Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình truyền bá CN Mác – Lênin vào Việt Nam (1920 – 1930)

Quá trình truyền bá CN Mác – Lênin vào Việt Nam (1920 – 1930)

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Thời kỳ ở

Matxcơva –

phác thảo

những nét lớn

về chiến lược

của CMVN:- Tại

Mátxcơva

tâmgỡ

của

PTCMTG,

- Tkỳ

này có(trung

sự gặp

giữa

QTCSnơi

Người viết nhg cuốn sách có tầm vóc tư tưởngđóng

=>

Người

Với

Người

+

Tóm

nước

trụ

Nguyễn

Tiếp

Người

tiếp

lại,

sở

giới

tục

Người

Nga

của

những

tục

khẳng

Ái

tố

thiệu

Xơviết,

duy

QTCS)

Quốc

cáo

đặt

tài

cho

định

trì

tội

quan

bắt

liệu,

quan

Nguyễn

đã

ác

dân

vtrò

đầu

tạo

hệ

của

tưhệ

talđạo

tưởng

nhiều

nêu

biết

CNTD

Ái

vớiQuốc

ra

về

báo

đkiện

CM

với

Nguyễn

Ái

Quốc,

người

đang

+ Nguyễn

Người

Với

Người

Lênin,Áimật

khẳng

Quốc

Nguyễn

chỉcòn

định

đạo

s/d

Ái

vai

inQuốc

các

trò Pháp”

ptiện

VK

lớn

như

“Bản

án

chế

độ

thực

dân

+

Trước

hết

Nguyễn

Ái

Quốc

-cho

Nội

dung

t.truyền

chủ

yếu

cánh

th.lợi

với

theo

giành

tảnói

của

Pháp

những

những

QTCS

học

chung

GCCN

nhiều

hđộng

(nhất

thuyết

ấn

-vđề

đứngtrang

được

phẩm

CMmới

TD

MLN

báo

của

đầu

viết

Phápcủa

mẻ

đã

Leparia)

Nguyễn

trangthắm

hướng

QTCS

được

nói

Lênin

bằng

riêng

đượm

=>

NAQ

Ái

như:

Quốc

Người

muốn

mở

đg

đưa

CNMLN

(XB

năm

1925),

“Trung

Quốcthanh

niên

của

t.tin

giành

QTCS,

mới

quan

nhữngthơng

trọng

trước

tình

qua

của

đó

cảm

nơng

tổ

chưa

chức

tơn

dânkính

ởnhư:

Pháp

(Quan

truyền

đóng

đang

hệNguyễn

tình

Tạp

giao

vào

đ/v

cuộc

v.trò

quan

cảm

chí

học

nhân

Việt

tiếp

như

đtranh

thơng

u

tâm

thuyết

Nam

mở

dân

một

mến,

đến

rộng;

tin

đã

GP

Việt

MLN

phóng

quốc

vận

gây

biết

của

Nam

đc

mệnh

tác

ơn

htập,

tế,

viên

động

n.cứu

của

Ái

Quốc

thời

kỳ

này:

tun

truyền

bằng

ptiện

báo

chí:

Trung

1924);

Vào

Đơng

Dương.

Truyền

để

trong

đơn,

giới

để Quốc”(năm

CMGP

gửi

sách

thiệu

vềbáo,

thuộc

về

nước.

Người.

diễn

địa.đàn...

thường

mạnh

của

dtộc

thế

Quốc

các

mẽ

giới

trú

của

ta

Trg

cả

dtộc

tế

(đề

tới

của

quan

các

cuộcnơng

tài

QTCS,

Việt

thuộc

báo

dtộc

quen

Mácxít

đtranh

dân,

Nam

Lepria

địa

tới

thuộc

thuộc).

tờCMT10

với

của

GPDT.

Sự

tại

Đơng

địa...

nước

mình...)

thật

Mátxcơva.

Nga:

Dương.

...

Nga.

dự ĐH III của QTCS, ĐH IV của QTTN...*Thời kỳ ở

Quảng Châu

và Đông Bắc

Xiêm - bắt

tay xây dựng

tổ chức cách

mạng:=>Như

T.kỳvậy,

ở Đơng

nhg Bắc

h. động

Xiêm

Tháng

2/1925,

Nguyễn

-là

+và

Nguyễn

--+

Cho

sự

Tháng

nd

tr.bá

XB

Ái

5/1927,

nối

sách

CNMLN

Quốc

t.kỳ

để

Nguyễn

đã

ởt.truyền

vào

QC.

gắn

HL,

- tiếp

Tháng

đào

tạo

6/1925,

cán

bộ

=>-+Ái

Tồn

Nguyễn

T.chức

bộÁi

những

duy

Quốc

trì

hđộng

tr.bá

các

=>

M.

đích

h.

