Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu: - HS viết được chuỗi TĂ, trình bày khái niệm chuỗi TĂ

Mục tiêu: - HS viết được chuỗi TĂ, trình bày khái niệm chuỗi TĂ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án sinh 9

học 2017-2018Năm2. Phng phỏp K thut dạy học.

- Trực quan, nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm.

3. Năng lực - Phẩm chất:

- Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học.

Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu

thương.

Hoạt động của GV - HS

Kiến thức cần đạt

- GV chiếu H 50.2 giới thiệu trong hệ sinh thái, các loài II. chuỗi thơcs ăn và lưới thức ăn:

sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng qua chuỗi thức ăn

(chỉ 1 số chuỗi thức ăn).

- Yêu cầu 3 HS HĐCN lên bảng viết:

- Thức ăn của chuột là gì? động vật nào ăn thịt chuột?

- Thức ăn của sâu là gì? Động vật nào ăn thịt sâu?

- Thức ăn của cầy là gì? Động vật nào ăn thịt cầy?

(Lưu ý mỗi 1 chuỗi chỉ viết 1 động vật).

* Hoạt động chung:

1. Chuỗi thức ăn

- GV trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là 1 mắt - Ví dụ:

xích. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa một mắt Cây cỏ  chuột  rắn

(1)

xích với 1 mắt xích đứng trước và đứng sau trong chuỗi Cây cỏ  chuột  cầy

(2)

thức ăn?

Cây cỏ  sâu  bọ ngựa

(3)

- Hãy điền các từ phù hợp vào chỗ trống trong câu sau Cây cỏ  sâu  cầy

(4)

SGK.

sâu  cầy  đại bàng.

(5)

Yêu cầu HS HĐCN và TLCH.

- là 1 dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ

+ phía trước

dinh dưỡng với nhau. Mỗi lồi sinh vật trong

+ phía sau

chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích

phía trước, vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

* Hoạt động cặp đơi.

- Có 2 loại chuỗi thức ăn:

- GV dựa vào chuỗi thức ăn HS TLCH .

+ mở đầu là cây xanh.

- Cho biết sâu ăn lá tham gia vào chuỗi thức ăn nào?

+ Hoặc mở đầu là sinh vật phân huỷ.

- Cho biết chuột tham gia vào chuỗi thức ăn nào?

2. Lưới thức ăn:

- Cho biết cầy tham gia vào chuỗi thức ăn nào?

- Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung

- GV: trong thiên nhiên 1 lồi sinh vật không chỉ tham

tạo thành 1 lưới thức ăn.

gia vào 1 chuỗi thức ăn mà còn tham gia vào những

- Lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm 3 thành phần:

chuỗi thức ăn khác tạo nên mắt xích chung. Nhiều mắt

SV sản xuất, SV tiêu thụ, SV phân huỷ.

xích chung tạo thành lưới thức ăn.

- Thế nào là lưới thức ăn?

- Hãy sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần chủ

yếu của hệ sinh thái?

- Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm thành phần sinh vật

nào?

HSTL.

GV yêu cầu HS vận dụng thực tế

- Trong sản xuất nơng nghiệp, người nơng dân có biện

pháp gì để tận dụng nguồn thức ăn của sinh vật?

- Thả nhiều loại cá trong ao hồ để tận dng ngun thcGV:50

THCSGiáo án sinh 9

học 2017-2018Nămn.

- Thc hin mụ hình VAC.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Bài 1 (trang 153 sgk Sinh học 9) :Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần

chính trong hệ sinh thái đó.

Lời giải:

Ví dụ hệ sinh thái dưới nước ở một ao, gồm có các thành phần chính

- Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo.

- Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ, tôm, động vật nổi, tép, cua.

- Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá vừa.

- Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.

- Sinh vật phản giải: vi sinh vật.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Bài 2 (trang 153 sgk Sinh học 9) : Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: Cây cỏ, bọ

rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gơi ý về thức ăn

như sau:

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG

Lấy VD về hệ sinh thái ở địa phương và vẽ lưới thức ăn hệ sinh thái đó

*) HDVN:

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2 SGK.

- Chuẩn b ni dung thc hnh.GV:51

THCSGiáo án sinh 9

học 2017-2018NămTun 27

Ngy soạn: 22/2/2018

Ngày dạy:

Tiết 52- Bài 51 : THỰC HÀNH

HỆ SINH THÁI

I. MỤC TIÊU

- Học sinh trình bày được các thành phần của hệ sinh thái.

