Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ số tương quan giữa trọng lượng bình quân heo con cai sữa và tuổi cai sữa giữa hai nhóm giống có trị tuyệt đối dương nhưng thấp với r = 0,35 (P < 0,001) cao hơn ở nhóm giống YL với r = 0,36 và thấp hơn ở nhóm giống LY với r = 0,32. Kết quả trên cho .

Hệ số tương quan giữa trọng lượng bình quân heo con cai sữa và tuổi cai sữa giữa hai nhóm giống có trị tuyệt đối dương nhưng thấp với r = 0,35 (P < 0,001) cao hơn ở nhóm giống YL với r = 0,36 và thấp hơn ở nhóm giống LY với r = 0,32. Kết quả trên cho .

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ số tương quan giữa trọng lượng bình quân heo con cai sữa và tuổi cai sữa giữa hai nhóm giống có trị tuyệt đối dương nhưng thấp với r = 0,35 (P < 0,001) cao hơn ở nhóm giống YL với r = 0,36 và thấp hơn ở nhóm giống LY với r = 0,32. Kết quả trên cho .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×