Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hoá.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hoá.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hồ Chí Minh định nghĩa văn hóa

Vì lẽ sinh tồn cũng nh vì mục đích của cuộc

sống, loài ngời mới sáng tạo và phát minh ra ngôn

ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học,

tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ

cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các

phơng thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và

phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng

hợp của mọi phơng thức sinh hoạt cùng với biểu

hiện của nó mà loài ngời đã sản sinh ra nhằm

thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hái

cđa sù sinh tån„

(Hå ChÝ Minh, toµn tËp, tËp 3, Nxb CTQG, H.2002, tr.

431).* Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa- Quan niệm về văn hố theo nghĩa rộng.

+ Nguồn gốc của văn hố.

+ Vai trò của văn hoá.

+ Cấu trúc.

- Quan niệm về xây dựng nền văn hoá dân tộc

+ Xây dựng tâm lý: tinh thần tự cường

+ Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho

quần chúng

+ Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến

phúc lợi của nhân dân trong xã hội

+ Xây dựng chính trị: dân quyền

+ Xây dựng kinh tế.2.2. Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hố trong đời sống xã hội

- Văn hố có vai trò quan trọng và được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội.

- Trong quan hệ giữa văn hố chính trị, xã hội

- Trong quan hệ giữa văn hố với kinh tế

- Văn hố khơng đứng ngồi, mà phải ở trong kinh tế và chính trị, phục vụ cho chính trị và thúc đẩy kinh tế phát triển.Văn hố có vai trò quan trọng và được đặt ngang hàng

với chính trị, kinh tế, xã hội.

2.2.

Quan

điểm

về vị

trí và

vai trò

của

văn

hố

trong

đời

sống

xã hộiTrong quan hệ giữa văn hố chính trị, xã hộiTrong quan hệ giữa văn hoá với kinh tếVăn hoá khơng đứng ngồi, mà phải ở trong kinh tế và

chính trị, phục vụ cho chính trị và thúc đẩy kinh tế phát

triển.2.3. Quan điểm về tính chất của nền

văn hố mới

* Tính dân tộc của nền văn hóa trong tư tưởng Hồ

Chí Minh được biểu hiện như thế nào?

- Văn hoá phải làm cho nhân dân các dân tộc Việt Nam hiểu

được nguồn gốc lịch sử hình thành phát triển của dân tộc.

- Văn hoá phải phản ánh được truyền thống của dân tộc, một

dân tộc anh hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

- Phản ánh đặc trưng cốt cách của con người Việt Nam, dân

tộc Việt Nam.

- Phải biết giữ gìn, bảo vệ phát triển các giá trị văn hố của

dân tộc.* Tính khoa học của văn hóa- Văn hố phải phản ánh tính hiện đại, tiên tiến, thuận với trào lưu tiến hoá của thời đại. Chống lại những gì là phản tiến bộ, phản tuyên truyền.

- Văn hoá mới phản ánh được đời sống hiện thực của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng quy luật khách quan, bảo đảm tính

chân thật.

- Yêu cầu.* Tính đại chúng của văn hố

- Văn hố nhằm phục vụ quần chúng, quần chúng vừa là người hưởng thụ vừa là người sáng tác, sáng tạo ra văn hoá.

- Nắm vững trình độ của quần chúng nhân dân để tổ chức các hoạt động văn hoá cho phù hợp.

- Chống các quan điểm sai trái, tiêu cực trong văn hốTính

đại

chúng

của

văn

hố123Văn hố nhằm phục vụ quần chúng, quần chúng vừa là

người hưởng thụ vừa là người sáng tác, sáng tạo ra văn hố.Nắm vững trình độ của quần chúng nhân dân để tổ chức các

hoạt động văn hoá cho phù hợp.Chống các quan điểm sai trái, tiêu cực trong văn hoá2.4.Quan điểm về chức năng của văn hoá- Một là, bồi dưỡng tư tưởng đúng và tình cảm cao đẹp

+ Tư tưởng và tình cảm là vấn đề chủ yếu nhất trong

đời sống tinh thần.

+ Phải làm thường xuyên, liên tục và chú ý đến tư

tưởng và tình cảm lớn, chi phối đến đời sồng tinh

thần của dân tộc.

+ Mối quan hệ giữa tư tưởng đúng với tình cảm cao

đẹp: con đường tới tư tưởng đúng vừa bằng lý trí, vừa

bằng tình cảm cao đẹp.- Hai là, mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí.

+ Dân trí: trình độ hiểu biết, kiến thức chung của mọi người,

mọi công dân. Về chính trị, kinh tế, văn hố, chun mơn,

khoa học – kỹ thuật, thực tiễn…

+ Con đường: Biết chữ (xoá mù, chống giặc dốt), đến hiểu

biết.

+ Mục đích: Vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội

+ Điều kiện: Chính trị phải được giải phóng, có đảng, có chính

quyền…

- Bồi dưỡng những phẩm chất và phong cách tốt đẹp, lành mạnh

để khơng ngừng hồn thiện bản thân.

+ Phẩm chất đạo đức: sửa đổi lười biếng, tham nhũng, xa xỉ,

hướng con người tới cái chân, cái thiện, cái mỹ.

+ Phẩm chất chính trị: Mục tiêu lý tưởng; tình u q hương,

đất nước, con người.

+ Phẩm chất chuyên môn.2.5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực của văn hố

* Văn hoá giáo dục.

* Văn hoá văn nghệ.

* Văn hoá đời sống.

(Có chuyên đề riêng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hoá.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×