nông Thôn (2008) (phụ lục đính kèm), đàn heo nái được khảo sát tại xí

nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp có một số chỉ tiêu về sinh sản được đánh giá như

sau:

ĐỐI VỚI NHÓM GIỐNG HEO LAI LANDRACE x YORKSHIRETuổi đẻ lứa đầu là 371,10 ngày đạt so với tiêu chuẩn là 340 – 385 ngày.

Số heo con sơ sinh còn sống là 9,60 con/ổ đạt so với tiêu chuẩn là ≥ 9

con/ổ.Trọng lượng toàn ổ heo con sơ sinh là 14,30 kg/ổ đạt so với tiêu chuẩn là

≥ 13 kg/ổ.Trọng lượng toàn ổ heo con cai sữa là 60,21 kg/ổ đạt so với tiêu chuẩn là

50 – 70 kg/ổ.Số lứa đẻ của nái trên năm là 2,39 lứa/năm đạt so với tiêu chuẩn ≥ 1,9

lứa/năm.

ĐỐI VỚI NHÓM GIỐNG HEO LAI YORKSHIRE x LANDRACETuổi đẻ lứa đầu là 367,18 ngày đạt so với tiêu chuẩn là 340 – 385 ngàySố heo con sơ sinh còn sống là 9,82 con/ổ đạt so với tiêu chuẩn ≥ 9 con/ổ.Trọng lượng toàn ổ heo con sơ sinh là 14,58 kg/ổ đạt so với tiêu chuẩn là

≥ 13 kg/ổ.64Trọng lượng toàn ổ heo con cai sữa điều chỉnh là 60,57 kg/ổ đạt so với

tiêu chuẩn là 50 – 70 kg/ổ.Số lứa đẻ của nái trên năm là 2,41 lứa/năm đạt so với tiêu chuẩn ≥ 1,9

lứa/năm.

2) Nhìn chung hai nhóm giống heo lai Yorkshire x Landrace và nhómLandrace x Yorkshire có các chỉ tiêu sinh sản khơng chênh lệch nhau nhiều.

3) Dựa vào chỉ số sinh sản của heo nái các nhóm giống được xếp hạng khả

năng sinh sản từ tốt đến xấu như sau:

• Hạng I: Nhóm giống Yorkshire x Landrace.

• Hạng II: Nhóm giống Landrace x Yorkshire

Hệ số tương quan giữa tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu, số heo con

đẻ ra trên ổ và số heo con sơ sinh còn sống, số heo con đẻ ra trên ổ và số heo con

chọn ni, số heo con sơ sinh còn sống và số heo con chọn ni, số heo con sơ sinh

còn sống và trọng lượng toàn ổ heo con sơ sinh còn sống, số heo con cai sữa và

trọng lượng tồn ổ heo con cai sữa, trọng lượng toàn ổ heo con cai sữa và trọng

lượng bình quân heo con cai sữa đều dương và có mối tương quan từ tương đối chặt

chẽ đến rất chặt chẽ.

5.2 Đề nghị

Thường xuyên theo dõi, đánh giá khả năng sinh sản của hai nhóm nái lai để

làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho cơng tác giống của xí nghiệp, nhằm tạo ra và chọn

lọc được những heo nái có chất lượng tốt, sức sản xuất cao.

Tăng cường và đẩy mạnh công tác chăm sóc ni dưỡng, quản lý đàn heo

sinh sản để nâng cao chỉ tiêu số heo con sơ sinh còn sống và số heo con cai sữa của

hai nhóm giống.

Ở hai nhóm giống Landrace x Yorkshire và Yorkshire x Landrace đều có khả

năng sinh sản tốt vì vậy cần được duy trì và phát triển một cách hiệu quả nhằm

mang lại năng suất và hiệu quả sử dụng cao nhất.

Loại thải một số nái có năng suất sinh sản thấp để nâng cao sức sinh sản

chung của đàn nái tại trại:65 Nhóm giống Landrace x Yorkshire: 4956, 8421, 6505, 4186, 5955, 4310,

7953.

 Nhóm giống Yorkshire x Landrace: 2712, 1189, 8696, 6724, 7773, 3830,

9667, 1299, 2655, 7980, 19.

Áp dụng hệ số tương quan giữa các chỉ tiêu sinh sản đã được xác định nhằm

phục vụ cho việc dự đoán các chỉ tiêu sinh sản trong công tác giống.66TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 2008. Giống vật nuôi – tiêu chuẩn

đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật đối với giống vật nuôi. Số 1712/ QĐ - BNN CN. Hà Nội.