2. Về kĩ năng: tự giác học tập, so sánh, phân tích tổng hợp.

3. Thái độ: Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

*). Năng lực - Phẩm chất: Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử

dụng ngôn ngữ sinh học. Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn,

đoàn kết, sống yêu thương.

II. CHUẨN BỊ

GV : Giáo án. Địa điểm thực hành.

HS : Tìm hiểu tiếp phần 2 và kẻ bảng 51.1, 51.2, 51.3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

1. Hệ sinh thái.

1. Mục tiêu:

- Học sinh hoàn thành bảng 50.1\SGK, 51.2, 51.3

- Rèn kĩ năng tự giác học tập, hợp tác, phân tích, tổng hợp.

- Giáo dục ý thức học tập bộ môn.

2. Phương pháp – Kĩ thuật dạy học.

- Trực quan, hoạt động nhóm, thực hành.

3. Năng lực - Phẩm chất:

- Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học.

Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đồn kết, sống yêu

thương.

Hoạt động của GV- HSHoạt động 1: Điền bảng 50.1\SGK về

kết quả điều tra các thành phần của

hệ sinh thái

+ Điều tra các thành phần của hệ sinh

thái.

+ Xác định thành phần các sinh vật

trong khu vực quan sát.

- GV cho HS quan sát hệ sinh thái

+ HS quan sát hệ sinh thái để hoàn

thành bảng 51.1GV:Kiến thức cần đạtBảng 51.1* Bảng 51.2.

Các nhân tố vô sinh

- Những nhân tố tự nhiên :

Đât ; đá ; cát ; độ đốc ; độ ẩm

cao.

- Những nhân tố do hoạt động

của con người tạo nên : ruộng

bậc thang, thác 52

nước nhân tạo,

THCS

mái

che nắng, nhà lưới, lồng,

bè...Các nhân tố hữu sinh

- Trong tự nhiên :

+ SV sản xuất : Cây cỏ, cây gỗ

lớn, cây gỗ nhỏ... ;

+ SV tiêu thụ cấp 1 : châu

chấu, sâu ăn lá cây, ong...

+ SV tiêu thụ cấp 2 : chuột, bọ

ngựa...

+ SV phân giải : nấm, giunGiáo án sinh 9

học 2017-2018Năm- GV quan sỏt cỏc nhúm, giúp đỡ nhóm

yếu.

Bảng 51.3

Hoạt động 2 : Xác định thành phần lồi có nhiều lồi có nhiều lồi có ít cá lồi có ít cá thể

sinh vật trong khu vực quan sát

cá thể nhất

cá thể

thể

nhất.

* Hoạt động nhóm.

Muỗi

Kiến đen

Sâu rau

Nhện

+ HS từng nhóm đếm số lượng các lồi

thực vật, động vật trong khu vực quan

sát.

+ So sánh và tìm ra lồi có nhiều nhất,

nhiều, ít, ít nhất.

HS điền thơng tin vào bảng 51.2, 3.

Chú ý: Để bảo vệ môi trường, HS nên

tránh bắt và giết chết các sinh vật trong

khu vực thực hành

Hoạt động 3: Thu hoạch

- GV yêu cầu HS về quan sát tại vườn

(ruộng) nhà mình viết thu hoạch theo

bảng 51.1 ; 51.2 ; 51.3SGK

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

- HS báo cáo bài làm của nhóm.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG

- GV nhận xét ý thức học tập của lớp trong tiết thực hành.

- Bổ sung báo cáo thu hoạch.

- Tìm hiểu tiếp phần 2, thức ăn của 10 loài quan sát ở khu vực em sinh sống và kẻ bảng 51.4.Tuần 28

Ngày soạn: 5/3/2018

Ngày dạy:

Tiết 53 Bài 51 : THỰC HÀNH

HỆ SINH THÁI

I. MỤC TIÊU

1 . Kiến thức : - Học sinh báo cáo về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.

2. Về kĩ năng: tự giác học tập, so sánh, phân tích tổng hợp.

3. Thái độ: Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.GV:53

THCSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: - HS viết được chuỗi TĂ, trình bày khái niệm chuỗi TĂ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×