Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giảm thiểu các tác động xấu khác

2 Giảm thiểu các tác động xấu khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng Ninh3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

Nội dung quan trắcThông số quan

trắc1. Quan trắc, kiểm sốt chất thảiNước

thảiTần suất

quan trắcKinh phí

dự kiến

(đồng/năm)6

tháng/lần- Nước thải sinh hoạt sau

- Theo QCVN

xử lý, trước hệ thống thu 40:2011/BTNMT:

gom tập trung của khu

pH, TSS, COD,

dân cư phường Hồng Hà. BOD5, As, Hg, Cd,

- Nước thải sau hệ thống

Pb, Fe, Cu, Mn,

xử lý

Zn, Ni, T-N, T-P,6

tháng/lần5.000.000- Theo QCVN

05:2013/BTNMT:

Vi khí hậu; CO;

SO2; NO2; bụi lơ

6

lửng.

tháng/lần

- Theo QCVN

26:2009/BTNMT:

Tiếng ồn8.000.000NH4+, PO43-Clo,Coliform.Khơng

khí

xung

quanh+ Phòng máy AAS

+ Phòng chuẩn bị mẫu

+ Phòng vơ cơ hóa mẫu

+ Khu vực hành lang lối

vào khu thí nghiệmĐịa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh34Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng NinhKẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh được

thành lập từ tháng 7 năm 2004 đến nay đã đi vào vận hành ổn định.

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá hiện trạng sản xuất của cơ sở; kết

quả quan trắc môi trường đối với các nguồn thải, Trung tâm ứng dụng tiến bộ

Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đã nhận dạng được hết các dòng chất thải

phát sinh từ hoạt động của cơ sở

Tại thời điểm lập đề án, hạ tầng Trung tâm đã được xây dựng hồn thiện

các cơng trình xử lý nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt và thu gom nước

thải từ hoạt động phân tích. Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đảm bảo tiêu chuẩn

thải ra mơi trường.

2. Kiến nghị

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đề nghị

với UBND TP. Hạ Long phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Trung

tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Cơng nghệ Quảng Ninh để đơn vị hồn thiện

các hồ sơ pháp lý môi trường và thực hiện trách nhiệm bảo vệ mơi trường xun

suốt q trình hoạt động của Trung tâm.

3. Cam kết

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh xin cam

kết:

- Cam kết thực hiện những nội dung xây dựng, cải tạo và vận hành các

cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường.

- Quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải

nguy hại

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên

quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để

xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.Địa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh35Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng NinhPHỤ LỤCĐịa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giảm thiểu các tác động xấu khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×