2. Hoàng Thị Anh, 2010. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo nái tại

xí nghiệp chăn nuôi Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ

Thú y, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nguyễn Thiên Ân, 2010. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo nái

tại Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long. Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn

nuôi, Đại học Nông Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Trần Văn Chính, 2007. Giáo trình thống kê sinh học. Khoa chăn nuôi Thú Y

Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh.

5. Trần Văn Chính, 2010. Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 16 for

windows. Khoa chăn nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí

Minh.

6. Trần Thị Dân, 2003. Sinh sản heo nái và sinh lý heo con. NXB Nông Nghiệp.

7. Phạm Hữu Doanh – Lưu Kỷ, 1996. Kỷ thuật chăn nuôi heo nái mắn đẻ sai con.

Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp Hà Nội. Lưu Thị Hồng Hơi, 2010. Khảo sát

sức sinh sản của một số giống lai tại xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp.

Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP. Hồ Chí Minh,

Việt Nam.

8. Nguyễn Xuân Kiều, 2010. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo

nái lai tại Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo Giống 2/9. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ

Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

9. Trương Thị Tuyết Lan, 2010. Khảo sát sức sinh sản của heo nái lai 2 máu và

Landrace x Yorkshire và Yorkshire x Landrace tại trại III khu A thuộc cơng

ty chăn ni heo Sanmiguel Pure Foods tỉnh Bình Dương. Luận văn tốt

nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.6710. Trương Lăng, 2003. Sổ tay công tác giống lợn. Nhà Xuất Bản Đà Nẵng. Luận

văn tốt nghiệp, tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

11. Đỗ Quang Lượng, 2009. Khảo sát khả năng sinh sản của một số nhóm giống

heo nái tại trại heo Phú Long, Tỉnh Tiền Giang. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ

Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

12. Võ Văn Ninh, 2008. Kinh nghiệm nuôi heo. Nhà xuất bản Đà Nẵng, Việt Nam

13. Phạm Trọng Nghĩa, 2005. Bài giảng chon giống và nhân giống gia súc gia cầm.

Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM.

14. Đồn Thị Như Ngọc, 2010. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo

nái ni trong chuồng mát tại Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long. Luận

văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt

Nam.

15. Trần Thị Hồng Nhung, 2011. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo

nái lai tại xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư

ngành Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi, Đại học Nông Lâm, TP.

Hồ Chí Minh, Việt Nam.

16. Trương Thị Tuyết Nhung, 2010. Khảo sát sức sinh sản của heo nái lai 2 máu

Yorkshire x Landrace và Landrace x Yorkshire tại trại III khu B thuộc công

ty chăn nuôi heo Sanmiguel Pure Foods tỉnh Bình Dương. Luận văn tốt

nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

17. Đinh Trường Sinh, 2009. Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống heo nái

tại xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp. Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn

Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

18. Huỳnh Thanh Sơn, 2010. Khảo sát khả năng sinh sản của heo nái lai Yorkshire

x Landrace và Landrace x Yorkshire tai trại heo Đồng Hiệp. Luận văn tốt

nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

19. Tô Nguyệt Tiên 2010, Khảo sát sức sinh sản heo nái lai Landrace x Yorkshire

và Yorkshire x Landrace tại xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp. Luận văn

tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.6820. Lê Minh Tín, 2011. Khảo sát sức sinh sản của một số giống heo nái tại trại heo

giống Bình Minh thuộc trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn ni Bình

Thắng. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP. Hồ Chí

Minh, Việt Nam.

21. Lê Thị Kiều Thanh (2010) Khảo sát sức sinh sản của heo nái Landrace x

Yorkshire và Yorkshire x Landrace tại trại chăn nuôi heo Phước Tân 6

Huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai.

22. Nguyễn Ngọc Tuân và Trần Thị Dân, 2000. Kỹ Thuật chăn nuôi heo. Nhà xuất

bản Nông Nghiệp, Hồ Chí Minh, Việt Nam, 323 trang.

23. Võ Thị Tuyết, 1996. Nghiên cứu xây dựng nhóm giống heo mẹ có khả năng

sinh sản cao từ hai giống Yorkshire và Landrace. Luận Án Phó Tiến Sĩ

Nơng Nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM, trang 6 – 11.