động

của

Quốc

chọn

trong

số

“Hội

nòngvề

Việt

Nguyễn

Ái

đây

-CNMLN,

Việt

Ngày

Quốc

Nam

cốt

Người

Nam

Ái

cho

trg

11/11/1924,

rời

Quốc

vềcách

g/đ

bắt

Đảng

TQ

CNXH

này

đầu

thành

đimạng

sau

PPCM“phải

làm

chođc

trên

đg

=>

CNMLN

+

của

Về

dâyDuy

Quảng

tưởng

Nguyễn

l.lạc

trì

thơng

hiệu

với

Châu,

chủ

Ái

qua

trg

quả

đạo

Quốc

Nguyễn

Ái

Quốc

tại

QC

TNYN lập ra “Cộng Sản đồn”

đánh

dịch

(đ.biệt

Mátxcơva,

này

Nguyễn

thanh

lậpVaim.số

dấu

“Hội

Đốitạo

trò

niên”

Ái

cuốn

bước

tượng

Việt

TP

củara

Quốc

lại

trong

của

ptiện

Nam

“Đường

Đảng

chuyển

LXcác

đến

ctác

dân

chúng

giác

ngộ

...

là- hg

tới

cbị

mọi

đk

cầnnước

Nguyễn

t.chức

Quan

thể

hđộng

tổhiện

niệm

LL

chức

Ái

QTCS

trong

Quốc

để

về

tr.bá

CM:

Là tổ chức bí mật, thiết

mối

biến

cách

nhà

lực

đến

Kách

t.truyền

quan

cách

lượng

kinh

mùa

mới

Quảng

mạng

mệnh”

hệ

về

điển

mệnh:

thu

cách

sống

thanh

nh.thức

chặt

Châu

năm

như:

do

mạng:

chẽ

niên”,

1928,

bày

sách

lượccách

để

xây

dựng

một

đảng

làm

hạtPhan

nhân

cho

“Hội

(chủ

“Đường

Báo

gặptưởng

Việt

gỡ

Thanh

yếu

Kách

Nam

bằng

CM

niên

Bội

mới

cách

mệnh”

đg

của

Châu:

bộ

trg

mạng

Hội.

là:

Người

“Nhân

CM

với

(từ

Hội

với

của

1925

PT

(Trung

về

LH

loại

c.trình,

CMTG

nh.dânĐơng

các

tiến

1927

Quốc).

DTđlệ,

hố

Bắc

ta

mở

trc

nhờ

sử”,

Xiêm

đc

thức

cho

dân

đấu

mácxítĐơng

Dương.

một

tổthanh

chức

rộng

lớntranh”.

một

t.chứcđg

thuỷ).

CM

niên”:

thích

hợp.

bị

10

hết

sự

“Tun

(Thái

áp

lớp

t.chứcnỗ

bức

các

với

lực,

Lan)

ngơn

XB

chặt

nước

300

cố

hoạt

năm

của

gắng

người).

chẽ.

ĐNA.

động.

1927).

hơn sau này.

của

Đảng

Nguyễn

Cộng sản”

Ái Quốc.

...b. Sự sáng

tạo trong

PP truyền

bá CNMLN

vào Việt

Nam++Xây

dựng

một

t.chức

CMđtạo

Xây

dựng

một

t.chức

CMđtạo

**Việc

*

Sử

truyền

dụngnhững

CNMLN

hình

vào

thức,

Việt

Nam

+

+

T.kỳ

Tập

S/d

Từ

Nguyễn

T.kỳ

thanh

hợp,cuối

Do

+

QuảngTrước

đ.kiện

Mátxcơva

1928,

chọn

Ái

niên

Quốc

Châu

tiên

trí

lọc

dân

Nguyễn

thức

tr.bá

nhữngtrí(Trung

phác

tr.bá

thấp,

u

Ái

CNMLN

TNYN

Quốc

Quốc)

thảo

nước

Việc

truyền

dụngnhững

CNMLN

hình

vào

thức,

Việt

Nam

-Sử

-thanh

+-+*T.kỳ

Tập

S/d

-Từ

Nguyễn

T.kỳ

hợp,cuối

Do

+

Quảng

ởTrước

đ.kiện

Mátxcơva

1928,

chọn

Ái

niên

Quốc

Châu

tiên

trí

lọc

dân

Nguyễn

thức

tr.bá

nhữngtrí(Trung

phác

tr.bá

thấp,

u

Ái

CNMLN

TNYN

Quốc

Quốc)

