Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TTHCM VỀ CON NGƯỜI VÀ PHÁT HUY NTCN

I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TTHCM VỀ CON NGƯỜI VÀ PHÁT HUY NTCN

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ GIÁ TRỊ CỦA TTHCM VỀ CN VÀ

PHÁT HUY NTCN TRONG SỰ NGHIỆP CM2.12.2Quan điểm

của HCM về

con người

và nhân tố

con người.Quan điểm

của HCM về

phát huy

nhân tố con

người trong

sự nghiệp CMCÂU HỎIHãy nêu những quan điểm của

Hồ Chí Minh về con người và

nhân tố con người?2.1. Quan điểm của HCM về con người và

nhân tố con người.*

Quan

điểm

HCM về

con

người.- Con người là một

- Con người là vốn quý

chỉnh- Con

thể thống

nhất là

người vừa

nhất, quyết định thành

của

các tiêu,

mặt đốimục

vừa lập,

là động

cơng của cách mạng

tính

thể và

lựclịch

của sử,

cáchcụ

mạng.

mang bản chất xã hội.*

Quan

điểm

HCM về

nhân tố

con

người.- Với tính cách cộng đồng, nhân

- Với

tố con

ngườitính

ngồi cá

yếu nhân,

tố Đức và

nhân

người

là tố

Tài

còn làtố

tổngcon

hồ của

các yếu

khác

như:

lòng

uhai

nước,

tinhtố

thần

tổng

hồ

của

yếu

đồn

thức tập thể, giác ngộ

Đứckết,

và ýTài.

cách mạng và năng lực hoạt động

thực tiễn.2.2. Quan điểm của HCM về phát huy

nhân tố con người trong sự nghiệp CM

*

Quan

điểm

HCM về

phát huy

NTCN

trong

CMGPDT- Phải lựa chọn con

- Phải thức tỉnh tinh

đường

cáchđoàn

mạng kết,

GPDT

Phải

tập

thần

dân

tộcý

thức

Phải

tổ

chức,

đáp

ứng

được

nguyện

hợp mạng

nhân của

dân nhân

trong

cách

vọng

của

người

trong công cuộc đổi mới hiện nay3.2Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về

con người và phát huy nhân tố con người.3.3Yêu cầu và giải pháp cơ bản phát huy nhân tố

con người trong công cuộc đổi mới hiện nay.3.1. Sự cần thiết phải phát huy nhân tố con

người trong công cuộc đổi mới hiện nay* Từ đặc điểm và u cầu

của *cơng

cuộc

hiện

Từ vai

tròđổi

củamới

nhân

tố con

nay người và thực trạng phát

huy nhân tố con người hiện

nay.3.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

về con người và phát huy nhân tố con người.* Quan

điểm của

Đảng ta

về con

người và

nhân tố

con

ngườiĐảng

tavị tiếp

- -Đảng

chỉ rõ

trí, vaitục

trò to

khẳng

định

tròtrong

chủ sự

lớn của

con vai

người

thể

của nhân

trong

nghiệp

đẩy dân

mạnh

cơng

sự

nghiệp

cách

nghiệp

hố,

hiệnmạng.

đại hố và

tăng cường hội nhập quốc tế

hiện nay.* Quan

điểm của

Đảng ta

về chính

sách xã

hội để

phát huy

nhân tố

con

người- Đảng ta chủ trương

- Đảng

hếtlượng

sức coi

trọng

nâng

caota

chất

nguồn

bảo lực,

đảmđổi

quyền

và lợi

nhân

mới tồn

diệních

chính

con người,phátđáng

triểncủa

nhanh

giáo

giảivà

quyết

hài hồ lợi ích của

dục

đào tạo.

Nhà nước, tập thể và cá

nhân người lao động.3.3. Yêu cầu và giải pháp cơ bản phát huy

nhân tố con người trong công cuộc đổi mới

hiện nay.

* Một

số yêu

cầu cơ

bản về

phát

huy

nhân

tố con

người.Yêu cầu chung:

Xây dựng mơ hình con người

mới phù hợp với u cầu của

- u cơng

cầu cụ

thể: hố,

sự nghiệp

nghiệp

hiện đại hố và hội nhập quốc

tế hiện nay.CÂU HỎIĐể phát huy nhân tố con người

trong giai đoạn hiện nay cần

những giải pháp cơ bản nào?*

Một số

GP chủ

yếu phát

huy

nhân tố

con

người

hiện nayHoànđịnh

thiệnmục

thể tiêu

chế ĐLDT

kinh tế

- -Kiên

- Quan tâm, chăm lo tạo việc làm

thị

trường

địnhvà

hướng

XHCN

gắn

với

CNXH,

hoàn

thiện

-liền

Đẩy

mạnh

nâng

caomức

hiệu

cho

người

lao động,

nâng cao

- Đẩy

mạnh

cải

cách

giáo

dục,

bảo

đảm

quyền

bình

đẳng

của

chế

độ

chính

trị

bảo

đảm

quả

đấu

tranh

chống

tham

sốngđảm

bảo

an

sinhhội

Chăm

lo

xây

dựng

nền

VH

Nâng

cao

chất

lượng

XD,

chỉnh

nâng

cao

chất

lượng

đào

tạo

mọi

cơng

dân

trong

cống

hiến

quyền

làm

của

ND.

trong

mộtchủ

mơi

trường

chính

trị

ổn

nhũng,

nâng

cao

sức

mạnh

mới,

củng

cố

đời

sống

VH

gia

đốn

Đảng,

tăng

cường

GDrèn

nguồn

nhân

lực

đáp

ứng

u

định

với

các

chuẩn

mực

về

đạo

đức

và hưởng

thụ.Đẩy

của

HTCT,

củng

cố bảo

niềm

tin cho

đình.

mạnh

GD đảm

truyền

luyện

Đảng

viên,

và pháp

luật.

cầu

CNH,

HĐH.

của

ND

vào

chế

độ

trị. làcon

thống

đạo

VH đức,

của

Đảng thực

sựđức

là chính

đạo

văn

ngườitiêu

VN. biểu cho lương tâm,

minh,

trí tuệ, đạo đức, danh dự của DT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TTHCM VỀ CON NGƯỜI VÀ PHÁT HUY NTCN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×