24. Nguyễn Ngọc Try, 201. Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của một một số giống

nái tại trại trại Tân Trung, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Luận văn tốt

nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

25. Trần Vũ, 2010. Khảo sát sức sinh sản của heo nái lai L x Y và Y x L tại cơng ty

chăn ni San Miguel Pure Foods tỉnh Bình Dương. Luận văn tốt nghiệp

Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

26. Nguyễn Trần Thục Uyên, 2011. Khảo sát sức sinh sản của một số giống heo nái

tại xí nghiệp heo giống cấp I. Luận văn tốt nghiệp Kĩ Sư Chăn Nuôi, Đại

học Nông Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phần tiếng Anh

National Swine Improvement Federation (2004): http://com/guide/guidelines.htm69PHỤ LỤC

Phụ bảng 1. Danh sách nái lai với chỉ số SPI và xếp hạng khả năng sinh sản của

các nái trong cùng nhóm giống

NHĨM GIỐNG: LANDRACE x YORKSHIRE

SỐ TAI NÁINHÓM

GIỐNGSPIXẾP HẠNGĐỀ NGHỊ6578LY163,351Giữ lại2550LY159,702Giữ lại7920LY140,133Giữ lại5881LY139,554Giữ lại6508LY137,535Giữ lại5726LY136,546Giữ lại8637LY136,137Giữ lại4962LY136,128Giữ lại5797LY132,659Giữ lại6488LY129,4310Giữ lại4890LY129,1711Giữ lại4607LY128,9512Giữ lại5705LY128,8113Giữ lại963LY127,8014Giữ lại6916LY124,9915Giữ lại8086LY123,9116Giữ lại6610LY123,6117Giữ lại7577LY123,4218Giữ lại706708LY123,0519Giữ lại4308LY120,5920Giữ lại6195LY119,0621Giữ lại8006LY118,6922Giữ lại5821LY117,0623Giữ lại932LY117,0324Giữ lại7542LY114,4325Giữ lại4832LY114,2526Giữ lại5132LY113.9427Giữ lại8005LY113,8428Giữ lại8821LY111,6929Giữ lại4408LY108,9930Giữ lại3582LY108,9231Giữ lại7796LY106,6032Giữ lại150LY106,1633Giữ lại6315LY105,1534Giữ lại4973LY104,0735Giữ lại1720LY103,8136Giữ lại7984LY95,5337Giữ lại4631LY95,4138Giữ lại7579LY93,1639Giữ lại6634LY92,5940Giữ lại9134LY92,2441Giữ lại719875LY90,6842Giữ lại7819LY90,5943Giữ lại4311LY90,2644Giữ lại7538LY89,3445Giữ lại4571LY88,9646Giữ lại4975LY87,7447Giữ lại4600LY87,3748Giữ lại9975LY86,5549Giữ lại7985LY85,9450Giữ lại5654LY85,4351Giữ lại4490LY81,5152Giữ lại4889LY79,7753Giữ lại6268LY79,7254Giữ lại968LY78,6055Giữ lại5932LY77,9656Giữ lại6183LY73,2257Giữ lại3463LY68,3658Giữ lại7647LY67,2559Giữ lại4723LY66,6260Giữ lại4956LY47,2761Loại8421LY39,2362Loại6505LY36,0763Loại4186LY29,5764Loại725955LY29,2465Loại4310LY27,3266Loại7953LY18,9067LoạiNHÓM GIỐNG YORKSHIRE x LANDRACE

SỐ TAI NÁINHÓM

GIỐNGSPIXẾP HẠNGĐỀ NGHỊ5994YL173,061Giữ lại7044YL159,922Giữ lại8631YL156,083Giữ lại8240YL155,174Giữ lại8736YL154,515Giữ lại6801YL153,246Giữ lại1487YL151,867Giữ lại3252YL150,088Giữ lại1029YL148,639Giữ lại1200YL147,2610Giữ lại5711YL144,8811Giữ lại4328YL144,5412Giữ lại9098YL144,1713Giữ lại7213YL143,4614Giữ lại1013YL140,5815Giữ lại5908YL139,9516Giữ lại731296YL139,7217Giữ lại4298YL138,1018Giữ lại8641YL136,9019Giữ lại3162YL136,0820Giữ lại2682YL134,1921Giữ lại2713YL133,7422Giữ lại4872YL133,3923Giữ lại2059YL133,1124Giữ lại3982YL132,7625Giữ lại2585YL131,9226Giữ lại8934YL130,6227Giữ lại8330YL128,3128Giữ lại4405YL128,1129Giữ lại2258YL127,1930Giữ lại1352YL126,4831Giữ lại8645YL125,8632Giữ lại8026YL125,3633Giữ lại4224YL125,0434Giữ lại9661YL124,9835Giữ lại5319YL123,7536Giữ lại2446YL120,3637Giữ lại3803YL120,3238Giữ lại8799YL120,2839Giữ lại74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ số tương quan giữa trọng lượng bình quân heo con cai sữa và tuổi cai sữa giữa hai nhóm giống có trị tuyệt đối dương nhưng thấp với r = 0,35 (P < 0,001) cao hơn ở nhóm giống YL với r = 0,36 và thấp hơn ở nhóm giống LY với r = 0,32. Kết quả trên cho .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×