thảo

nước

-cán

những

+-+

+-+Thời

Đưa

*Thời

Triệt

Th.hiện

cán

kỳ

Sử

để

đi

ởbộ

s/d

dụng

truyền

Paris

sâu

t.truyền

các

hình

vào

--phươngsự

trong

để

thức,

CNMLN

khởi

phát

PTQC

tiện

đầu

huy

-họ

những

Đưa

*Triệt

Th.hiện

họ

kỳ

Sử

đểbộ

đis/d

dụng

truyền

Paris

sâu

t.truyền

các

hình

vào

phươngsự

trong

để

thức,

CNMLN

khởi

phát

PTQC

tiện

đầu

huy

nênmới

tronglực

Nguyễn

những

Đơng

để

bắt

lượng

nh.dân

vào

bồi

đầu

Bắc

nét

Ái

dưỡng,

Việt

chọn

chủ

Quốc

lớn

những

Xiêm

Nam

yếu

vềđ.tạo

ko

chiến

bằngdịch

tr.bá

bắt

tr.bá

tưởng

trở

tay

các

CNMLN

lược

CNMLN

vào

TP

CM

lực

ln

lượng,

bám

sát

phương

trình

tiện

độ

nhận

truyền

thứcnênmới

tronglực

Nguyễn

những

Đơng

để

bắt

lượng

nh.dân

vào

bồi

đầu

Bắc

nét

Ái

dưỡng,

Việt

chọn

chủ

Quốc

lớn

những

Xiêm

Nam

yếu

vềđ.tạo

ko

-chiến

bằngdịch

tr.bá

bắt

tr.bá

tưởng

trở

tay

các

CNMLN

lược

CNMLN

vào

TP

CM

lực

ln

lượng,

bám

sát

phương

trình

tiện

độ

nhận

truyền

thứccủa

để

báo

q

tun

vào

chí,

trình

v.trò

Việt

phương

truyền,

sách,...

Nam

của

tr.bá

tiện

họ

rènCNMLN

để

một

như

luyện,

phù

tun

q

“một

hợp.

về

thử

truyền.

trình:

Việt

thách.

Nam.

của

đểbáo

q

tun

vàochí,

trình

v.trò

Việt

phương

truyền,

sách,...

Nam

của

tr.bátiện

họ

rènCNMLN

để

một

như

luyện,

phù

tun

q

“một

hợp.

vềthử

truyền.

trình:

Việtthách.

Nam.

theo

thành

theo

kinh

vào

xây

cách

phương

của

q.

những

điển

dựng

Việt

điểm

thơng

cách

cho

Nam

tổ

cán

pháp

CNMLN

mạng

chức

nhân

thường

(vai

bộ

thích

trò

tun

cách

dân

Việt

(1921

cầu

ởcầu

hợp:

tiếp

Nam.

các

mạng.

truyền.

–nối).

1928).

cận.

nước.

của

phù

đồng

hợp:

bào:

theo

thành

theo

kinh

vào

xây

cách

phương

của

q.

những

điển

dựng

Việt

điểm

thơng

cách

cho

Nam

tổ

cán

pháp

CNMLN

mạng

chức

nhân

thường

(vai

bộ

thích

trò

tun

cách

dân

Việt

(1921hợp:

tiếp

Nam.

các

mạng.

truyền.

–nối).

1928).

cận.

nước.

của

phù

đồng

hợp:

bào:

p.tiện

p.tiệnt.truyền

t.truyềnsống”.

sống”.3. Kết qủa và ý nghĩa* Kếtquả:Hồ

Chínhg

Minh

đã khẳng

định: “Chủ

- Với

h.thức,

PP,

ptiện

từng

bc khẳng

định

=>CNMLN

Sự

- Ánh

kiện

sáng

ĐCSVN

của

CNMLN

ra đời 3/2/1930

do đc

nghĩa

Mácphù

– Lênin

bách

chiến

bách

tr.bá

hết

sức

hợp,

s/d

lực

lượng

vị trí

trgÁi

đời

sống

củatrò

nh.dân,

làNguyễn

kết

quả

tất

Quốc

yếu

của

và t.thần

nhg

mộthọc

q

trình

x.sắc

gian

thắng

đã chọc

thủng

lưới sắt

của

tr.bá

h.tồn

chính

xác,

cùng

sứccơ sở

vững

chắc

để đ.tranh

của

khổ,

Người

khó

khăn

tr.bávào

đầy

VNsáng

làm

thức

tạo của

tỉnh

thực

dân

Pháp

truyền

đến

Việt

Nam

ta”

hấp

dẫnuy

tín

tuyệt

đối

của

chống

lại các

trào

lưu

tưPTCMVN

tưởng

Nguyễn

đồng

bào,

Ái Quốc

thúc

cùng

đẩy

các

họclạc

tròhậu,

(Sđd,

t10,đạt

tr. h.quả

7).

NAQ ... nhanh

chóng

cao.

phản

độngVN.

của Người

p.triển

tr.bá

mạnh

CNMLN

mẽ... về VN.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình truyền bá CN Mác – Lênin vào Việt Nam (1920 – 1930)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×